Ktl-icon-tai-lieu

Chi trả dịch vụ môi trường tại Việt Nam : Nghiên cứu điển hình tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Lạng Sơn

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2207 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chi trả dịch vụ môi trƣờng tại Việt Nam :
Nghiên cứu điển hình tại xã Chiềng Cọ, thành
phố Sơn La, tỉnh Lạng Sơn
Hoàng Thị Thu Thƣơng
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Môi trƣờng trong phát triển bền vững
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Lê Thị Vân Huệ
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu thực trạng thực hiện chi trả dịch vụ môi trƣờng (PES)
tại Việt Nam: cơ hội và thách thức. Tìm hiểu hiện trạng chi trả dịch vụ môi
trƣờng rừng (PFES) ở xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Nhận
thức của ngƣời dân sau khi thực hiện PFES. Phân tích các tác động của
PFES mang lại cho cộng đồng địa phƣơng về kinh tế, môi trƣờng và xã hội.
Đề xuất cơ sở để PFES góp phần hiệu quả hơn vào công cuộc giảm nghèo.
Keywords: Kinh tế môi trƣờng; Phát triển bền vững; Dịch vụ môi trƣờng;
Sơn La
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hệ sinh thái nhƣ hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển, lƣu vực sông, nguồn nƣớc ... đã và
đang cung cấp cho con ngƣời những giá trị dịch vụ (thực phẩm, nƣớc ngọt, gỗ, khả năng
hấp thụ carbon và giảm biến đổi khí hậu …). Các loại dịch vụ này đƣợc sử dụng cho sự
phát triển xã hội, nhƣng chúng đôi khi lại đƣợc coi là tài sản chung và đƣợc sử dụng miễn
phí trong cuộc sống hằng ngày. Ngoài ra, con ngƣời sử dụng ngày càng nhiều tài nguyên
thiên nhiên một cách lãng phí và không bền vững do đó mà chất lƣợng của các hệ sinh
thái ngày càng bị cạn kiệt, khả năng cung cấp những dịch vụ môi trƣờng từ đó ngày càng
giảm đi. Trong thực tế, cho đến nay nghiên cứu toàn diện nhất “Đánh giá hệ sinh thái
thiên niên kỷ” quy tụ trên 1300 nhà khoa học tham gia, đều đi đến kết luật là hơn 60%
dịch vụ môi trƣờng qua nghiên cứu đều đang suy giảm với tốc độ nhanh hơn tốc độ để
chúng có thể tự phục hồi.

Trên thực tế, những ngƣời bảo tồn, gìn giữ và phát triển các dịch vụ môi trƣờng chƣa
đƣợc hƣởng những lợi ích xứng đáng mà xã hội phải trả cho các nỗ lực của họ. Còn
những ngƣời sử dụng các dịch vụ này chƣa chi trả cho những dịch vụ mà họ đƣợc hƣởng.
Hậu quả là việc cung cấp và sử dụng dịch vụ môi trƣờng đó không bền vững. Vì vậy, Chi
trả dịch vụ môi trƣờng (Payments for Environmental Services - PES) ra đời đƣợc xem là
cơ chế nhằm thúc đẩy việc tạo ra và sử dụng các dịch vụ môi trƣờng bằng cách kết nối
ngƣời cung cấp dịch vụ và ngƣời sử dụng dịch vụ. PES là công cụ kinh tế yêu cầu những
ngƣời đƣợc hƣởng lợi từ các dịch vụ hệ sinh thái chi trả cho những ngƣời tham gia duy
trì, bảo vệ và phát triển các chức năng của hệ sinh thái đó.
Năm 2008, Thủ tƣớng Chính phủ đã ba...
Chi tr dch v môi trƣờng ti Vit Nam :
Nghiên cứu điển hình ti Ching C, thành
ph Sơn La, tỉnh Lạng Sơn
Hoàng Th Thu Thƣơng
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Môi trƣờng trong phát trin bn vng
Ngƣời hƣớng dn: TS. Lê Thn Hu
m bảo v: 2011
Abstract: Nghiên cu thc trng thc hin chi tr dch v môi trƣờng (PES)
ti Việt Nam: hội và thách thc. Tìm hiu hin trng chi tr dch v môi
trƣờng rng (PFES) Ching C, thành ph Sơn La, tỉnh Sơn La. Nhận
thc của ngƣời dân sau khi thc hin PFES. Phân tích các tác động ca
PFES mang li cho cộng đồng địa phƣơng về kinh tế, môi trƣờng và xã hi.
Đề xuất cơ sở để PFES góp phn hiu qu n vào công cuộc gim nghèo.
Keywords: Kinh tế môi trƣờng; Phát trin bn vng; Dch v môi trƣờng;
Sơn La
Content
M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
H sinh thái nhƣ hệ sinh thái rng, h sinh thái biển, lƣu vực sông, nguồn nƣớc ... đã
đang cung cấp cho con ngƣời nhng giá tr dch v (thc phm, nƣớc ngt, g, kh năng
hp th carbon gim biến đổi khí hu …). Các loại dch v này đƣợc s dng cho s
phát trin xã hội, nhƣng chúng đôi khi lại đƣợc coi là tài sản chung và đƣợc s dng min
phí trong cuc sng hằng ngày. Ngoài ra, con ngƣời s dng ngày càng nhiu tài nguyên
thiên nhiên mt cách lãng phí và không bn vững do đó chất lƣợng ca các h sinh
thái ngày càng b cn kit, kh năng cung cp nhng dch v môi trƣờng t đó ngày càng
gim đi. Trong thực tế, cho đến nay nghiên cu toàn din nhất Đánh giá hệ sinh thái
thiên niên kỷ” quy tụ trên 1300 nhà khoa học tham gia, đều đi đến kết luật n 60%
dch v môi trƣờng qua nghiên cứu đều đang suy giảm vi tốc độ nhanh hơn tốc độ để
chúng có th t phc hi.
Chi trả dịch vụ môi trường tại Việt Nam : Nghiên cứu điển hình tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Lạng Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chi trả dịch vụ môi trường tại Việt Nam : Nghiên cứu điển hình tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Lạng Sơn - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chi trả dịch vụ môi trường tại Việt Nam : Nghiên cứu điển hình tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Lạng Sơn 9 10 121