Ktl-icon-tai-lieu

Chi tiết máy

Được đăng lên bởi Chuột Túi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chµo mõng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20/11/2011

PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN TRONG HỘP GIẢM TỐC HAI CẤP
BÁNH RĂNG TRỤ
SPLITTING THE TOTAL TRANSMISSION RATIO OF TWO-STAGE
HELICAL GEARBOXES
TS. ĐÀO NGỌC BIÊN
Viện KHCS, Trường ĐHHH
Tóm tắt
Trong bài báo trình bày phương pháp phân phối tỷ số truyền trong hộp giảm tốc hai cấp
bánh răng trụ theo yêu cầu bôi trơn, dựa trên điều kiện về quan hệ giữa các mômen xoắn
trên trục bánh dẫn cấp nhanh và cấp chậm, điều kiện về độ bền đều tiếp xúc của các bộ
truyền.
Abstract
In this article presents a method for splitting the total transmission ratio of two step helical
gearboxes for archiving splash lubrication condition, based on relation of torque on the
driving gear shafts and regular contact resistance of gear units.
1. Đặt vấn đề
Việc phân phối tỷ số truyền (TST) trong hộp giảm tốc (HGT) hai cấp bánh răng trụ có tính
chất quyết định không những đến kích thước khuôn khổ, khối lượng, kết cấu, khả năng bôi trơn
mà còn ảnh hưởng đến độ bền của các chi tiết máy trong hộp.
Hiện nay, việc phân phối TST trong HGT hai cấp bánh răng trụ theo yêu cầu bôi trơn chủ
yếu được thực hiện bằng phương pháp đồ thị. Trong đó, TST u1 của bộ truyền cấp nhanh được
xác định từ đồ thị trình bày trên hình 1 [4], dựa vào các thông số chọn trước c, λ và TST chung u h
của hộp.

Hình 1. Đồ thị xác định tỷ số truyền u1 của bộ truyền cấp nhanh
trong hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ.

c = dw22/dw21,
 [K ]
  bd 2 02
 bd1[ K 01 ]
dw21,dw22 – đường kính vòng lăn các bánh răng trụ lớn;
ψbd1, ψbd2 – hệ số chiều rộng vành răng của bộ truyền bánh răng trụ; [K01], [K02] – các hệ số.
Khi đó, TST u2 của bộ truyền cấp chậm được tính theo công thức [2]:
u
u2  h .
(1)
u1

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

Số 28 – 11/2011

39

Chµo mõng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20/11/2011

Phương pháp này có độ chính xác không cao do phải tra đồ thị, lại bất tiện vì luôn phải
mang theo tài liệu tra cứu, đồng thời rất khó khăn khi lập trình tính toán tự động.
Trong bài báo này, trình bày việc phân phối TST trong HGT hai cấp bánh răng trụ theo yêu
cầu bôi trơn, dựa trên mối quan hệ giữa các mômen xoắn của cấp nhanh và cấp chậm, cũng như
điều kiện bền đều tiếp xúc của các bộ truyền.
2. Phân phối tỷ số truyền trong hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ
Theo [5], độ bền tiếp xúc của bộ truyền bánh răng trụ được xác định theo công thức:
2T1K H u  1
  H  ,
(2)
ub d 2 1
ZM – hệ số cơ tính của vật liệu bánh răng; ZH – hệ số hình dạng bề mặt tiếp xúc; Zε – hệ số
xét đến sự trùng khớp c...
Chµo mõng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20/11/2011
Tp chí Khoa hc Công ngh Hàng hi S 28 – 11/2011
39
PHÂN PHI T S TRUYN TRONG HP GIM TC HAI CP
BÁNH RĂNG TRỤ
SPLITTING THE TOTAL TRANSMISSION RATIO OF TWO-STAGE
HELICAL GEARBOXES
TS. ĐÀO NGC BIÊN
Viện KHCS, Trường ĐHHH
Tóm tt
Trong bài báo trình bày phương pháp phân phối t s truyn trong hp gim tc hai cp
bánh răng trụ theo yêu cầu bôi trơn, dựa trên điu kin v quan h gia các mômen xon
trên trc bánh dn cp nhanh và cp chậm, điều kin về độ bền đều tiếp xúc ca các b
truyn.
Abstract
In this article presents a method for splitting the total transmission ratio of two step helical
gearboxes for archiving splash lubrication condition, based on relation of torque on the
driving gear shafts and regular contact resistance of gear units.
1. Đặt vấn đề
Vic phân phi t s truyn (TST) trong hp gim tc (HGT) hai cấp nh răng trụ nh
cht quyết định không những đến kích thước khuôn kh, khối lượng, kết cu, khnăng bôi trơn
mà còn nh hưởng đến độ bn ca các chi tiết máy trong hp.
Hin nay, vic phân phi TST trong HGT hai cấp bánh răng trụ theo yêu cầu bôi trơn chủ
yếu được thc hin bằng phương pháp đồ thị. Trong đó, TST u
1
ca b truyn cấp nhanh được
c định tđồ th trình bày trên hình 1 [4], da vào các thông s chọn trước c,
λ và TST chung u
h
ca hp.
Hình 1. Đồ th xác đnh t s truyn u
1
ca b truyn cp nhanh
trong hp gim tc hai cấp bánh răng trụ.
c = d
w22
/d
w21
,
]K[
]K[
011bd
022bd
d
w21
,d
w22
đưng kính vòng lăn các bánh răng trụ ln;
ψ
bd1
, ψ
bd2
h s chiu rộng vành răng của b truyền bánh răng trụ; [K
01
], [K
02
] các h s.
Khi đó, TST u
2
ca b truyn cp chậm được tính theo công thc [2]:
1
h
2
u
u
u . (1)
Chi tiết máy - Trang 2
Chi tiết máy - Người đăng: Chuột Túi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chi tiết máy 9 10 592