Ktl-icon-tai-lieu

CCNA3

Được đăng lên bởi lebamanhvp89-dtvt-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 879 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI LAB CCNA3 TỔNG HỢP
Device

Interface

SubInterface

IP

SM

DG

VLAN

S0/0/0

N/A

200.1.1.2

/24

N/A

N/A

S0/0/1

N/A

192.168.1.1

/30

N/A

N/A

S0/1/0

N/A

192.168.1.5

/30

N/A

N/A

Fa0/0

N/A

172.16.1.1

/24

N/A

N/A

S0/0/0

N/A

192.168.1.6

/30

N/A

N/A

Fa0/0.10

172.16.10.1

/24

N/A

10

Fa0/0.20

172.16.20.1

/24

N/A

20

Fa0/0.30

172.16.30.1

/24

N/A

30

Fa0/0.40

172.16.40.1

/24

N/A

40

N/A

192.168.1.2

/30

N/A

1

Fa0/0.50

172.16.50.1

/24

N/A

50

Fa0/0.60

172.16.60.1

/24

N/A

60

Fa0/0.70

172.16.70.1

/24

N/A

70

Fa0/0.80

172.16.80.1

/24

N/A

80

S0/0/0

N/A

200.1.1.1

/24

N/A

N/A

Fa0/0

N/A

201.100.1.1

/24

N/A

N/A

N/A

172.16.10.11

/24

172.16.10.1

10

N/A

172.16.10.12

/24

172.16.10.1

10

N/A

172.16.50.13

/24

172.16.50.1

50

N/A

172.16.50.14

/24

172.16.50.1

50

N/A

172.16.50.15

/24

172.16.50.1

50

N/A

172.16.1.16

/24

172.16.1.1

1

GW

R2
Fa0/0

S0/0/0

R1
Fa0/0

ISP
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6

Interface
VLAN10
Interface
VLAN10
Interface
VLAN50
Interface
VLAN50
Interface
VLAN50
Interface
VLAN1

PC1

N/A

N/A

172.16.10.2

/24

172.16.10.1

10

PC2

N/A

N/A

172.16.20.2

/24

172.16.20.1

20

PC3

N/A

N/A

172.16.20.3

/24

172.16.20.1

20

PC4

N/A

N/A

172.16.70.2

/24

172.16.70.1

70

PC5

N/A

N/A

172.16.60.2

/24

172.16.60.1

60

PC6

N/A

N/A

172.16.60.3

/24

172.16.60.1

60

PC7

N/A

N/A

172.16.50.2

/24

172.16.50.1

50

TFTP Server

N/A

N/A

172.16.1.2

/24

172.16.1.1

N/A

DNS Server

N/A

N/A

172.16.1.3

/24

172.16.1.1

N/A

Web Server

N/A

N/A

201.100.1.2

/24

N/A

N/A

Internet

N/A

172.16.80.2

/24

172.16.80.1

80

Ethernet

N/A

172.16.100.1

/24

N/A

N/A

Wireless Router

All contents are Copyright © 1992–2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

Page 1 of 18

CCNA Exploration
LAN Switching and Wireless: Inter-VLAN Routing

Compose Lab

ROUTER GW


Cấu hình các cổng
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname GW
GW(config)#interface serial 0/0/0
GW(config-if)#ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
GW(config-if)#clock rate 64000
GW(config-if)#no shutdown
GW(config-if)#exit
GW(config)#interface serial 0/0/1
GW(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
GW(config-if)#clock rate 64000
GW(config-if)#no shutdown
GW(config-if)#exit
GW(config)#interface serial 0/1/0
GW(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
GW(config-if)#clock rate 64000
GW(config-if)#no shu...
All contents are Copyright © 19922007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 1 of 18
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI LAB CCNA3 TỔNG HP
Device
Interface
Sub-
Interface
IP
SM
DG
VLAN
GW
S0/0/0
N/A
200.1.1.2
/24
N/A
N/A
S0/0/1
N/A
192.168.1.1
/30
N/A
N/A
S0/1/0
N/A
192.168.1.5
/30
N/A
N/A
Fa0/0
N/A
172.16.1.1
/24
N/A
N/A
R2
S0/0/0
N/A
192.168.1.6
/30
N/A
N/A
Fa0/0
Fa0/0.10
172.16.10.1
/24
N/A
10
Fa0/0.20
172.16.20.1
/24
N/A
20
Fa0/0.30
172.16.30.1
/24
N/A
30
Fa0/0.40
172.16.40.1
/24
N/A
40
R1
S0/0/0
N/A
192.168.1.2
/30
N/A
1
Fa0/0
Fa0/0.50
172.16.50.1
/24
N/A
50
Fa0/0.60
172.16.60.1
/24
N/A
60
Fa0/0.70
172.16.70.1
/24
N/A
70
Fa0/0.80
172.16.80.1
/24
N/A
80
ISP
S0/0/0
N/A
200.1.1.1
/24
N/A
N/A
Fa0/0
N/A
201.100.1.1
/24
N/A
N/A
SW1
Interface
VLAN10
N/A
172.16.10.11
/24
172.16.10.1
10
SW2
Interface
VLAN10
N/A
172.16.10.12
/24
172.16.10.1
10
SW3
Interface
VLAN50
N/A
172.16.50.13
/24
172.16.50.1
50
SW4
Interface
VLAN50
N/A
172.16.50.14
/24
172.16.50.1
50
SW5
Interface
VLAN50
N/A
172.16.50.15
/24
172.16.50.1
50
SW6
Interface
VLAN1
N/A
172.16.1.16
/24
172.16.1.1
1
PC1
N/A
N/A
172.16.10.2
/24
172.16.10.1
10
PC2
N/A
N/A
172.16.20.2
/24
172.16.20.1
20
PC3
N/A
N/A
172.16.20.3
/24
172.16.20.1
20
PC4
N/A
N/A
172.16.70.2
/24
172.16.70.1
70
PC5
N/A
N/A
172.16.60.2
/24
172.16.60.1
60
PC6
N/A
N/A
172.16.60.3
/24
172.16.60.1
60
PC7
N/A
N/A
172.16.50.2
/24
172.16.50.1
50
TFTP Server
N/A
N/A
172.16.1.2
/24
172.16.1.1
N/A
DNS Server
N/A
N/A
172.16.1.3
/24
172.16.1.1
N/A
Web Server
N/A
N/A
201.100.1.2
/24
N/A
N/A
Wireless Router
Internet
N/A
172.16.80.2
/24
172.16.80.1
80
Ethernet
N/A
172.16.100.1
/24
N/A
N/A
CCNA3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CCNA3 - Người đăng: lebamanhvp89-dtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
CCNA3 9 10 224