Ktl-icon-tai-lieu

Chiêm tinh học

Được đăng lên bởi Nguyễn Việt Cường
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[LOVETROLOGY 09] Gian nan tình trường hay là các aspect của Venus trên bản đồ sao !!!
Nếu như trong yêu đương, Mặt trăng thường chỉ nơi ta muốn thấy sự thoải mái, nơi ta thấy an toàn, nơi ta cảm thấy thuộc 
về nó.
 
Mặt trăng cũng nói lên ta bị hút bởi ai đó một cách vô thức, cảm thấy có gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau tự nhiên.
 
thì Venus (Sao Kim) mô tả một cách tổng quan nhất về mối quan hệ của ta.Vốn là hành tinh chủ về yêu đương, hưởng thụ, khi 
có aspect với các hành tinh khác, thì cũng giống như việc mối quan hệ của ta được thêm chút gia vị, màu sắc vào vậy.
 
LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TIẾP:
 
­ Trong bài viết có đề cập tới một vài aspect ít được nhắc tới, tham khảo thêm tại 
đây: 
 
­ Các kiến thức trong này áp dụng cho bản đồ sao cá nhân, còn synastry chưa được kiểm chứng
 
­ Bài viết cũng sẽ chỉ đề cập tới các cặp aspect giữa Venus với các hành tinh khác, không chịu tác động của bất kỳ yếu tố thứ 3 
nào khác.
 
1. Sun ­ Venus
 
Sun và Venus không bao giờ có thể ở cách xa nhau quá 48 độ, tức là không bao giờ xa quá 2 cung. Nên sẽ chỉ có 3 aspect giữa 
Sun và Venus: conjunction, semi­sextile hoặc semi­square.
 
Ví dụ: sun Sư Tử thì venus sẽ chỉ có thể nằm ở Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ và Thiên Bình. Không bao giờ vượt quá được 2 
đầu mút là Song Tử và Thiên Bình.
 
Khi giữa 2 hành tinh có 1 trong 3 aspect trên, thì chủ thể có vẻ ngoài khá ưa nhìn, nói cách khác thì đây là 1 dấu hiệu để tìm zai 
xinh gái đẹp !! 
Ngoại trừ sun và venus conjunct với nhau ở đúng 0 độ 16'
 
Nhưng hồng nhan thường bạc phận:
 
Góc conjunct chặt giữa 2 hành tinh báo hiệu việc chủ thể rất khó khăn trong việc tìm được nửa kia của đời mình. Nguyên nhân 
có thể do quá đắm chìm trong tình cảm và khó tìm được một ai giống như thế.
 
Riêng góc semi ­ sextile lại chỉ ra việc dễ yêu sớm và thường xuyên thấy hạnh phúc trong giai đoạn đầu đời (?!)
 
Góc semi ­ square lại nói lên việc bạn và người kia hay phải xa nhau (nguyên nhân chính thường là do công việc). Một trong 
hai người có thể đang giữ một trọng trách rất lớn và phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc (tức là thời gian dành cho tình 
cảm cũng ít đi đáng kể).
 
 
2. Moon ­ Venus
 
Tất cả các aspect giữa Moon và Venus đều nói lên việc chủ thể có nét ngây thơ (thậm chí là trẻ con ?!), hay có sự thay đổi về 
cảm xúc và có thể cần sự chăm sóc từ một ai đó giống mẹ mình !
 
Trong một vài trường hợp, aspect giữa hai hành tinh báo hiệu việc người này có xu hướng sở hữu và thích động ch...
[LOVETROLOGY 09] Gian nan tình tr ng hay là các aspect c a Venus trên b n đ sao !!!ườ
N u nh trong yêu đ ng,ế ư ươ M t trăng th ng ch n i ta mu n th y s tho i mái, n i ta th y an toàn, n i ta c m th y thu c ườ ơ ơ ơ
v nó.
M t trăng cũng nói lên ta b hút b i ai đó m t cách vô th c, c m th y có g n k t và th u hi u l n nhau t nhiên. ế
thì Venus (Sao Kim) mô t m t cách t ng quan nh t v m i quan h c a ta. V n là hành tinh ch v yêu đ ng, h ng th , khi ươ ư
có aspect v i các hành tinh khác, thì cũng gi ng nh vi c m i quan h c a ta đ c thêm chút gia v , màu s c vào v y. ư ượ
L U Ý TR C KHI Đ C TI P:Ư ƯỚ
- Trong bài vi t có đ c p t i m t vài aspect ít đ c nh c t i, tham kh o thêm t i ế ượ
đây: http://www.astro.com/astrology/in_aspect_e.htm
- Các ki n th c trong này áp d ng cho b n đ sao cá nhân, còn synastry ch a đ c ki m ch ngế ư ư
- Bài vi t cũng s ch đ c p t iế các c p aspect gi a Venus v i các hành tinh khác, không ch u tác đ ng c a b t k y u t th 3 ế
nào khác.
1. Sun - Venus
Sun và Venus không bao gi có th cách xa nhau quá 48 đ , t c là không bao gi xa quá 2 cung. Nên s ch có 3 aspect gi a
Sun và Venus: conjunction, semi-sextile ho c semi-square.
Ví d : sun S T thì venus s ch có th n m Song T , C Gi i, S T , X N và Thiên Bình. Không bao gi v t quá đ c 2 ư ư ượ ư
đ u mút là Song T và Thiên Bình.
Khi gi a 2 hành tinh có 1 trong 3 aspect trên, thì ch th có v ngoài khá a nhìn, nói cách khác thì đây là 1 d u hi u đ tìm zai ư
xinh gái đ p !!
Ngo i tr sun và venus conjunct v i nhau đúng 0 đ 16'
Nh ng h ng nhan th ng b c ph n:ư ườ
Góc conjunct ch t gi a 2 hành tinh báo hi u vi c ch th r t khó khăn trong vi c tìm đ c n a kia c a đ i mình ượ . Nguyên nhân
có th do quá đ m chìm trong tình c m và khó tìm đ c m t ai gi ng nh th . ượ ư ế
Riêng góc semi - sextile l i ch ra vi c d yêu s m và th ng xuyên th y h nh phúc trong giai đo n đ u đ i (?!)ườ
Góc semi - square l i nói lên vi c b n và ng i kia hay ph i xa nhau (nguyên nhân chính th ng là do công vi c) ườ ườ . M t trong
hai ng i có th đang gi m t tr ng trách r t l n và ph i dành nhi u th i gian h n cho công vi c (t c là th i gian dành cho tình ườ ơ
c m cũng ít đi đáng k ).
2. Moon - Venus
T t c các aspect gi a Moon và Venus đ u nói lên vi c ch th có nét ngây th (th m chí là tr con ?!), hay có s thay đ i v ơ
c m xúc và có th c n s chăm sóc t m t ai đó gi ng m mình !
Trong m t vài tr ng h p, aspect gi a hai hành tinh báo hi u vi c ng i này ườ ườ có xu h ng s h u và thích đ ng ch mướ (Nh ng ư
n uế Moon square ho c inconjunct Venus thì ch có d i mà đ ng vào !)
Ngoài ra thì đây cũng là m t ng i ườ có nét th đ ng và khá l i bi ng. ườ ế
Chiêm tinh học - Trang 2
Chiêm tinh học - Người đăng: Nguyễn Việt Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chiêm tinh học 9 10 810