Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi và bài tập thi công chức thuế TANET 2014

Được đăng lên bởi ngocanh120989
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1758 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TANET.vn – Mạng Tri Thức Thuế 2014

Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Cúc

CÂU HỎI BÀI TẬP ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ
Câu 1: Một thành viên rút vốn góp bằng tài sản ra khỏi công ty thì công ty
làm thủ tục trả lại tài sản này cho thành viên thì hóa đơn ghi như thế nào? Có
phải kê khai nộp thuế GTGT không?
a) Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT nhưng công ty phải lập hóa
đơn giá trị gia tăng. Trên hóa đơn ghi cụ thể tên, đặc điểm tài sản và ghi
chú thêm nội dung “tài sản trả lại thành viên góp vốn”. Dòng thuế GTGT
không ghi.
b) Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT của tài
sản tương ứng và phải lập hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.
Câu 2: Ngày 25/3/2010 Công ty Y mua 17 triệu tiền hàng, ngày 26 mua tiếp 13
triệu và cả 2 lần đều thanh toán bằng tiền mặt đồng thời lập HĐ GTGT trị giá
hàng hóa thanh toán 30 tr đ. Công ty Y có được khấu trừ thuế đầu vào của lô
hàng trên không?
a) Không được khấu trừ thuế đầu vào.
b) Được khấu trừ thuế đầu vào toàn bộ.
c) Khấu trừ thuế đầu vào riêng của 2 lần mua.
Câu 3: Cơ sở kinh doanh A kinh doanh xe gắn máy, trong tháng 4/2010 có số
liệu sau: Bán xe theo phương thức trả góp 3 tháng, giá bán trả góp chưa có thuế
GTGT là 30,3 triệu đồng/xe (trong đó giá bán xe là 30 triệu đồng/xe, lãi trả góp
3 tháng là 0,3 triệu). Trong tháng 4/2010, thu được 10,1 triệu đồng. Giá tính thuế
GTGT là bao nhiêu?
a)
b)
c)
d)

30 triệu đồng.
30,3 triệu đồng.
10,1 triệu đồng.
30,6 triệu đồng.

Câu 4: Năm 2014 công ty gốm sứ Minh Long II nhập thiết bị về làm tài sản cố
định phục vụ cho sản xuất sản phẩm sứ cách điện để cung cấp cho ngành điện
lực, hóa chất ...phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh (mặt hàng này trong nước
chưa sản xuất được). Đề nghị cho biết thiết bị này có thuộc đối tượng chịu thuế
GTGT không? nếu có thì thuế suất bao nhiêu?
a) Chịu thuế GTGT, TS 5%.
b) Chịu thuế GTGT, TS 10%.
c) Không chịu thuế GTGT.

TANET.vn – Mạng Tri Thức Thuế

1

TANET.vn – Mạng Tri Thức Thuế 2014

Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Cúc

Câu 5: Doanh nghiệp A đóng trụ sở chính tại TP Hà Nội và có cửa hàng bán
giới thiệu sản phẩm tại Hưng Yên (Doanh nghiệp A không thành lập đơn vị trực
thuộc tại Hưng Yên), sản phẩm bán chịu thuế GTGT với thuế suất 10%. Sản
phẩm sản xuất ra do trụ sở chính xuất bán. Do đó, hàng tháng doanh nghiệp A
có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế GTGT cho cơ sở hạch toán phụ thuộc như
thế nào?
a) Doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% cho doanh thu
bán của cửa hàng Hưng yên với Cục thuế TP Hà Nội.
b) Doanh nghiệp...
TANET.vn – Mng Tri Thc Thuế 2014 Ging viên: Bà Nguyn Th Cúc
TANET.vn – M
ng Tri Thc Thuế
1
U HỎI BÀI TẬP ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ
Câu 1: Mt thành viên rút vn góp bng tài sn ra khi công ty thì công ty
làm th tc tr li tài sn này cho thành viên thì hóa đơn ghi như thế nào?
phi kê khai np thuế GTGT không?
a) Công ty không phi kê khai, np thuế GTGT nhưng công ty phi lp hóa
đơn gtr gia tăng. Trên hóa đơn ghi c th tên, đặc đim tài sn ghi
chú thêm ni dung “tài sn tr li thành viên góp vn”. Dòng thuế GTGT
không ghi.
b) Công ty phi khai, np thuế GTGT theo thuế sut thuế GTGT ca tài
sn tương ng và phi lp hóa đơn giá tr gia tăng theo quy định.
Câu 2: Ngày 25/3/2010 Công ty Y mua 17 triu tin hàng, ngày 26 mua tiếp 13
triu và c 2 ln đều thanh toán bng tin mt đng thi lp HĐ GTGT tr giá
hàng hóa thanh toán 30 tr đ. Công ty Y được khu tr thuế đầu vào ca
hàng trên không?
a) Không được khu tr thuế đầu vào.
b) Được khu tr thuế đu vào toàn b.
c) Khu tr thuế đầu vào riêng ca 2 ln mua.
Câu 3: Cơ s kinh doanh A kinh doanh xe gn máy, trong tháng 4/2010 s
liu sau: Bán xe theo phương thc tr góp 3 tháng, giá bán tr góp chưa thuế
GTGT là 30,3 triu đồng/xe (trong đó giá bán xe 30 triu đồng/xe, lãi tr góp
3 tháng là 0,3 triu). Trong tháng 4/2010, thu được 10,1 triu đồng. Giá tính thuế
GTGT là bao nhiêu?
a) 30 triu đồng.
b) 30,3 triu đồng.
c) 10,1 triu đồng.
d) 30,6 triu đồng.
Câu 4: Năm 2014 công ty gm s Minh Long II nhp thiết b v làm tài sn c
định phc v cho sn xut sn phm s cách đin để cung cp cho ngành đin
lc, hóa cht ...phc v quá trình sn xut kinh doanh (mt hàng này trong nước
chưa sn xut được). Đề ngh cho biết thiết b này thuc đối tượng chu thuế
GTGT không? nếu có thì thuế sut bao nhiêu?
a) Chu thuế GTGT, TS 5%.
b) Chu thuế GTGT, TS 10%.
c) Không chu thuế GTGT.
câu hỏi và bài tập thi công chức thuế TANET 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi và bài tập thi công chức thuế TANET 2014 - Người đăng: ngocanh120989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
câu hỏi và bài tập thi công chức thuế TANET 2014 9 10 644