Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc các yếu tố

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dang Dinh Tram
Master of Marketing
Strategy & Management

STRAMAGIC
Monday, 3 may 2004
THEME :

Strategy

Policy

Management

Marketing

Finance

Human Resource

Slack :
Cấu trúc các yếu tố
Slack ®−îc ®Þnh nghÜa nh− lµ c¸c nguån lùc v−ît tréi trong cÊu tróc hÖ thèng cña tæ chøc, doanh
nghiÖp. §ã lµ c¸c nguån lùc tån t¹i cao g¬n møc yªu cÇu cÇn thiÕt tèi thiÓu ®Ó thùc hiÖn mét s¶n
l−îng nhÊt ®Þnh. Slack tån t¹i d−íi d¹ng c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh− la« ®éng thõa th·i, c¸c n¨ng lùc m¸y
mãc ch− sö dông hÕt c«ng suÊt, ®Çu t− giµn tr¶i. Slack còng bao gåm c¶ c¸c c¬ héi kinh doanh ch−a
®−îc khai th¸c.
Bourgeois & Singh (1983) ®· kh¸i qu¸t mét sè khÝa c¹nh dÆc tr−ng cña slack. Theo ®ã, slack bao
gåm ba d¹ng nguån lùc ph©n biÖt cã quan hÖ t−¬ng t¸c víi nhau. 1) C¸c nguån lùc cã thÓ dïng ®−îc
ngay; 2) C¸c nguån lùc cã thÓ thu håi; vµ 3) C¸c nguån lùc tiÒm n¨ng.
Slack d−íi d¹ng c¸c nguån lùc cã thÓ dïng ®−îc ngay bao gåm c¸c nguån lùc cã s½n nh−ng ch−a
®i vµo cÊu tróc hÖ thèng cña tæ chøc (Bourgeois & Singh, 1983). C¸c nguån lùc nµy th«ng th−êng
®−îc ®o b»ng hÖ sè cña vèn l−u ®éng, tµi s¶n l−u ®éng chia cho nî ng¾n h¹n. §©y lµ c¸c nguån lùc
ch−a ®i vµo sö dông nh−ng nã tån t¹i s½n cã vµ dÔ sö dông (Bourgeois, 1981; Cheng et Kesner, 1997;
Geiger et Cashen, 2002).
Slack d−íi d¹ng c¸c nguån lùc cã thÓ thu håi bao gåm c¸c nguån lùc ®· ®i vµo hÖ thèng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ®−îc coi nh− c¸c chi phÝ v−ît tréi. Tuy nhiªn c¸c nguån lùc nµy cã
thÓ thu håi ®−îc vµ ®−îc t¸i ®Çu t− trong c¸c giai ®o¹n khã kh¨n (Bourgeois & Singh, 1983). Nguån
lùc slack cã thÓ thu håi ®−îc ®o l−êng b»ng hÖ sè cña chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý chung chia
cho doanh sè. §©y lµ c¸c nguån lùc ®· ®−îc tÝnh to¸n vµo chi phÝ kinh doanh nh−ng chóng cao h¬n
so víi møc yªu cÇu tèi thiÓ ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®Ò ra (Geiger & Cashen, 2002). D¹ng slack
nµy còng thÓ hiÖn møc ®é dåi dµo cña nguån lùc doanh nghiÖp ®−îc ®−îc sö dông trong c¸c ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Miller & Leiblein (1996) kh¼ng ®Þnh r»ng d¹ng slack nµy lµ yÕu tè c¬ b¶n
nhÊt cña slack v× nã cã nh÷ng ¶nh trùc tiÕp tíi c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp cña doanh nghiÖp.
Slack d−íi d¹ng c¸c nguån lùc tiÒm n¨ng bao gåm c¸c kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp cã thÓ thu hót
thªm c¸c nguån lùc bæ sung tõ bªn ngoµi, vÝ dô nh− t¨ng nî hoÆc t¨ng vèn së h÷u (Bourgeois &
Singh, 1983). C¸c nguån lùc tiÒm n¨ng cña slack th−êng ®−îc ®o b»ng c¸c tû sè nî chi cho vèn chñ
së h÷u. Theo ®ã, mét c«ng ty cã hÖ sè nî cao th× sÏ cã Ýt kh¶ n¨ng thu hót thªm c¸...
Cấu trúc các yếu tố - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cấu trúc các yếu tố 9 10 398