Ktl-icon-tai-lieu

chất chuẩn kiểm nghiệm

Được đăng lên bởi minhtamzeze
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Số thứ tự

Tên nguyên liệu

1
Alimemazin tartrat

2
Alverin Citrat

3
Ambroxol HCl

Định lượng

Aspartam
5
Albedazol

Âm

Hòa tan 1g chế phẩm trong 100ml acid Hòa tan 0.25g chế phẩm trong 30ml acid acetic < 0.5 %
acetic khan.
khan.

Hàm lượng
99 – 101%

1ml acid percloric 0,1N tương đương
37,35mg(C18H22N2S)2,C4H6O6
Hòa tan 0,375g chế phẩm trong 50ml acid
acetic khan.

< 0.5 %

99 – 102%

< 0.5 %

99 – 101%

< 4.5 %
Sấy

98 – 102%

< 0.5 %

98- 102,0%

1ml acid percloric 0,1N tương đương
47,36mg C20H27N.C6H8O7
Hoà tan 0,3g chế phẩm trong 70ml cồn thêm
5ml dung dịch acid hydrocloric 0,01M.
Chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1M. Đọc
thể tích giữa 2 điểm uốn .
1ml dung dịch natri hydroxyd 0,1Mtương
đương 41,46mg C13H19Br2ClN2O

4

Ghi chú

Hoà tan 0,3g chế phẩm trong 50ml cồn thêm
3ml dung dịch acid hydrocloric 0,01M. Chuẩn
độ bằng dung dịch NaOH 0,1M. Đọc thể tích
giữa 2 điểm uốn .
Chuẩn Blank cồn , hệ số k của NaOH

Hoà tan 0,25 g chế phẩm trong 1,5 ml acid Hoà tan 0,25 g chế phẩm trong 1,5 ml acid
formic khan và 30 ml acid acetic khan
formic khan và 60 ml acid acetic khan.
1ml dung dòch acid percloric 0,1M tương
đương 29,43mg C14 H18 N2 O5
Hoà tan 0,250g chế phẩm trong 3ml acid Hòa tan trong acid formic cho tan trước rồi cho
formic khan(TT)và thêm 40ml acid acetic acid acetic sau, cho khoảng 30ml acid acetic.
khan (TT).chuẩn độ bằng dung dịch acid Chuần blank acid acetic trước rùi chạy mẫu.
perclorid 0.1 N
1ml acid percloric 0,1N (CN) tương đương
26,53mg Albendazol

6

Bromhenxin HCl

Hoà tan 0,3g chế phẩm trong 70ml cồn,
thêm 1ml dung dịch acid hydrocloric 0,1M.
Chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1M. Đọc
thể tích giữa 2 điểm uốn

Hoà tan 0,3g chế phẩm trong 50ml cồn, thêm <1%
1ml dung dịch acid hydrocloric 0,1M. Chuẩn độ
bằng dung dịch NaOH 0,1M. Đọc thể tích giữa 2
điểm uốn.

1ml dung dịch natri hydroxyd 0,1M tương Chuẩn độ blank cồn và hệ số k
đương 41,26mg C14H21Br2ClN2

98,5-101,5%

7

Cafein khan

8

Cetirixin HCl

Hòa tan 0,150g chế phẩm đã là khô trong Hòa tan trong alhydric acetic cho tan bằng cách < 0.5 %
15ml alhydrid acetic (TT) và 20ml benzen siêu âm
(TT). Chuẩn độ bằng dung dịch acid
percloric 0,1N
Hoà tan 0,1g chế phẩm trong 70ml hòa tan Hòa tan 0.g chế phẩm trong 15ml nước và 35ml < 0.5 %

98,5 -101,5%

99-100,5%

với nước cất và aceton (30:70).Chuẩn độ acetone.
bằng dd NaOH0,1M .Đọc thể tích ở điểm Chạy hệ số k của NaOH
cuối của chuẩn độ.
1ml dung dịch natri hydroxyd 0,1M tương
đương 15,39mg C21H27Cl3N2O3
9
Clopheniramin
maleat

Hòa tan khoảng 0,1...
Số thứ tự Tên nguyên liệu Định lượng Ghi chú Âm Hàm lượng
1
Alimemazin tartrat
Hòa tan 1g chế phẩm trong 100ml acid
acetic khan.
1ml acid percloric 0,1N tương đương
37,35mg(C
18
H
22
N
2
S)
2
,C
4
H
6
O
6
Hòa tan 0.25g chế phẩm trong 30ml acid acetic
khan.
< 0.5 % 99 – 101%
2
Alverin Citrat
Hòa tan 0,375g chế phẩm trong 50ml acid
acetic khan.
1ml acid percloric 0,1N tương đương
47,36mg C
20
H
27
N.C
6
H
8
O
7
< 0.5 % 99 – 102%
3
Ambroxol HCl
Hoà tan 0,3g chế phẩm trong 70ml cồn thêm
5ml dung dịch acid hydrocloric 0,01M.
Chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1M. Đọc
thể tích giữa 2 điểm uốn .
1ml dung dịch natri hydroxyd 0,1Mtương
đương 41,46mg C
13
H
19
Br
2
ClN
2
O
Hoà tan 0,3g chế phẩm trong 50ml cồn thêm
3ml dung dịch acid hydrocloric 0,01M. Chuẩn
độ bằng dung dịch NaOH 0,1M. Đọc thể tích
giữa 2 điểm uốn .
Chuẩn Blank cồn , hệ số k của NaOH
< 0.5 % 99 – 101%
4
Aspartam
Hoà tan 0,25 g chế phẩm trong 1,5 ml acid
formic khan và 60 ml acid acetic khan.
1ml dung dòch acid percloric 0,1M tương
đương 29,43mg C
14
H
18
N
2
O
5
Hoà tan 0,25 g chế phẩm trong 1,5 ml acid
formic khan và 30 ml acid acetic khan
< 4.5 %
Sấy
98 – 102%
5
Albedazol
Hoà tan 0,250g chế phẩm trong 3ml acid
formic khan(TT)và thêm 40ml acid acetic
khan (TT).chuẩn độ bằng dung dịch acid
perclorid 0.1 N
1ml acid percloric 0,1N (CN) tương đương
26,53mg Albendazol
Hòa tan trong acid formic cho tan trước rồi cho
acid acetic sau, cho khoảng 30ml acid acetic.
Chuần blank acid acetic trước rùi chạy mẫu.
< 0.5 % 98- 102,0%
6 Bromhenxin HCl
Hoà tan 0,3g chế phẩm trong 70ml cồn,
thêm 1ml dung dịch acid hydrocloric 0,1M.
Chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1M. Đọc
thể tích giữa 2 điểm uốn
1ml dung dịch natri hydroxyd 0,1M tương
đương 41,26mg C
14
H
21
Br
2
ClN
2
Hoà tan 0,3g chế phẩm trong 50ml cồn, thêm
1ml dung dịch acid hydrocloric 0,1M. Chuẩn độ
bằng dung dịch NaOH 0,1M. Đọc thể tích giữa 2
điểm uốn.
Chuẩn độ blank cồn và hệ số k
<1% 98,5-101,5%
chất chuẩn kiểm nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chất chuẩn kiểm nghiệm - Người đăng: minhtamzeze
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
chất chuẩn kiểm nghiệm 9 10 302