Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án tự luận KHOA HỌC QUẢN LÝ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Câu 01: Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập. Nêu giải pháp ?
BÀI LÀM
Trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự vận động và phát triển của hệ thống quản lý. Nắm vững khái niệm về mục tiêu, động lực và mối quan hệ của chúng, nhà quản lý sẽ biết cách tác động hiệu quả nhằm thúc đẩy hệ thống nhanh chóng đạt được những mục tiêu đã được xác định.
Câu 2: Phân tích chứng minh sự cần thiết khách quan vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ. Liên hệ việc vận dụng nguyên tắc trên ?
BÀI LÀM
Nhận thức và vận dụng các quy luật trong quản lý là một quá trình đi từ cái chung đến cái riêng, từ trừu tượng đến cụ thể để đề ra các nguyên tắc của quản lý. Các nguyên tắc quản lý là các quy tắc chuẩn mực, chỉ đạo những người quản
Câu 3: Phân tích mối liên hệ giữa các phương pháp trong quản lý. Liên hệ vận dụng phương pháp kinh tế ?
BÀI LÀM
1.Trong hoạt động của một cá nhân hay một tập thể phải hướng đến một mục tiêu đã được đề ra và để điều hành đạt được mục tiêu chủ thể quản lý phải tác động vào đối tượng quản lý bằng những phương pháp quản lý để cho bộ máy dưới sự qủn lí của mình đạt được kết quả tốt nhất.
Như vậy phương pháp quản lý là cách thức mà chủ thể quản lý tác động vào đốii tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu nhất định

Câu 05: Trình bày quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện quyết định quản lý. Phân tích một quyết định tại địa phương ?
BÀI LÀM
Trong quá trình quản lý, thời điểm ra quyết định là quan trọng nhất. Quyết định quản lý liên quan đến thành bại, đến hiệu quả cao thấp của toàn bộ quá trình quản lý. Quyết định quản lý được coi là sản phẩm của người lãnh đạo quản lý. Do đó, việc ra quyết định quản lý phải hết sức chính xác, đúng đắn và cần tuân thủ vận dụng các bước, sử dụng các căn cứ và các phương pháp ra quyết định quản lý.
Quyết định quản lý là hành vi có tính chất chỉ thị do một cơ quan hay một người đưa ra nhằm định hướng, tổ chức hoạt động của tập thể lao động thực hiện mục tiêu quản lý.
Quyết định là sự lựa chọn các mục tiêu, nguồn lực và đề ra các phương pháp quản lý để đạt được mục tiêu đó. Việc xác định mục tiêu sẽ giúp cho người quản lý nỗ lực cao hơn đối với những mục tiêu ở mức khó khăn, để từ đó có thể đạt được kết quả như mong muốn.
Đặc điểm của quyết định là sản phẩm của ý chí chủ quan, chủ thể quản lý nội dung có thể có quyền ra quyết định thế này hoặc thế kia nhưng cần nhận thức
Câu hỏi và đáp án tự luận KHOA HỌC QUẢN LÝ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Câu hỏi và đáp án tự luận KHOA HỌC QUẢN LÝ 9 10 831