Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc địa chất sâu khu vực trũng sâu biển Đông và lân cận theo tài liệu địa vật lý

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Cấu trúc địa chất sâu khu vực trũng sâu biển
Đông và lân cận theo tài liệu địa vật lý
Trần Văn Khá
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý địa cầu; Mã số: 60 44 15
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Văn Vượng
Năm bảo vệ: 2012
Deep geological structure of the deep basin of the East Sea and adjacent based on geophysics
data
59 tr.

Abstract. Tổng quan tình hình nghiên cứu địa chất - địa vật lý, địa chất kiến tạo khu
vực trũng sâu Biển Đông và vùng lân cận. Trình bày một số phương pháp nghiên
cứu được sử dụng như: Phương pháp phân tích tương quan; Phương pháp nâng
trường; Phương pháp Gradient ngang cực đại; Phương pháp tính đạo hàm chuẩn hóa
toàn phần; Giải bài toán ngược đối với vật thể hai chiều. Nghiên cứu cơ sở dữ liệu
và tư liệu sử dụng. Trình bày một số kết quả tính toán và minh giải: Tính hệ số
tương quan bội giữa độ sâu tới móng với độ sâu đáy biển và dị thường trọng lực và
xây dựng hàm hồi quy giữa chúng; Hệ thống đứt gẫy xác định theo kết quả tính
gradient mã của dị thường trọng lực; Một vài mức nâng trường dùng để xác định dị
thường dư Moho; Mặt cắt cấu trúc địa chất sâu theo tài liệu trọng lực - địa chấn; Sơ
đồ địa hình bề mặt Moho; Sơ đồ bề dầy trầm tích.
Keywords. Vật lý địa cầu; Địa chất học; Biển Đông; Địa vật lý; Cấu trúc địa chất
Content
Luâ ̣n văn “ Cấ u trúc đia chấ t sâu khu vực trũng sâu Biển Đông và lân cận theo tài
̣
liê ̣u đia vật lý” có những nội dung chính sau:
̣
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong quá trình nghiên cứu cấu trúc địa chất sâu khu vực trũng sâu Biển Đông và lân
cận theo tài liệu địa vật lý ( khu vực có tọa độ φ=6÷160N,
Ca chn
a v
Tr
i hc Khoa hc T 
LuVa cu: 60 44 15
ng dn: TS. 
o v: 2012
Deep geological structure of the deep basin of the East Sea and adjacent based on geophysics
data
59 tr.
Abstract. Ta cht - a va cht kin to khu
vt s 
c c s d          

n; Gii vi vt th hai chi d liu
 u s d t s kt qu      s
i gi   ng trng l
 i quy gi  tht gnh theo kt qu 
a d ng trng lc; M nh d
t ct ca chu trng lc - a ch
  m b dy tr
Keywords. Va ca cht hc; Bia vu a cht
Content


́
u tru
́
c đi
̣
a châ
́
t sâu khu vư
̣
c tru
̃
ng sâu Biê
̉
n Đông va
̀
lân câ
̣
n theo ta
̀
i
liê
̣
u đi
̣
a vâ
̣
t ly
́
ng n
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
u ca ch
c   a v     
0
N, 
0
   
nghim mt s 
- i: gi  ta
chn, d ng trng l u vi m
di quy tuy
- nh d c
 cu (theo tuyn).
-  Gradient ngang ci vi mnh h tht g
din theo s liu trng lc.
- n theo tuy 
nh nhc bit.
Cấu trúc địa chất sâu khu vực trũng sâu biển Đông và lân cận theo tài liệu địa vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc địa chất sâu khu vực trũng sâu biển Đông và lân cận theo tài liệu địa vật lý - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cấu trúc địa chất sâu khu vực trũng sâu biển Đông và lân cận theo tài liệu địa vật lý 9 10 590