Ktl-icon-tai-lieu

Chất lượng trong nhượng quyền thương mại

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chất lượng trong nhượng quyền thương mại
Trong khi chất lượng chuyển giao đo lường sự hiệu
quả trong ngắn hạn của hệ thống nhượng quyền
thương mại và thường được thể hiện cụ thể trong
hợp đồng và bản thân cả nhà nhượng quyền, nhận
quyền dễ dàng chấp nhận các kết quả đạt được như
là hệ quả tất yếu của quá trình hợp tác, ngược lại,
chất lượng quan hệ lại âm thầm kiểm định lại giá trị
của sự hợp tác thông qua các yếu tố niềm tin, sự cam
kết, mối quan hệ…

Có vẻ như quan hệ chất lượng chuyển giao và chất
lượng quan hệ có mâu thuẫn? Thực ra, chúng có mối
tương hỗ với nhau rất chặt chẽ. Chất luợng chuyển
giao đặt nền tảng cho chất lượng quan hệ và ngược
lại chất lượng quan hệ thay đổi cũng sẽ làm cho chất
lượng chuyển giao thay đổi theo và từ đó làm cho hệ
thống càng phát triển theo hướng bền vững hay chỉ
đạt được hiệu quả trong nhất thời và nhanh chóng đi
đến thất bại ngay trong thời gian sau đó.

Trở lại với câu chuyện nhượng quyền, cho dù bạn
đang sở hữu một thương hiệu nổi tiếng, một hình
thức kinh doanh khác biệt và đã có sự trải nghiệm
hoặc bạn đã tốn rất nhiều tiền để đầu tư cho trung
tâm đào tạo và hệ thống các qui trình vận hành được
ghi cụ thể trong cẩm nang nhượng quyền thì sự thất
bại vẫn có thể xảy ra. Nguyên nhân của vấn đề này
bắt nguồn từ các yếu tố chất lượng, đó là chất lượng
chuyển giao và chất lượng quan hệ của hệ thống
nhượng quyền thương mại.
Chất lượng chuyển giao là chất lượng của toàn bộ
các yếu tố ngắn hạn được chuyển từ nhà nhượng
quyền cho nhà nhận quyền trong lúc khởi nghiệp. Nó
tập trung nhận diện và nhận định các nhân tố ảnh
hưởng đến thành công của nhà nhận quyền trong
việc khởi nghiệp. Thông thường, các yếu tố này
thường được nhà nhượng quyền thể hiện trong cẩm
nang nhượng quyền và cụ thể hoá trong hợp đồng
nhượng quyền bao gồm: điều kiện tài chính khi gia
nhập hệ thống, phí nhượng quyền, phí vận hành,
phương pháp giải quyết mâu thuẫn, bí quyết kinh

doanh, phương pháp cung cấp thông tin, chia sẻ
thông tin, chương trình đào tạo, tư vấn lựa chọn địa
điểm, hỗ trợ nhà cung cấp...
Dưới góc độ của nhà nhận quyền, theo tôi, chất
lượng chuyển giao thường được quan tâm nhất là
chất lượng của sản phẩm cung ứng, mô hình kinh
doanh, thời gian hoạt động, qui trình đào tạo, vấn đề
về cấp phép, thời gian cung cấp hàng hóa - dịch vụ,
về quyền phân phối, phí chuyển nhượng, phí vận
hành, hiệu quả của các chương trình tiếp thị, kinh
doanh và những hỗ trợ khác như vận hành, tài chính,
tiếp cận và cung cấp thông tin hệ thống… Các yếu tố
này ở một ...
Cht lượng trong nhượng quyền thương mại
Trong khi chất lượng chuyển giao đo lường sự hiệu
qu trong ngắn hạn của hệ thống nhượng quyền
thương mại và thường được thể hiện cụ thể trong
hợp đồng và bản thân cả nhà nhượng quyền, nhận
quyền dễ dàng chp nhận các kết quả đạt được như
là hệ quả tất yếu của quá trình hợp tác, ngược lại,
cht lượng quan hệ lại âm thầm kiểm định lại giá trị
của sự hợp tác thông qua các yếu tố niềm tin, sự cam
kết, mối quan hệ…
Có vẻ như quan hệ chất lượng chuyển giao và chất
lượng quan hệ có mâu thuẫn? Thực ra, chúng có mối
tương hỗ với nhau rất chặt chẽ. Chất luợng chuyển
giao đặt nền tảng cho chất lượng quan hệ và ngược
lại chất lượng quan hệ thay đổi cũng sẽ làm cho chất
lượng chuyển giao thay đổi theo và từ đó làm cho h
thống càng phát triển theo hướng bền vững hay chỉ
đạt được hiệu quả trong nhất thời và nhanh chóng đi
đến thất bại ngay trong thời gian sau đó.
Chất lượng trong nhượng quyền thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất lượng trong nhượng quyền thương mại - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chất lượng trong nhượng quyền thương mại 9 10 371