Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược công ty: Hội nhập dọc, đa dạng hoá các chiến lược liên minh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 5161 lần   |   Lượt tải: 9 lần
- 170 -

CHƯƠNG 6.
CHIẾN LƯỢC CÔNG TY:
HỘI NHẬP DỌC, ĐA DẠNG HOÁ
CÁC CHIẾN LƯỢC LIÊN MINH
CHƯƠNG 6. CHIẾN LƯỢC CÔNG TY:
HỘI NHẬP DỌC, ĐA DẠNG HOÁ CÁC
CHIẾN LƯỢC LIÊN MINH
KHÁI QUÁT
Tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh đơn
lẻ
Hội nhập dọc
Tạo giá trị thông qua hội nhập dọc
Bất lợi của hội nhập dọc
Chi phí quản lý và các hạn chế của hội nhập
dọc
CÁC PHƯƠNG ÁN HỘI NHẬP DỌC
Các hợp đồng ngắn hạn và đấu giá cạnh
tranh
Các liên minh chiến lược và hợp đồng dài
hạn
Thiết lập các mối liên hệ hợp tác dài hạn
Khai thác nguồn bên ngoài chiến lược và
công ty ảo.
ĐA DẠNG HÓA
Tạo giá trị thông qua đa dạng hóa
Chi phí quản lý và giới hạn của đa dạng hoá
Thất bại của đa dạng hoá
Đa dạng hoá liên quan và không liên quan
CÁC LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC

- 171 -

KHÁI QUÁT
Chiến lược ở cấp công ty chủ yếu nhằm tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh mà công ty có thể tham gia
để cực đại hóa khả năng sinh lợi dài hạn. Mỗi công ty có thể có nhiều lựa chọn về lĩnh vực kinh
doanh để tham gia cạnh tranh. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là nó có thể chọn chỉ tập trung vào một
lĩnh vực kinh doanh; hoặc có thể đa dạng vào một số lĩnh vực kinh doanh khác nhau; và trong
chuỗi giá trị nó cũng có thể hội nhập dọc ngược chiều để tự sản xuất các đầu vào cho mình hay
xuôi chiều để phát tán các đầu ra.
Nếu công ty chọn đa dạng hoá vượt ra khỏi một ngành đơn lẻ và vận hành kinh doanh trong nhiều
ngành, nghĩa là nó phải sử dụng chiến lược đa dạng hoá cấp công ty. Chiến lược đa dạng hoá cấp
công ty cho phép sử dụng các năng lực cốt lõi của nó để theo đuổi các cơ hội từ môi trường bên
ngoài.1 Đặc biệt, trong trường hợp sự hội tụ giữa các ngành này đang tạo ra một cơ hội cần phải sử
dụng đến chiến lược đa dạng hoá. Các chiến lược đa dạng hoá đang đóng vai trò quan trọng trong
các công ty lớn.2
Trong công ty đa dạng hoá sẽ tồn tại hai cấp chiến lược tách bạch, đó là: chiến lược kinh doanh
(hay chiến lược cạnh tranh) và chiến lược công ty (cấp độ toàn công ty). Mỗi đơn vị kinh doanh
trong công ty đa dạng hoá chọn một chiến lược kinh doanh như là cách thức cạnh tranh của nó
trong một thị trường - sản phẩm nhất định. Chiến lược cấp công ty trả lời hai câu hỏi then chốt, đó
là, (1)công ty gồm các hoạt động kinh doanh nào và (2) công ty sẽ quản lý các hoạt động kinh
doanh đó ra sao. Như vậy, chiến lược cấp công ty xác định các hành động mà công ty thực hiện
nhằm giành lợi thế cạnh tranh bằng cách lựa chọn, quản trị một nhóm các hoạt động kinh doanh
khác nhau cạnh tranh trong một số ngành và thị trường sản phẩm. Trong môi ...
- 170 -
CHƯƠNG 6.
CHIN LƯỢC CÔNG TY:
HI NHP DC, ĐA DNG HOÁ
CÁC CHIN LƯỢC LIÊN MINH
CHƯƠNG 6. CHIN LƯỢC CÔNG TY:
HI NHP DC, ĐA DNG HOÁ CÁC
CHIN LƯỢC LIÊN MINH
KHÁI QUÁT
Tp trung vào mt lĩnh vc kinh doanh đơn
l
Hi nhp dc
To giá tr thông qua hi nhp dc
Bt li ca hi nhp dc
Chi phí qun lý và các hn chế ca hi nhp
dc
CÁC PHƯƠNG ÁN HI NHP DC
Các hp đồng ngn h
n và đấu giá cnh
tranh
Các liên minh chiến lược và hp đồng dài
hn
Thiết lp các mi liên h hp tác dài hn
Khai thác ngun bên ngoài chiến lược và
công ty o.
ĐA DNG HÓA
To giá tr thông qua đa dng hóa
Chi phí qun lý và gii hn ca đa dng hoá
Tht bi ca đa dng hoá
Đa dng hoá liên quan và không liên quan
CÁC LIÊN MINH CHIN LƯỢC
Chiến lược công ty: Hội nhập dọc, đa dạng hoá các chiến lược liên minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược công ty: Hội nhập dọc, đa dạng hoá các chiến lược liên minh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Chiến lược công ty: Hội nhập dọc, đa dạng hoá các chiến lược liên minh 9 10 418