Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc của hệ thống khen thưởng trong tổ chức và mục tiêu của phong trào thi đua trong trường đại học

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(31).2009

CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG KHEN THƯỞNG TRONG TỔ CHỨC VÀ
MỤC TIÊU CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
REWARDING SYSTEM STRUCTURE AND OBJECTIVES OF EMULATION
MOVEMENT IN UNIVERSITIES
Lê Đình Sơn
Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Thi đua - khen thưởng được xem là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tổ
chức . Công tác thi đua - khen thưởng trong các trường đại học ngày càng được cải tiến hoàn
thiện hơn. Tuy nhiên, trong một số cơ sở giáo dục đại học hiện nay, cách đánh giá, tiêu chí
đánh giá, kết quả khen thưởng thi đua chưa thể hiện được lợi ích phát triển của nhà trường và
mỗi cá nhân. Trên cơ sở phân tích cấu trúc của hệ thống khen thưởng trong tổ chức, bài viết
dưới đây sẽ đề cập đến một vấn đề cốt lõi của thi đua - tính hướng đích của phong trào thi đua
trong trường đại học.
ABSTRACT
Emulation reward can be regarded as an important force in promoting the development
of an organization. It has been more and more improved nowadays. However, in some higher
education establishments, the methods and criteria of assessment, and the impacts of
emulation reward can not show the development benefits of the institutions and their individuals.
Based on the structure analysis of an institutional reward system, this paper addresses some
core issues of emulation: goal-oriented emulation movements in universities.

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích thi đua ái quốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đề xướng phong trào thi đua yêu nước. Cách đây
61 năm, theo sáng kiến của Người, ngày 27.3. 1948, BCH Trung ương Đảng ra chỉ thị
phát động phong trào thi đua ái quốc. Ngày 01.5.1948, Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu
nước. Nói chuyện với Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất ngày 01.5.1952,
Người chỉ rõ [3]:
1. "Thi đua tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết đẩy mạnh thi đua. Đoàn kết ấy là
đoàn kết thật sự và rất chặt chẽ".
2. "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là
những người yêu nước nhất".
3. "Thi đua là tinh thần quốc tế: Nhân dân Liên xô, Trung quốc và các nước bạn
khác cho chúng ta nhiều kinh nghiệm thi đua. Chúng ta học nhiều kinh nghiệm thi đua ở
các nước bạn và ta sẽ cố gắng thi đua với các nước bạn để cùng các nước bạn tiến bộ.
Đó là tinh thần quốc tế".
4. "Thi đua cải tạo con người: Lao động sáng tạo xã hội. Thi đua cải tạo con
1

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(31).2009

người...Phong trào thi đua làm cho công nông binh trí thức hóa, và ...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 2(31).2009
1
CU TRÚC CA H THNG KHEN THƯỞNG TRONG T CHC VÀ
MC TIÊU CA PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG TRƯỜNG ĐẠI HC
REWARDING SYSTEM STRUCTURE AND OBJECTIVES OF EMULATION
MOVEMENT IN UNIVERSITIES
Đình Sơn
Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Thi đua - khen thưởng được xem là động lc quan trng thúc đẩy s phát trin ca t
chc . Công tác thi đua - khen thưởng trong các trường đại hc ngày càng được ci tiến hoàn
thin hơn. Tuy nhiên, trong mt s cơ s giáo dc đại hc hin nay, cách đánh giá, tiêu chí
đánh giá, kết qu khen thưởng thi đua chưa th hin được li ích phát trin ca nhà trường và
mi cá nhân. Trên cơ s phân tích c
u trúc ca h thng khen thưởng trong t chc, bài viết
dưới đây s đề cp đến mt vn đề ct lõi ca thi đua - tính hướng đích ca phong trào thi đua
trong trường đại hc.
ABSTRACT
Emulation reward can be regarded as an important force in promoting the development
of an organization. It has been more and more improved nowadays. However, in some higher
education establishments, the methods and criteria of assessment, and the impacts of
emulation reward can not show the development benefits of the institutions and their individuals.
Based on the structure analysis of an institutional reward system, this paper addresses some
core issues of emulation: goal-oriented emulation movements in universities.
1. Tư tưởng H Chí Minh v mc đích thi đua ái quc
Ch tch H Chí Minh là người đề xướng phong trào thi đua yêu nước. Cách đây
61 năm, theo sáng kiến ca Người, ngày 27.3. 1948, BCH Trung ương Đảng ra ch th
phát động phong trào thi đua ái quc. Ngày 01.5.1948, Bác H ra li kêu gi thi đua yêu
nước. Nói chuyn vi Đại hi chiến sĩ thi đua toàn quc ln th nht ngày 01.5.1952,
Người ch rõ [3]:
1. "Thi đua tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết đẩy mnh thi đua. Đoàn kết y là
đoàn kết tht s và rt cht ch".
2. "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phi thi đua và nhng người thi đua là
nhng người yêu nước nht".
3. "Thi đua là tinh thn quc tế: Nhân dân Liên xô, Trung quc và các nước bn
khác cho chúng ta nhiu kinh nghim thi đua. Chúng ta hc nhiu kinh nghim thi đua
các nước bn và ta s c gng thi đua vi các nước bn để cùng các nước bn tiến b.
Đó là tinh thn quc tế".
4. "Thi đua ci to con người: Lao động sáng to xã hi. Thi đua ci to con
Cấu trúc của hệ thống khen thưởng trong tổ chức và mục tiêu của phong trào thi đua trong trường đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc của hệ thống khen thưởng trong tổ chức và mục tiêu của phong trào thi đua trong trường đại học - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cấu trúc của hệ thống khen thưởng trong tổ chức và mục tiêu của phong trào thi đua trong trường đại học 9 10 434