Ktl-icon-tai-lieu

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng trên cơ sở nhựa polyuretan thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2953 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Luận văn cao học

Hồ Ngọc Minh

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo
màng trên cơ sở nhựa polyuretan thu được từ quá
trình tái chế polycarbonate phế thải
Hồ Ngọc Minh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý; Mã số: 604431
Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Thanh Vân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về nhựa polycacbonat (PC) và polyuretan (PU). Nghiên cứu
xây dựng quy trình thực nghiệm điều chế Bishydroxylethyl Bisphenol A ete và
Bishydroxylpropyl Bisphenol A ete từ nhựa PC phế thải. Khảo sát một số tính chất
và cấu trúc của sản phẩm thu được. Tổng hợp được polyeste từ BHE-BPA và BHPBPA, kết hợp cùng TDI dùng làm chất tạo màng PU. Khảo sát một số tính chất và
đánh giá khả năng áp dụng vào thực tiễn của chất tạo màng chế tạo được.
Keywords. Hóa lý học; Phế thải; Tái chế; Nhựa

Content
1. Lý do lựa chọn đề tài
Polycacbonat (PC) được bắt đầu đưa vào sử dụng ở quy mô công nghiệp từ những năm
1950, và nhanh chóng trở thành một trong những loại nhựa kỹ thuật được tiêu thụ nhiều
nhất trên thế giới.
Lĩnh vực chính sử dụng PC là công nghiệp điện tử, truyền thông, xây dựng, … để sản
xuất các cấu kiện như vỏ máy tính, các loại đĩa CD, kính chắn trong xây dựng và trang trí.
Theo thống kê [11, 24, 29] thị trường Polycarbonate toàn cầu trong năm 2009 là 2,9 triệu
tấn, trong đó đứng đầu là Châu Á với tổng mức tiêu thụ là 930.000 tấn, các quốc gia có
1

Luận văn cao học

Hồ Ngọc Minh

lượng tiêu thụ đặc biệt lớn là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ với mức tăng trưởng dự báo
là 6% năm, thứ hai là Châu Âu với tổng mức tiêu thụ khoảng 600.000 tấn, tiếp theo Bắc
Mỹ với lượng sử dụng

polycacbonat trong năm 2009 gần 440.000 tấn.

Ba khu vực trên chiếm hơn 95% lượng polycarbonate toàn cầu. Nhu cầu tại các quốc
gia còn lại của thế giới khoảng 112.000 tấn.
Tại Việt Nam, các sản phẩm từ polycacbonat phát triển mạnh trong những năm gần
đây, đặc biệt là trong các ngành xây dựng, truyền thông….. Chỉ tính riêng sản phẩm đĩa
dùng cho hệ thống đọc laze, theo thống kê của Tổng cục thống kê năm 2003 giá trị nhập
khẩu vào Việt Nam đã đạt hơn 15 triệu USD.
Bên cạnh việc gia tăng mạnh về số lượng và lĩnh vực ứng dụng thì các sản phẩm phế
thải cũng tăng lên một cách vô cùng nhanh chóng, nên vấn đề tái sử dụng và xử lý các sản
phẩm phế thải của Polycacbonat ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết cả về mặt khinh tế
lẫn vấn đề phát triển bền vững bảo vệ môi trường.
Nhựa PC có thể được tái chế bằng cách băm, xay các sản phẩm ép phế thải sa...
Luận văn cao học Hồ Ngọc Minh
1
Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo
màng trên cơ sở nhựa polyuretan thu được từ quá
trình tái chế polycarbonate phế thải
Hồ Ngọc Minh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên nga
̀
nh: Hóa l thuyết và hóa l; M số: 604431
Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Thanh Vân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về nhựa polycacbonat (PC) polyuretan (PU). Nghiên cứu
xây dựng quy trình thực nghiệm điều chế Bishydroxylethyl Bisphenol A ete
Bishydroxylpropyl Bisphenol A ete từ nhựa PC phế thải. Khảo sát một số tính chất
và cấu trúc của sản phẩm thu được. Tổng hợp được polyeste từ BHE-BPA và BHP-
BPA, kết hợp cùng TDI dùng làm chất tạo màng PU. Khảo sát một số tính chất và
đánh giá khả năng áp dụng vào thực tiễn của chất tạo màng chế tạo được.
Keywords. Hóa l học; Phế thải; Tái chế; Nhựa
Content
1. Lý do lựa chọn đề tài
Polycacbonat (PC) được bắt đầu đưa vào sử dụng quy mô công nghiệp từ những năm
1950, nhanh chóng trở thành một trong những loại nhựa kthuật được tiêu thụ nhiều
nhất trên thế giới.
Lĩnh vực chính sử dụng PC công nghiệp điện tử, truyền thông, xây dựng, để sản
xuất các cấu kiện như vỏ máy tính, các loại đĩa CD, kính chắn trong y dựng trang trí.
Theo thống [11, 24, 29] thị trường Polycarbonate toàn cầu trong năm 2009 là 2,9 triệu
tấn, trong đó đứng đầu Châu Á với tổng mức tiêu thụ 930.000 tấn, các quốc gia
Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng trên cơ sở nhựa polyuretan thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng trên cơ sở nhựa polyuretan thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng trên cơ sở nhựa polyuretan thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải 9 10 255