Ktl-icon-tai-lieu

chế độ hưu trí

Được đăng lên bởi Hương Changes
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHế Độ HƯU TRÍ
Người lao động khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí do quỹ bảo hiểm xã hội chi
trả. Cụ thể như sau:
1. Lương hưu hàng tháng:
1.1. Điều kiện hưởng:
Người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng
bảo hiểm xã hội trở lên và có một trong các điều kiện sau:
-

Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15
năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc nơi có
hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên.
- Người lao động đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi có đủ 15 năm làm công việc khai thác
than trong hầm lò.
-

Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi do nghề nghiệp.

Người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả
năng lao động từ 61% lao động trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn
nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;
- Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
trở lên.
1.2. Mức hưởng: Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng
tỷ lệ % lương hưu được hưởng nhân với mức bình quân tiền lương, tiền công tháng
làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó:
- Tỷ lệ % lương hưu được hưởng tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền
công tháng cho 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đầu tiên, từ năm thứ 16 trở đi, cứ
mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam, 3% đối với nữ, mức
tối đa bằng 75%. Đối với người nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao

động từ 61% trở lên thì tỷ lệ % hưởng lương hưu sau khi tính như trên sẽ bị giảm
đi 1% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.
- Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để
tính lương hưu, trợ cấp một lần được xác định như sau:
+ Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ
tiền lương do Nhà nước quy định thì mức bình quân tiền lương, tiền công để tính
lương hưu được tính bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước
tháng 01 năm 1995; bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong
khoảng thời gian từ tháng 01 năm 1995 đến tháng 12 năm 2000; bằng mức bình
quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu
nếu bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian từ tháng 01 năm 2001 đến
tháng 12 năm 2006; bằng...
CHế Độ HƯU TRÍ
Người lao động khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí do quỹ bảo hiểm xã hội chi
trả. Cụ thể như sau:
1. Lương hưu hàng tháng:
1.1. Điều kiện hưởng:
Người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng
bảo hiểm xã hội trở lên và có một trong các điều kiện sau:
- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.
- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15
năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc nơi có
hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên.
- Người lao động đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi có đủ 15 năm làm công việc khai thác
than trong hầm lò.
- Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi do nghề nghiệp.
Người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả
năng lao động từ 61% lao động trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn
nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;
- Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
trở lên.
1.2. Mức hưởng: Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng
tỷ lệ % lương hưu được hưởng nhân với mức bình quân tiền lương, tiền công tháng
làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó:
- Tỷ lệ % lương hưu được hưởng tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền
công tháng cho 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đầu tiên, từ năm thứ 16 trở đi, cứ
mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam, 3% đối với nữ, mức
tối đa bằng 75%. Đối với người nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao
chế độ hưu trí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chế độ hưu trí - Người đăng: Hương Changes
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
chế độ hưu trí 9 10 673