Ktl-icon-tai-lieu

Cấu thành vốn của doanh nghiệp thương mại

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nếu căn cứ vào đặc điểm tuần hoàn của vốn ta có thể chia vốn của doanh nghiệp thương mại ra làm 2 loại:
aVốn cố định :Vốn cố định là sự biểu hiện bằng tiền các tài sản cố định của doanh nghiệp.
Tài sản cố định của doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài . Tài sản cố định của các doanh nghiệp thương mại bao gồm các loại sau đây:
Thứ nhất, tài sản cố định vô hình, bao gồm các khoản:
Chi phí thành lập , chi phí xây dựng , tăng vốn
Chi phí nghiên cứu phát triển. Cần phải lưu ý đặcbiệt là phải đưa các chi phí nghiên cứu vào phát triển vào tài sản cố định của doanh nghiệp trong tương lai .Đặc biệt để hình thành và duy trì lợi thế cạnh tranh các doanh nghiệp phải làm chủ công nghệ của mình . Song các chi phí này phải đảm bảo 3 đk:
Chi phí phải thực sự là của doanh nghiệp và nhằm mục đích phát triển doanh nghiệp .
Các dự án phải có khả năng thành công về mặt kỹ thuật và có khả năng sinh lợi về mặt thương mại .
Phải được khấu hao tương đối dài . Thông thường ở một số nước quy định khấu hao trong 5 năm.
Lợi thế thương mại :vị trí cửa hàng và quyền cho thuê cửa hàng .
Uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp , nhãn hiệu .
Thứ hai, tài sản cố định hữu hình : gồm tât cả các đầu tư công nghệ của doanh nghiệp và tao ra năng lực kinh doanh của doanh nghiệp.
Đất đai.
Nhà kho , nhà cửa hàng, nhà văn phòng.
Các phương tiện vận chuyển , bốc xếp, bảo quản , quảng cáo hàng hóa
Các công cụ văn phòng các tài sản cố định phục vụ chung .
Các khoản ứng trước để mua sắm tài sản cố định : ứng trước cho công trình , tài sản cố định dở dang, xay dựng cơ bản dở dang.
Thứ ba, đầu tư tài chính dài hạn, bao gồm:
Các cổ phiếu đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Đây là những cổ phần góp vốn của doanh nghiệp với các doanh nghiệp bạn . Đây là một loại tài sản cố định mới của các doanh nghiệp và gắn liền với nền kinh tế thị trường . Xem xét chính sách đầu tư vào cổ phiếu trong các doanh nghiệp khác cho ta thấy thông tin về chiến lược phát triển đa dạng hóa của doanh nghiệp . Các tài sản này không phải khấu hao nhưng phải có dự phòng giảm giá nếu giá trị thị trường của nó bị giảm.
Trái phiếu : mua trái phiếu dài hạn của các công ty khác . Thực chất đây là một hình thức cho vay dài hạn . Nhưng khoản vay này có thể thu hồi vốn trước hạn bằng cách chuyển nhượng trên thị trường chứng khoán cấp II
Tiền cho vay: đó là các khoản cho vay dài hạn đối với doanh nghiệp của bạn dưới hình thức hợp đồng. Khác với trái phiếu, khoản cho vay này không có khả năng chuyển nhượng nên chỉ khi hết hạn cho vay mới thu hồi vốn được .
Các tín phiếu và nợ phải thu đã được tài sản cố định hóa: tiền đặt cọc các khoản ký cược
Cấu thành vốn của doanh nghiệp thương mại - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Cấu thành vốn của doanh nghiệp thương mại 9 10 718