Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và bài tập môn hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 8090 lần   |   Lượt tải: 46 lần
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH
SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 1
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Câu hỏi:
1. Đối tượng áp dụng kế toán Hành chính sự nghiệp?
2. Trình bày đối tượng kế toán hành chính sự nghiệp?
3. Phân tích nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp?
4. Trình bày nội dung công tác kế toán hành chính sự nghiệp?
5. Trình bày các căn cứ tổ chức công tác kế toán hành chính sự
nghiệp?
6. Trình bày một số cách phân loại kế toán chủ yếu theo Luật kế toán
hiện hành (Áp dụng đối với kế toán Nhà nước)?
7. Trình bày các nguyên tắc tổ chức kế toán hành chính sự nghiệp?
8. Trình bày các hiểu biết cơ bản về kỳ kế toán? Kỳ kế toán trong kế
toán hành chính sự nghiệp?
9. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán hành chính sự nghiệp?
10. Trình bày khái niệm, nội dung cơ bản, nguyên tắc lập chứng từ kế
toán hành chính sự nghiệp?
11. Nêu các cách phân loại chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp chủ
yếu?
12. Trình bày các qui định về lưu trữ, bảo quản chứng từ và cung cấp
thông tin, tài liệu kế toán trong kế toán hành chính sự nghiệp?
13. Trình bày các nội dung cơ bản về tài khoản kế toán và hệ thống tài
khoản kế toán hành chính sự nghiệp?
14. Nêu căn cứ và cách thức lựa chọn hình thức kế toán áp dụng ở các
đơn vị hành chính sự nghiệp ?
15. Đặc trưng cơ bản và trình tự ghi sổ của các hình thức kế toán:
Nhật ký - Sổ cái, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung và kế toán máy?
16. Sổ kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Các nội dung cơ bản của sổ
kế toán?

17. Trình bày các nội dung liên quan đến mở sổ, ghi sổ và khóa sổ kế
toán hành chính sự nghiệp?
18. Các phương pháp sửa chữa sổ kế toán và các trường hợp vận dụng
trong kế toán hành chính sự nghiệp?
19. Các nội dung cơ bản của kiểm tra kế toán trong các đơn vị hành
chính sự nghiệp?
20. Nêu các yêu cầu cần quán triệt trong tổ chức bộ máy kế toán hành
chính sự nghiệp?
21. Nêu tiêu chuẩn, quyền hạn và trách nhiệm của người làm kế toán
trong đơn vị hành chính sự nghiệp?
22. Tiêu chuẩn, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng trong
đơn vị hành chính sự nghiệp?
23. Các qui định liên quan đến hành nghế kế toán theo Luật kế toán
hiện hành?

CHƯƠNG 2
KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Câu hỏi:
1. Trình bày nội dung và nguyên tắc kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân
hàng, kho bạc?
2. Nêu các loại chứng từ kế toán sử dụng chủ yếu trong kế toán tiền
mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc?
3. Căn cứ và phương pháp ghi Sổ quĩ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân
hàng, kho bạc?
4. Trình bày phương pháp kế toán các nghiệp vụ tăng, giả...
CÂU H I VÀ BÀI T P
MÔN K TOÁN HÀNH CHÍNH
S NGHI P
Câu hỏi và bài tập môn hành chính sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và bài tập môn hành chính sự nghiệp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Câu hỏi và bài tập môn hành chính sự nghiệp 9 10 200