Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội ngh ị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Được đăng lên bởi ngannguyen-t
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội ngh ị
lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã bàn và thống
nhất ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay”. Đây là nghị quyết cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của
Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng, được toàn Đảng,
toàn dân đặc biệt quan tâm. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, Bộ Chính
trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau đây:
I- Mục đích, yêu cầu
– Thực hiện nghị quyết phải tạo được chuyển biến rõ rệt, khắc phục được
những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng ngay trong nhiệm kỳ
khóa XI, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và
nhân dân.
– Làm tốt công tác xây dựng Đảng là cơ sở để xây dựng, nâng cao chất lượng
hoạt động của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát
triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối
ngoại, chăm lo đời sống nhân dân và cũng là căn cứ để xem xét, sàng lọc, xây
dựng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt các
cấp nhiệm kỳ tới.
– Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết với quyết tâm chính trị cao trong toàn
Đảng. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các
cấp ủy Đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu, phải
thật sự gương mẫu làm trước. Phải làm kiên quyết, kiên trì, xác định rõ lộ trình
thực hiện, thời gian hoàn thành; làm từng bước vững chắc, thường xuyên kiểm
tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.
– Xây dựng Đảng là công việc hệ trọng, khi thực hiện phải bình tĩnh, tỉnh táo,
không nóng vội, cực đoan; giữ đúng nguyên tắc, không để các thế lực thù địch,
những phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ;
đồng thời không được để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được
tình hình.
II- Nội dung và cách làm
1- Tổ chức học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nghị quyết của trung
ương, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị
– Tổ chức tốt các hội nghị học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nghị quyết
của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ thị của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên
và các đoàn thể nhân dân từ trung ương đến cơ sở theo kế hoạch của Bộ
Chính trị và hướng...
Ch th c a B Chính tr v vi c th c hi n Ngh quy t H i ngh ế
l n th t Ban Ch p hành Trung ng ng (khóa XI) ư ươ Đả
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã bàn và thống
nhất ban hành Nghị quyết “Một số vấn đ cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay”. Đây là nghị quyết cụ thể a việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của
Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng, ý nghĩa rất quan trọng, được toàn Đảng,
toàn dân đặc biệt quan tâm. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, Bộ Chính
trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau đây:
I- Mục đích, yêu cầu
Thực hiện nghị quyết phải tạo được chuyển biến rệt, khắc phục được
những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng ngay trong nhiệm kỳ
khóa XI, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao
năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng, củng c niềm tin trong Đảng và
nhân dân.
Làm tốt công tác xây dựng Đảngcơ sở để xây dựng, nâng cao chất lượng
hoạt động của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát
triển kinh tế - hội, ng ờng quốc phòng, an ninh, m rộng quan hệ đối
ngoại, chăm lo đời sống nhân dân cũng căn cđể xem xét, sàng lọc, xây
dựng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị quy hoạch cấp y, các chức danh chủ chốt các
cấp nhiệm kỳ tới.
Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết với quyết tâm chính trị cao trong toàn
Đảng. Các đồng chí y viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban thư, các
cấp ủy Đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất người đứng đầu, phải
thật sự gương mẫu làm trước. Phải làm kiên quyết, kiên trì, xác địnhl trình
thực hiện, thời gian hoàn thành; làm từng ớc vững chắc, thường xuyên kiểm
tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.
Xây dựng Đảng là công việc hệ trọng, khi thực hiện phải bình tĩnh, tỉnh táo,
không nóng vội, cực đoan; giđúng nguyên tắc, không để các thế lực t địch,
những phần tử hội lợi dụng, ch động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ;
đồng thời không được để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được
tình hình.
II- Nội dung và cách làm
1- Tổ chức học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nghị quyết của trung
ương, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị
Tổ chức tốt các hội nghị học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nghị quyết
của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ thị của Bộ Chính trị chon bộ, đảng viên
các đoàn thể nhân dân từ trung ương đến s theo kế hoạch của B
Chính trị hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Phải nhận thức thật
Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội ngh ị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) - Trang 2
Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội ngh ị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) - Người đăng: ngannguyen-t
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội ngh ị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 9 10 212