Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi triết học

Được đăng lên bởi vanthang-mnmn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi triết học
I. Chủ nghĩa duy vật
1. Theo Ăng ghen vấn đề cơ bản lớn nhất của triết học là mối quan hệ giữa tư duy và tồn

tại
2. Hai khái niệm triết học và thế giới quan là hoàn toàn khác nhau
3. Nội dung (mặt) thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học là bản chất của thế giới là vật

chất hay ý thức
4. Hệ thống triết học quan niệm sự vật là phức hợp của cảm giác là chủ nghĩa duy tâm
chủ quan
5. Hệ thống triết học coi cảm giác là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan là chủ
nghĩa duy vật biện chứng
6. Có ba cách trả lời đối với mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học là: vật chất có
trước và quyết định ý thức; ý thức có trước và quyết định vật chất; vật chất và ý thức
tồn tại độc lập với nhau
7. Trường phái triết học thường chiếm đại vị thống trị trong lịch sử triết học là trường
phái nhất nguyên
8. Chủ nghĩa duy vật đã phát triển qua những hình thức cơ bản ...........
9. Chủ nghĩa duy tâm có hình thức cơ bản là chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa
duy tâm khách quan
10. Các trình độ phát triển của thế giới quan: thế giới quan huyền thoại, thế giới quan tôn
giáo, thế giới quan triết học
11. Thế giới quan là hệ thống các quan niệm,quan điểm chung nhật của con người về thế
giới
12. Triết học là hệ thống quan niệm, quan điểm lý luận chung nhất của con người về thế

giới, về vị trí vai trò của con người trong thế giới đó
13. Chức năng cơ bản của triết học là chứng năng thế giới quan và chức năng phương
pháp luận chung nhất
14. Nguồn gốc của chủ nghĩa duy tâm là do hạn chế của nhận thức của con người về thế
giới, sự phân chia giai chấp và sự tách rời đối lập giữa lao động trí óc và lao động
chân tay trong xã hội có giai cấp đối khác
15. Trong xã hội có giai cấp triết học cũng có tính giai cấp
16. Lập trường của triết học duy tâm lịch sử đó là sự vận động, phát triển của xã hội, suy
cho đến cùng là do tư tưởng của con người quyết định
1

17. Chủ nghĩa duy vật tầm thường nhận định nhân tố kinh tế là nhân tố quyết định duy

nhất trong lịch sử
18. Phép biện chứng cổ đại là phép biên chứng ngây thơ, chất phác
19. Phép biện chứng của triết học Heeghen là pép biện chứng duy tâm khách quan
20. Phép biện chứng duy vật do C.mac sáng lập là phép biện chứng mang tính khoa học
21. Vận động của tự nhiên và lịch sử chỉ là sự tha hóa từ sự vận động của ý niệm tuyệt
đối đây là nhận định sai lầm của chủ nghĩa duy tâm khách quan
22. Điểm xuất phát của phép biện chứng là sự khẳng định những sự vật và hiện tượng của

tự nhiên đề bao hàm những mâu thuẫn vốn có của ...
Câu hỏi triết học
I. Chủ nghĩa duy vật
1. Theo Ăng ghen vấn đề cơ bản lớn nhất của triết học là mối quan hệ giữa tư duy và tồn
tại
2. Hai khái niệm triết học và thế giới quan là hoàn toàn khác nhau
3. Nội dung (mặt) thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học là bản chất của thế giới là vật
chất hay ý thức
4. Hệ thống triết học quan niệm sự vật phức hợp của cảm giác chủ nghĩa duy tâm
chủ quan
5. Hệ thống triết học coi cảm giác hình nh chủ quan của thế giới khách quan chủ
nghĩa duy vật biện chứng
6. ba cách trả lời đối với mặt thứ nhất của vấn đề bản của triết học là: vật chất
trước quyết định ý thức; ý thức trước quyết định vật chất; vật chất ý thức
tồn tại độc lập với nhau
7. Trường phái triết học thường chiếm đại vị thống trị trong lịch sử triết học trường
phái nhất nguyên
8. Chủ nghĩa duy vật đã phát triển qua những hình thức cơ bản ...........
9. Chủ nghĩa duy tâm hình thức bản chủ nghĩa duy tâm chủ quan chủ nghĩa
duy tâm khách quan
10.Các trình độ phát triển của thế giới quan: thế giới quan huyền thoại, thế giới quan tôn
giáo, thế giới quan triết học
11.Thế giới quan hệ thống các quan niệm,quan điểm chung nhật của con người về thế
giới
12.Triết học hệ thống quan niệm, quan điểm luận chung nhất của con người về thế
giới, về vị trí vai trò của con người trong thế giới đó
13.Chức năng bản của triết học chứng năng thế giới quan chức năng phương
pháp luận chung nhất
14.Nguồn gốc của chủ nghĩa duy tâm do hạn chế của nhận thức của con người về thế
giới, sự phân chia giai chấp sự tách rời đối lập giữa lao động trí óc lao động
chân tay trong xã hội có giai cấp đối khác
15.Trong xã hội có giai cấp triết học cũng có tính giai cấp
16.Lập trường của triết học duy tâm lịch sử đó sự vận động, phát triển của hội, suy
cho đến cùng là do tư tưởng của con người quyết định
1
Câu hỏi triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi triết học - Người đăng: vanthang-mnmn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Câu hỏi triết học 9 10 122