Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi haidao_pkt
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức
1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
a. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
Đạo đức là cái gốc của người cách mạng
Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của
cây, ngọn nguồn của sông suối. Người nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có
nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo
đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
- Làm cách mạng là để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang,
nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa.
Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách
mạng vẻ vang”.
- Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Người trăn trở với nguy cơ xa rời cuộc sống, xa rời
quần chúng, rơi vào thoái hóa biến chất của Đảng. Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải “ là đạo
đức, là văn minh”. Người nhắc lại ý của Lênin: Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự,
lương tâm của dân tộc và thời đại. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải
thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của
nhân dân”.
- Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức trong hành động, lấy hiệu quả thực tế làm
thước đo. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh luôn đặt đạo đức bên cạnh tài năng, gắn đức với tài, lời nói
đi đôi với hành động và hiệu quả trên thực tế. Người nói: “hãy kiên quyết chống bệnh nói suông,
thói phô trương hình thức, lối làm việc không nhằm mục đích nâng cao sản xuất”.
- Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đức và tài, hồng và chuyên, phẩm chất và năng lực
thống nhất làm một. Trong đó: đức là gốc của tài; hồng là gốc của chuyên; phẩm chất là gốc của
năng lực. Tài là thể hiện cụ thể của đức trong hiệu quả hành động.
Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội
Sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội trước hết thể hiện ở những giá trị đạo đức cao đẹp, ở
phẩm chất của những người cộng sản ưu tú, bằng tấm gương sống và hành động của mình, chiến
đấu cho lý tưởng đó trở thành hiện thực.
Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trở thành lực lượng quyết định vận mệnh của
loài người không chỉ do chiến lược và sách lược thiên tài của cách mạng vô sản, mà còn do
những phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng ...
Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức
1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
a. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
Đạo đức là cái gốc của người cách mạng
Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của
cây, ngọn nguồn của ng suối. Người nói: “Cũng như sông thì nguồn mới nước, không
nguồn thì sông cạn. Cây phải gốc, không gốc thì cây héo. Người cách mạng phải đạo
đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
- Làm cách mạng để cải tạo hội thành hội mới một sự nghiệp rất vẻ vang,
nhưng cũng một nhiệm vụ rất nặng nề, “Sức mạnh mới nh được nặng đi được xa.
Người cách mạng phải có đạo đức cách mng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ ch
mạng vẻ vang”.
- Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Người trăn trở với nguy xa rời cuộc sống, xa rời
quần chúng, rơi vào thoái hóa biến chất của Đảng. Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải “là đạo
đức, văn minh”. Người nhắc lại ý của Lênin: Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự,
lương tâm của dân tộc thời đại. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Mỗi đảng viên cán bộ phải
thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật scần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng người nh đạo, người đầy tớ thật trung thành của
nhân dân”.
- tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức trong hành động, lấy hiệu quả thực tế làm
thước đo. Chính vậy, Hồ Chí Minh luôn đặt đạo đức bên cạnh tài ng, gắn đức với tài, lời nói
đi đôi với hành động hiệu quả trên thực tế. Người nói: “hãy kiên quyết chống bệnh nói suông,
thói phô trương hình thức, lối làm việc không nhằm mục đích nâng cao sản xuất”.
- Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đức và i, hồng và chuyên, phẩm chất và năng lực
thống nhất làm một. Trong đó: đức gốc của tài; hồng gốc của chuyên; phẩm chất gốc của
năng lực. Tài là thể hiện cụ thể của đức trong hiệu quả hành động.
Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội
Sức hấp dẫn của chủ nghĩa hội trước hết thể hiện những giá trị đạo đức cao đẹp,
phẩm chất của những người cộng sản ưu tú, bằng tấm gương sống và hành động của mình, chiến
đấu cho lý tưởng đó trở thành hiện thực.
Phong trào cộng sản công nhân quốc tế trở thành lực lượng quyết định vận mệnh của
loài người không chỉ do chiến lược sách lược thiên tài của cách mạng sản, mà còn do
những phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành sức mạnh vô địch.
Tấm gương đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh chẳng những sức hấp dẫn lớn lao,
mạnh mẽ với nhân dân Việt Nam, mà còn cả với nhân dân thế giới. Tấm gương đó từ lâu đã
nguồn cổ vũ động viên tinh thần quan trọng đối với nhân n ta và nhân loại tiến bộ đoàn kết đấu
tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
b. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Trung với nước, hiếu với dân
- 1 -
câu hỏi tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: haidao_pkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
câu hỏi tư tưởng hồ chí minh 9 10 306