Ktl-icon-tai-lieu

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất
tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ
quá trình tái chế polycarbonate phế thải
Nguyễn Duy Toàn
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý; Mã số: 60 44 31
Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Thanh Vân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về Polycarbonate, bisphenol A, nhựa epoxy, nhựa
alkyd, rác thải điện tử. Tìm hiểu thủy phân polycarbonate phế thải trong
môi trường kiềm thu lấy sản phẩm Bisphenol A. Khảo sát cấu trúc sản
phẩm bằng phân tích nhiệt, phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân.
Khảo sát ảnh hưởng dung môi đến hiệu suất phản ứng. Tổng hợp nhựa
epoxy từ bisphenol A và epiclohidrin trong môi trường kiềm. Khảo sát chỉ
số epoxy, đo khối lượng phân tử của nhựa epoxy sản phẩm. Khảo sát cấu
trúc sản phẩm bằng phổ hồng ngoại và phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Chế
tạo màng epoxy và màng epoxy – alkyd trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ
quá trình tái chế. Xác định các tính năng cơ lý, thử nghiệm độ bền hóa chất,
độ bền khí hậu của màng phủ.
Keywords: Hóa lý thuyết; Hóa lý; Phế thải; Chất tạo màng
Content
1.

Tổng hợp bisphenol A từ polycarbonate phế thải
a) Hiệu suất phản ứng
Bảng 3.1: Hiệu suất phản ứng tổng hợp Bisphenol A
trong dung môi C2H5OH và CH3OH

STT

1

Dung môi

C2H5OH

Khối lượng sản

Hiệu suất

Hiệu suất trung

phẩm (gam)

phản ứng (%)

bình (%)

38,40

84,2

83,4

2

37,53

82,3

3

38,25

83,9

4

37,89

83,1

5

40,93

89,8

6

41,85

91,8

CH3OH

90,9

7

41,34

90,7

8

41,59

91,2

b) Khảo sát cấu trúc của Bisphenol A sản phẩm
Phổ hồng ngoại của Bisphenol A sản phẩm

BO MON HOA VAT LIEU-KHOA HOA-TRUONG DHKHTN
Ten may: GX-PerkinElmer-USA

Nguoi do: Nguyen Thi Son DT: 0912140352

Resolution: 4cm-1

Mail:
sonhuco@yahoo.com
TEN MAU: TOAN: BISPHENOL A

Date:
7/18/2011
0.70
0
0.6
5
0.6
0
0.5
5
0.5
0
0.4
5
0.4
0
0.3
A 5
0.3
0
0.2
5
0.2
0
0.1
5
0.1
0
0.0
5
0.00
0 4000.
0

CH3
HO

C

OH
150
9

CH3

123
8 122
0
82
7
335
2

117
7

296
297
5
5

159
161
8
1

302
8

144
6
143
5

136
2

138
4

108
115 3
110
0
111
2
3

129
6

287
0

101
3
75
8
72
73
2
4

360
0

320
0

280
0

240
0

200
0

180
cm-1
0

160
0

140
0

120
0

100
0

80
0

Hình 3.1: Phổ hồng ngoại của Bisphenol A sản phẩm

64
8

600.
0

Trên phổ hồng ngoại của Bisphenol A xuất hiện các đỉnh hấp thụ như sau:
Bảng 3.2: Các pic đặc trưng trên phổ hồng ngoại của Bisphenol A sản phẩm
Loại dao động

Số sóng

Dao động hóa trị:

O-H (phenol)

3352 cm-1

Dao động hóa trị:

C-H (vòng benzen)

3028 cm...
Chế to và kho sát mt s nh cht ca cht
to màng, trên s nhựa epoxy thu được t
quá trình tái chế polycarbonate phế thi
Nguyn Duy Toàn
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Hóa hc
Lun văn ThS Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý; s: 60 44 31
Người ng dn: TS. Trn Th Thanh Vân
m bảo v: 2011
Abstract: Tng quan v Polycarbonate, bisphenol A, nha epoxy, nha
alkyd, rác thải điện t. Tìm hiu thy phân polycarbonate phế thi trong
môi trường kim thu ly sn phm Bisphenol A. Kho sát cu trúc sn
phm bng phân tích nhit, ph hng ngoi, ph cộng hưởng t ht nhân.
Kho sát ảnh ởng dung môi đến hiu sut phn ng. Tng hp nha
epoxy t bisphenol A epiclohidrin trong môi trường kim. Kho sát ch
s epoxy, đo khối lượng phân t ca nha epoxy sn phm. Kho t cu
trúc sn phm bng ph hng ngoi và ph cộng hưởng t ht nhân. Chế
to màng epoxy và màng epoxy alkyd trên cơ s nhựa epoxy thu được t
quá trình tái chế. Xác định các tính năng cơ lý, th nghiệm độ bn hóa cht,
độ bn khí hu ca màng ph.
Keywords: Hóa lý thuyết; Hóa lý; Phế thi; Cht to màng
Content
1. Tng hp bisphenol A t polycarbonate phế thi
a) Hiu sut phn ng
Bng 3.1: Hiu sut phn ng tng hp Bisphenol A
trong dung môi C
2
H
5
OH và CH
3
OH
STT
Dung môi
Khối lượng sn
phm (gam)
Hiu sut
phn ng (%)
Hiu sut trung
bình (%)
1
C
2
H
5
OH
38,40
84,2
83,4
Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải 9 10 209