Ktl-icon-tai-lieu

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multferroic LaFeO3-PZT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2846 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multferroic LaFeO3-PZT
Vũ Tùng Lâm

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Vật lý
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vật lý chất rắn; Mã số: 60 44 07
Người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Lê Minh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Giới thiệu vật liệu Multiferroic vật liệu Perovskite sắt điện, sắt từ. Tìm hiểu
phương pháp chế tạo mẫu và các phương pháp khảo sát cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi,
tính chất điện và tính chất từ của vật liệu chế tạo được. Trình bày những kết quả chế tạo
mẫu, nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi, tính chất điện và tính chất từ của mẫu đã
chế tạo và đưa ra những nhận xét, giải thích kết quả
Keywords: Vật lý chất rắn; Vật liệu sắt điện; Vật lý; Vật liệu sắt từ
Content
Vật liệu perovskite ABO3 thuần được phát hiện rất sớm từ đầu thế kỷ 19, perovskite thuần được
biết đến như là một chất điện môi, có hằng số điện môi lớn và một số trong đó có tính sắt điện, áp điện,
như BaTiO3. Vật liệu có cấu trúc perovskite đặc trưng ABO3, trong đó A là cation có bán kính lớn định
xứ tại các nút (đỉnh), B là các cation có bán kính nhỏ định xứ tại tâm của hình lập phương. Từ những
năm cuối thế kỷ 20, người ta phát hiện ra rằng, khi vật liệu perovskite được biến tính, nghĩa là khi một
phần ion ở vị trí A hoặc B được thay thế bằng các ion kim loại có hoá trị khác, thường là các cation kim
loại đất hiếm (La, Nd, Pr…) hoặc kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Ni, Co…) thì nó xuất hiện các hiệu ứng
vật lý lý thú và hứa hẹn nhiều ứng dụng giá trị trong công nghiệp điện tử, viễn thông, như hiệu ứng từ
trở khổng lồ (CMR), hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ (CMCE), hiệu ứng nhiệt điện lớn ở nhiệt độ cao
(HTME).
Trong những năm gần đây việc tổ hợp hai tính chất sắt điện và sắt từ trên cùng một loại vật liệu
(Vật liệu Multiferroic) đang là một hướng nghiên cứu mới trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Vật liệu
đó có thể được sử dụng để chế tạo: thiết bị cộng hưởng sắt từ điều khiển bởi điện trường, bộ chuyển đổi
với module áp điện có tính chất từ, linh kiện nhớ nhiều trạng thái, hơn nữa với việc tồn tại cả hai trạng

thái sắt điện và sắt từ trong cùng một loại vật liệu có ứng dụng trong việc làm máy phát, máy truyền và
lưu dữ liệu.
Thực chất, vật liệu multiferroics là một dạng vật liệu tổ hợp mà điển hình là tổ hợp các tính chất sắt
điện-sắt từ, do đó vật liệu ở dạng khối được ứng dụng làm các cảm biến đo từ trường xoay chiều với độ
nhạy cao, các thiết bị phát siêu âm điều chỉnh điện từ, hay các bộ lọc, các bộ dao động hoặc bộ dịch pha
mà ở đó các tính chất cộ...
Chế to và nghiên cu vt liu multferroic LaFeO
3
-PZT
Vũ Tùng Lâm
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Vt lý
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vt lý cht rn; Mã s: 60 44 07
Người ng dẫn: PGS.TS Đặng Lê Minh
Năm bảo v: 2011
Abstract: Gii thiu vt liu Multiferroic vt liu Perovskite sắt điện, st t. Tìm hiu
phương pháp chế to mẫu các phương pháp khảo sát cu trúc tinh th, cu trúc tế vi,
tính chất đin tính cht t ca vt liu chế tạo được. Trình bày nhng kết qu chế to
mu, nghiên cu cu trúc tinh th, cu trúc tế vi, tính chất điện tính cht t ca mẫu đã
chế tạo và đưa ra những nhn xét, gii thích kết qu
Keywords: Vt lý cht rn; Vt liu sắt điện; Vt lý; Vt liu st t
Content
Vật liệu perovskite ABO
3
thuần được phát hiện rất sớm từ đầu thế k19, perovskite thuần được
biết đến như một chất điện môi, hằng số điện môi lớn một số trong đó tính sắt điện, áp điện,
như BaTiO
3
. Vật liệu cấu trúc perovskite đặc trưng ABO
3
, trong đó A cation bán kính lớn định
xứ tại các nút (đỉnh), B các cation bán kính nhỏ định xứ tại tâm của hình lập phương. Từ những
năm cuối thế k20, người ta phát hiện ra rằng, khi vật liệu perovskite được biến tính, nghĩa khi một
phần ion vị trí A hoặc B được thay thế bằng các ion kim loại hoá trị khác, thường là các cation kim
loại đất hiếm (La, Nd, Pr…) hoặc kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Ni, Co…) thì xuất hiện các hiệu ứng
vật thú hứa hẹn nhiều ứng dụng gtrị trong công nghiệp điện tử, viễn thông, nhiệu ng từ
trở khổng lồ (CMR), hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ (CMCE), hiệu ứng nhiệt điện lớn nhiệt độ cao
(HTME).
Trong những năm gần đây việc tổ hợp hai tính chất sắt điện sắt từ trên cùng một loại vật liệu
(Vật liệu Multiferroic) đang một hướng nghiên cứu mới trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Vật liệu
đó có thể được sử dụng để chế tạo: thiết bị cộng hưởng sắt từ điều khiển bởi điện trường, bộ chuyển đổi
với module áp điện tính chất từ, linh kiện nhớ nhiều trạng thái, hơn nữa với việc tồn tại cả hai trạng
Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multferroic LaFeO3-PZT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multferroic LaFeO3-PZT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multferroic LaFeO3-PZT 9 10 198