Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi về tôn giáo

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u hái phÇn T«n Gi¸o
C©u 1.(A,D) Anh chÞ h·y ph©n tÝch nguån gèc h×nh thµnh t«n gi¸o theo quan
®iÓm cña chñ nghÜa M¸c- Lenin
C©u 2. (D,A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy b¶n chÊt vµ tÝnh chÊt cña t«n gi¸o.
C©u 3. (D,A)nh chÞ h·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch vai trß cña t«n gi¸o trong ®êi
sèng x· héi
C©u 4. (D,A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch xu thÕ hiÖn nay cña c¸c t«n
gi¸o trªn thÕ giíi.
C©u 5.(A) H·y ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c
t«n gi¸o ë níc ta.
C©u 6.(A,D) Anh chÞ h·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña
hÖ thèng tÝn ngìng t«n gi¸o ë níc ta.
C©u 7. (D,A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch nh÷ng quan niÖm vÒ t«n gÝao
vµ con ngêi cña §¹o PhËt
C©u 8.(D,A) Anh chÞ hiÓu nh thÕ nµo vÒ “sèng phóc ©m trong lßng d©n téc”
cña ®¹o c«ng gi¸o.
C©u 9. (D,A) Anh chÞ h·y tr×nh bµy tãm t¾t ®Æc trng vÒ tæ chøc gi¸o lý cña
®¹o tin lµnh. T¹i sao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®¹o tin lµnh ph¸t triÓn nhanh ë
vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè T©y Nguyªn vµ miÒn nói phÝa B¾c ë níc ta.
C©u 10. (D,A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy vµi nÐt c¬ b¶n vÒ ®¹o Islam (Håi Gi¸o)
vµ sù ph¸t triÓn cña §¹o nµy ë ViÖt nam
C©u 11. (D,A)Cã ngêi nãi gi¸o lý cña ®¹o Cao §µi kh«ng thÓ hiÖn ®îc nh÷ng
quan niÖm vÒ t«n gi¸o vµ con ngo× mét c¸ch ®éc lËp
C©u 12. (A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy nÐt c¬ b¶n cña PhËt gi¸o Hoµ H¶o
C©u 13. (D,A) Anh chÞ h·y tr×nh bµy 5 quan ®iÓm ®¸nh gi¸ vÒ t«n gi¸o trong
t×nh h×nh míi cña ®¶ng ta.
C©u 14. (A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c trong c«ng t¸c t«n gi¸o hiÖn
nay ë níc ta.
C©u 15: (A) Anh chÞ h·y tr×nh bµy c¸c hiÖm vô trong c«ng t¸c t«n gi¸o ë níc
ta hiÖn nay.
C©u 16: (A) Anh chÞ h¸y ph©n tÝch ®Æc ®iÓm ®ãi tîng QLNNvÒ t«n gi¸o.
C©u 17: (A)Çnh chÞ h·y tr×nh bµy néi dung QLNN vÒ c¸c ho¹t ®éng t«n gi¸o
C©u 18. (A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý nhµ níc vÒ c¸c
ho¹t ®«ng t«n gi¸o.
C©u 19. (D) Anh chÞ h·y hiÓu nh thÕ nµo vÒ nhËn xÐt cña M¸c vÒ vai trß cña
t«n gi¸o trong ®êi sèng x· héi: “T«n gi¸o lµ tiÕng thë dµi cña chóng sinh bÞ ¸p
bøc, lµ tr¸i tim cña thÕ giíi kh«ng cã tr¸i tim, còng gièng nh nã lµ tinh thÇn
cña nh÷ng trËt tù kh«ng cã tinh thÇn. T«n gi¸o lµ thuèc phiÖn cña nh©n d©n”
(C.M¸c- Ph.¡ngghen,..)
C©u 20.Anh chÞ hiÓu nh thÕ nµo vÒ t tëng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ vÊn
®Ò t«n gi¸o khi ngêi viÕt: “Häc thuyÕt cña Khæng Tö cã u ®iÓm cña nã lµ sù tu
dìng ®¹o ®øc c¸ nh©n. T«n gi¸o Giªsu cã u ®iÓm cña nã lµ lßng nh©n ¸i cao
c¶. Chñ nghÜa M¸c cã u ®iÓm cña nã lµ ph¬ng ph¸p lµm viÖc biÖn chøng. Chñ
nghÜa T«n DËt Tiªn cã u ®iÓm cña nã lµ chñ ng...
C©u hái phÇn T«n Gi¸o
C©u 1.(A,D) Anh chÞ h·y ph©n tÝch nguån gèc h×nh thµnh t«n gi¸o theo quan
®iÓm cña chñ nghÜa M¸c- Lenin
C©u 2. (D,A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy b¶n chÊt vµ tÝnh chÊt cña t«n gi¸o.
C©u 3. (D,A)nh chÞ h·y tr×nh bµy ph©n tÝch vai trß cña t«n gi¸o trong ®êi
sèng x· héi
C©u 4. (D,A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy ph©n tÝch xu thÕ hiÖn nay cña c¸c t«n
gi¸o trªn thÕ giíi.
C©u 5.(A) H·y ph©n tÝch nh÷ng yÕu t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c
t«n gi¸o ë níc ta.
C©u 6.(A,D) Anh chÞ h·y tr×nh bµy ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm b¶n cña
hÖ thèng tÝn ngìng t«n gi¸o ë níc ta.
C©u 7. (D,A)Anh chÞ h·y tr×nh bµyph©n tÝch nh÷ng quan niÖm t«n gÝao
vµ con ngêi cña §¹o PhËt
C©u 8.(D,A) Anh chÞ hiÓu nh thÕ nµo “sèng phóc ©m trong lßng d©n téc”
cña ®¹o c«ng gi¸o.
C©u 9. (D,A) Anh chÞ h·y tr×nh bµy tãm t¾t ®Æc trng chøc gi¸o cña
®¹o tin lµnh. T¹i sao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®¹o tin lµnh ph¸t triÓn nhanh ë
vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè T©y Nguyªn vµ miÒn nói phÝa B¾c ë níc ta.
C©u 10. (D,A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy vµi nÐt b¶n ®¹o Islam (Håi Gi¸o)
vµ sù ph¸t triÓn cña §¹o nµy ë ViÖt nam
C©u 11. (D,A)ngêi nãi gi¸o cña ®¹o Cao §µi kh«ng thÓ hiÖn ®îc nh÷ng
quan niÖm vÒ t«n gi¸o vµ con ngo× mét c¸ch ®éc lËp
C©u 12. (A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy nÐt c¬ b¶n cña PhËt gi¸o Hoµ H¶o
C©u 13. (D,A) Anh chÞ h·y tr×nh bµy 5 quan ®iÓm ®¸nh gi¸ t«n gi¸o trong
t×nh h×nh míi cña ®¶ng ta.
C©u 14. (A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c trong c«ng t¸c t«n gi¸o hiÖn
nay ë níc ta.
C©u 15: (A) Anh chÞ h·y tr×nh bµy c¸c hiÖm trong c«ng t¸c t«n gi¸o ë níc
ta hiÖn nay.
C©u 16: (A) Anh chÞ h¸y ph©n tÝch ®Æc ®iÓm ®ãi tîng QLNNvÒ t«n gi¸o.
C©u 17: (A)Çnh chÞ h·y tr×nh bµy néi dung QLNN vÒ c¸c ho¹t ®éng t«n gi¸o
C©u 18. (A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n nhµ níc c
ho¹t ®«ng t«n gi¸o.
C©u 19. (D) Anh chÞ h·y hiÓu nh thÕ nµo nhËn xÐt cña M¸c vai trß cña
t«n gi¸o trong ®êi sèng x· héi: “T«n gi¸o lµ tiÕng thë dµi cña chóng sinh bÞ ¸p
bøc, tr¸i tim cña thÕ giíi kh«ng tr¸i tim, còng gièng nh tinh thÇn
cña nh÷ng trËt kh«ng tinh thÇn. T«n gi¸o thuèc phiÖn cña nh©n d©n”
(C.M¸c- Ph.¡ngghen,..)
C©u 20.Anh chÞ hiÓu nh thÕ nµo t tëng cña Chñ tÞch ChÝ Minh vÊn
®Ò t«n gi¸o khi ngêi viÕt: “Häc thuyÕt cña Khæng Tö cã u ®iÓm cña nã lµ sù tu
dìng ®¹o ®øc nh©n. T«n gi¸o Giªsu u ®iÓm cña lßng nh©n ¸i cao
c¶. Chñ nghÜa M¸c u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p lµm viÖc biÖn chøng. Chñ
nghÜa T«n DËt Tiªn cã u ®iÓm cña chñ nghÜa yªu níc, chÝch s¸ch cña
Câu hỏi về tôn giáo - Trang 2
Câu hỏi về tôn giáo - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi về tôn giáo 9 10 275