Ktl-icon-tai-lieu

Chấm điểm thi trại

Được đăng lên bởi manhlak001
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ĐƠN VỊ
Đoàn xã Cư Pui
Đoàn trường THPT Krông Bông
CĐ Khối cơ quan Cụm SỐ 1
Đoàn xã Hòa Tân
CĐ Khối cơ quan Cụm SỐ 2
Đoàn xã Yang Mao
Đoàn xã Cư Kty
Đoàn xã Khuê Ngọc Điền
Đoàn Thị trấn Krông Kmar
Đoàn xã Dang Kang
Đoàn xã Hòa Lễ
Đoàn xã Hòa Sơn
Đoàn xã Hòa Phong
Đoàn xã Cư Đrăm
Đoàn xã Ea Trul
Đoàn xã Yang Reh

CHẤM ĐIỂM THI TRẠI
ĐIỂM GIÁM KHẢO CHẤM LẦN 1
TỔNG
GK1
GK2
GK3
36
35
35
271
34
36
34
268
34
37
33
265
35
35
34
264
31
34
33
260
35
30
32
244
34
34
32
242
33
34
30
236
30
34
31
234
30
32
31
223
30
32
31
223
22
31
29
219
24
29
31
216
20
31
34
216
20
28
28
197
20
20
25
182

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN DOÀN
BÍ THƯ

Xếp Giải
Nhất
Nhì
Nhì
Ba
Ba
K Khích
K Khích

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM KHẢO

ĐIỂM GIÁM KHẢO CHẤM LẦN 2
GK1
GK2
GK3
53
56
56
54
55
55
55
56
50
51
55
54
54
54
54
49
52
46
44
49
49
48
45
46
45
48
46
39
45
46
39
44
47
42
50
45
42
45
45
43
43
45
36
41
44
36
41
40
Thư kí

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG
CHẤM ĐIỂM NẤU CƠM
ĐIỂM GIÁM KHẢO
TT
ĐƠN VỊ
GK1
GK2
GK3
GK4
GK5 TỔNG
1 Đoàn xã Yang Reh
5.85
5.75
5
5.75
5.75 28.1
2 Đoàn xã Ea Trul
0
3 Đoàn xã Hòa Sơn
5.7
6.5
6
5.75
6 29.95
4 Đoàn Thị trấn Krông Kmar
5.75
4.5
6
5
5.75 27
5 Đoàn xã Khuê Ngọc Điền
7
6.5
7
7
7 34.5
6 Đoàn xã Hòa Tân
6.5
6.5
7
6
6.25 32.25
7 Đoàn xã Cư Kty
6.35
5.25
6.75
6.5
6.75 31.6
8 Đoàn xã Yang Mao
5.65
5
6
5
6 27.65
9 Đoàn xã Dang Kang
5.6
5
6
4.5
6 27.1
10 Đoàn xã Hòa Lễ
6
6
5
5.5
5.75 28.25
11 Đoàn xã Hòa Phong
5.95
6
5.5
5.5
5.75 28.7
12 Đoàn xã Cư Pui
6
6
5
5.75
5.85 28.6
13 Đoàn xã Cư Đrăm
0
14 Đoàn trường THPT Krông Bông
5.5
4.5
4
4.5
5 23.5
15 CĐ Khối cơ quan Cụm SỐ 1
6.05
5.5
4.25
4.75
4.25 24.8
16 CĐ Khối cơ quan Cụm SỐ 2
5.85
6
5
5.5
5.75 28.1

XẾP THứ
8
15
4
12
1
2
3
10
11
7
5
6
15
14
13
8

VITRI TDOAN
3
6
3
6
3
7
3
6
5
10
4
9
4.5
8
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3.5
6
3
6

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG
CHẤM ĐIỂM ẨM THựC
ĐIỂM GIÁM KHẢO
TT
ĐƠN VỊ
GK1
GK2
GK3
GK4
GK5
1 Đoàn xã Yang Reh
17.1
19
14
13
14
2 Đoàn xã Ea Trul
3 Đoàn xã Hòa Sơn
18.1
15
11
14.5
16.7
4 Đoàn Thị trấn Krông Kmar
18.9
19
19
15
16.5
5 Đoàn xã Khuê Ngọc Điền
14.5
13
12
13
13
6 Đoàn xã Hòa Tân
20.5
16
19
17
18.2
7 Đoàn xã Cư Kty
18.2
16
17
18
17.8
8 Đoàn xã Yang Mao
18.2
18
18
14.5
17.5
9 Đoàn xã Dang Kang
16.4
14
13
14
16
10 Đoàn xã Hòa Lễ
17.2
17
18
15.5
17.7
11 Đoàn xã Hòa Phong
19.4
20
17
17.5
18.5
12 Đoàn xã Cư P...
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG
CHẤM ĐIỂM THI TRẠI
TT ĐƠN VỊ
ĐIỂM GIÁM KHẢO CHẤM LẦN 1
TỔNG Xếp Giải
ĐIỂM GIÁM KHẢO CHẤM LẦN 2
GK1 GK2 GK3 GK1 GK2 GK3
1
Đoàn xã Cư Pui 36 35 35 271 Nhất 53 56 56
2
Đoàn trường THPT Krông Bông 34 36 34 268 Nhì 54 55 55
3
CĐ Khối cơ quan Cụm SỐ 1 34 37 33 265 Nhì 55 56 50
4
Đoàn xã Hòa Tân 35 35 34 264 Ba 51 55 54
5
CĐ Khối cơ quan Cụm SỐ 2 31 34 33 260 Ba 54 54 54
6
Đoàn xã Yang Mao 35 30 32 244 K Khích 49 52 46
7
Đoàn xã Cư Kty 34 34 32 242 K Khích 44 49 49
8
Đoàn xã Khuê Ngọc Điền 33 34 30 236 48 45 46
9
Đoàn Thị trấn Krông Kmar 30 34 31 234 45 48 46
10
Đoàn xã Dang Kang 30 32 31 223 39 45 46
11
Đoàn xã Hòa Lễ 30 32 31 223 39 44 47
12
Đoàn xã Hòa Sơn 22 31 29 219 42 50 45
13
Đoàn xã Hòa Phong 24 29 31 216 42 45 45
14
Đoàn xã Cư Đrăm 20 31 34 216 43 43 45
15
Đoàn xã Ea Trul 20 28 28 197 36 41 44
16
Đoàn xã Yang Reh 20 20 25 182 36 41 40
TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN DOÀN ĐẠI DIỆN BAN GIÁM KHẢO
Thư kí
BÍ THƯ
Chấm điểm thi trại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chấm điểm thi trại - Người đăng: manhlak001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chấm điểm thi trại 9 10 236