Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc nội tại của loại hình Châu bản trên cứ liệu Châu bản triều Minh Mệnh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấu trúc nội tại của loại hình Châu bản trên cứ
liệu Châu bản triều Minh Mệnh
Nguyễn Thu Hoài
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hán Nôm; Mã số: 60 22 40
Người hướng dẫn: TS. Phạm Văn Thắm
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Khái lược về bộ máy hành chính triều Nguyễn và một số nét cơ bản về tổ
chức chính quyền triều Minh Mệnh. Tổng quan về châu bản triều Nguyễn và tình hình
châu bản triều Minh Mệnh. Cấu trúc nội tại của loại hình châu bản trên cứ liệu châu
bản thời Minh Mệnh (1820-1840).
Keywords: Tiếng Việt; Châu bản; Triều Minh Mệnh; Hán nôm
Content
MỞ ĐẦU
1- Lý do chọn đề tài.
Châu bản là các bản tấu, tư, trình, sớ, bẩm... do các cơ quan của chính quyền hoặc do
các quần thần dưới triều Nguyễn soạn bằng chữ Hán, chữ Nôm để trình lên nhà vua phê
duyệt. Châu bản cũng gồm cả các tập chiếu, dụ, chỉ, sắc là các văn bản do nhà vua soạn thảo
hoặc giao cho Nội các hay Hàn lâm viện thay mặt nhà vua soạn thảo. Nói cách khác châu bản
là các văn bản hành chính của triều Nguyễn được hình thành trong quá trình hoạt động quản
lý điều hành của chính quyền nhà Nguyễn do đích thân nhà vua ban hành hoặc ngự phê trực
tiếp bằng bút son. Từ lâu nhiều tổ chức, cá nhân và các nhà nghiên cứu đã thấy được giá trị
quí báu của châu bản, một số công trình biên mục châu bản đã được công bố như Mục lục
Châu bản triều Nguyễn của Uỷ ban Phiên dịch sử liệu Việt Nam - Viện đại học Huế công bố
năm 1960 và 1962 hay Mục lục Châu bản triều Nguyễn do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
công bố năm 1998 và 2010... Đặc biệt nhiều nhà nghiên cứu đã dựa vào nguồn tư liệu châu
bản để viết ra các công trình nghiên cứu của mình như luận án tiến sỹ của Nguyễn Minh
Tường nghiên cứu về cải cách hành chính dưới triều Minh Mệnh, Nguyễn Công Việt nghiên
cứu về ấn chương Việt Nam trong đó có ấn chương thời Nguyễn hay gần đây có một số nhà
nghiên cứu dựa vào tư liệu châu bản để chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa...

Tuy nhiên các công trình biên mục chủ yếu là các bản trích dịch hoặc các công trình
nghiên cứu thì phần lớn là dẫn chứng một số tư liệu từ châu bản. Từ trước tới nay, chưa có
công trình nào đi sâu nghiên cứu về khía cạnh văn bản cũng như cấu trúc của loại hình văn
bản châu bản thời Nguyễn.
Trong điều kiện thực tế đó, chúng tôi đã chọn và đề xuất đề tài Cấu trúc nội tại của
loại hình châu bản trên cứ liệu châu bản thời Minh Mệnh làm đề tài nghiên cứu của luận
văn cao học. Lý do lựa chọn khảo cứu cấu trúc của loại hình châu bản triều Minh Mệ...
Cấu trúc nội tại của loại hình Châu bản trên cứ
liệu Châu bản triều Minh Mệnh
Nguyễn Thu Hoài
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hánm; Mã số: 60 22 40
Người ng dẫn: TS. Phạm Văn Thắm
m bảo vệ: 2010
Abstract: Khái lược về b máy hành chính triều Nguyễn và mt snét cơ bản về tổ
chức chính quyn triều Minh Mệnh. Tổng quan về châu bản triều Nguyễn và tình hình
châu bản triều Minh Mệnh. Cấu trúc nội tại của loại nh châu bản trên cứ liệu châu
bản thời Minh Mệnh (1820-1840).
Keywords: Tiếng Việt; Châu bản; Triều Minh Mệnh; Hán nôm
Content
MỞ ĐẦU
1- Lý do chọn đề tài.
Châu bản các bản tấu, tư, trình, sớ, bẩm... do các quan của chính quyền hoặc do
các quần thần dưới triều Nguyễn soạn bằng chữ n, chữ m để trình lên nhà vua phê
duyệt. Châu bản ng gồm cả các tập chiếu, dụ, chỉ, sắc là các văn bản do n vua soạn thảo
hoặc giao cho Nội các hay Hàn lâm viện thay mặt nhà vua soạn thảo. Nói cách khác châu bản
các văn bản hành chính của triều Nguyễn được hình thành trong quá trình hoạt động quản
điều hành của chính quyền nhà Nguyễn do đích thân nhà vua ban hành hoặc ng phê trực
tiếp bằng bút son. Từ lâu nhiều tchức, nhân và c nhà nghiên cứu đã thấy được g tr
quí báu của châu bản, mt số công trình biên mục châu bản đã được công bố như Mục lục
Châu bản triều Nguyễn của Uban Phiên dịch sử liệu Việt Nam - Viện đại hc Huế ng bố
năm 1960 và 1962 hay Mục lục Châu bản triều Nguyễn do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
công bố năm 1998 và 2010... Đặc biệt nhiều nhà nghiên cứu đã dựa vào nguồn liệu châu
bản để viết ra c công trình nghiên cứu của mình như luận án tiến sỹ của Nguyễn Minh
Tường nghiên cứu về cải cách nh chính dưới triều Minh Mệnh, Nguyễn Công Việt nghiên
cứu về n chương Việt Nam trong đó ấn chương thời Nguyễn hay gần đây một số n
nghiên cứu dựa o tư liệu châu bản để chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa...
Cấu trúc nội tại của loại hình Châu bản trên cứ liệu Châu bản triều Minh Mệnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc nội tại của loại hình Châu bản trên cứ liệu Châu bản triều Minh Mệnh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cấu trúc nội tại của loại hình Châu bản trên cứ liệu Châu bản triều Minh Mệnh 9 10 856