Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc và văn hóa tổ chức

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 879 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ð i H c Qu c Gia Thành Ph H Chí Minh
Khoa Kinh T

Chuyên ngành: Kinh T ð i Ngo i

Chương 8
C u Trúc T Ch c Và Văn Hóa T Ch c
Gi ng viên: ThS. Nguy n Hoàng Dũng
1. Khái ni m c u trúc t ch c
- C u trúc t ch c là cách th c mà nh ng ho t ñ ng c a t ch c ñư c ph i h p và ki m soát và
cũng là cơ ch ñ ngư i qu n lý và thu c c p làm vi c v i nhau.
- Các y u t c n xem xét khi thi t k c u trúc t ch c:
Chuyên môn hóa công vi c: Là m c ñ mà nh ng ho t ñ ng trong t ch c ñư c chia nh
thành nh ng công vi c riêng l . Chuyên môn hóa là cách th c s d ng k năng c a ngư i
lao ñ ng hi u qu nh t.
Nhóm công vi c theo b ph n: M t s công vi c s ñư c nhóm l i v i nhau ñ có th
ph i h p v i nhau cho nh ng nhi m v chung. (1) M t trong nh ng cách th c nhóm
công vi c ph bi n nh t là d a vào ch c năng. Ưu ñi m là ñ t ñư c hi u qu khi nhóm
nh ng nhà chuyên môn, nh ng ngư i có k năng chung l i v i nhau; (2) Nhóm theo s n
ph m ñ ñem l i hi u qu s n ph m; (3) Nhóm theo khu v c ñ a lý; (4) Nhóm theo quy
trình công vi c; (5) Nhóm theo lo i khách hàng.
C u trúc m nh l nh: C u trúc quy ñ nh quy n hành c a nhà qu n lý và cơ ch báo cáo
m nh l nh.
Ph m vi qu n lý: Cho bi t s lư ng nhân viên tr c ti p qu n lý và s c p qu n lý mà m t
nhà qu n lý nên có ñ có th qu n lý hi u qu nh t. S lư ng nhân viên thu c c p cũng
nh hư ng ñ n chi phí t ch c.
T p quy n: M c ñ mà v n ñ ra quy t ñ nh t p trung t i m t v trí duy nh t trong t
ch c. Xu hư ng phi t p quy n gia tăng, cho phép các c p dư i tham gia vào quy t ñ nh
chung.
Chu n hóa: M c ñ tiêu chu n hóa công vi c trong t ch c. Th hi n qua quy trình, qui
ñ nh, mô t công vi c c th và rõ ràng.

Nguy n Hoàng Dũng at 

Trang 1

Hình 1 - So sánh ph m vi qu n lý

(Cao nh t)

S lư ng nhân
viên thu c c p là 4

S lư ng nhân
viên thu c c p là 8

1

1

2

4

8

3

16

84

4

64

512

5

256

4,096

6

1,024

7

M c ñ t ch c

1

4,096

Nhân viên tác nghi p: 4,096
Nhân viên qu n lý (M c ñ 1-6): 585

Nhân viên tác nghi p: 4,096
Nhân viên qu n lý (M c ñ 1-6): 1,365

Ngu n: Robbins S. P. (2005), trang 457
- Nh ng câu h i nêu ra khi thi t k c u trúc t ch c:
m c ñ nào thì ho t ñ ng công vi c có th chia nh ? M c ñ chuyên môn hóa
Cơ s nào thì nh ng công vi c có th nhóm l i v i nhau? Nhóm công vi c theo b ph n
Cá nhân ho c nhóm s báo cáo cho ai? C u trúc m nh l nh
S lư ng nhân viên thu c c p tr c ti p bao nhiêu ñ có th qu n lý hi u qu ? Ph m vi
qu n lý
Cơ ch ra quy t ñ nh? T p quy n hay phi t p quy n
M c ñ rõ ràng c a quy t c và quy ñ nh l...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc và văn hóa tổ chức - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cấu trúc và văn hóa tổ chức 9 10 546