Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ đến năm 2005

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời nói đầu


Chúng ta đều biết, trong sản xuất kinh doanh hiện nay mọi nguồn lực vật chất đều sẽ dần dần cạn kiệt, chỉ có nguồn lực con người là có tiềm năng lớn nhất cho sự phát triển. Nguồn lực con người thể hiện ở hai giác độ số lượng và chất lượng lao động. Trong nền kinh tế thị trường mở cửa, người ta quan tâm chủ yếu đến chất lượng lao động chứ không phải là số lượng lao động.
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là biện pháp xây dựng và nâng cao trình độ lành nghề cho người lao động. Do vậy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là giải pháp duy nhất để nâng cao chất lượng nhân lực.
Thực trạng trong các doanh nghiệp công nghiệp ở Phú Thọ nói chung và trong các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước địa phương được Sở Công nghiệp Phú Thọ nói riêng cho thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực còn gặp rất nhiều khó khăn và còn rất nhiều tồn tại bất cập. Là Sở chủ quản, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với 12 doanh nghiệp trực thuộc, Sở Công nghiệp Phú Thọ đang đứng trước một câu hỏi "Làm thế nào để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp thực thuộc ? "Nắm bắt được vấn đề này, trong thời gian thực tập tại Sở Công nghiệp Phú Thọ, qua nghiên cứu và tìm hiểu em đã đi đến chọn đề tài "Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ đến năm 2005" như đóng góp một hướng giải quyết thực trạng trên.
Bài viết của em gồm 3 phần :


Phần I : Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Phần II : Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ.
Phần III : Dự thảo chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ đến năm2005.


Do những hạn chế về năng lực và về nguồn tài liệu bài viết của em chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết. Em mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo và bạn đọc để bài viết sau được hoàn thiện hơn.
PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC

I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC.
1. Nguồn nhân lực.
Nguồn nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người gồm có thể lực và trí tuệ. Người có thể lực là người có sức khoẻ bình thường đảm bảo thực hiện được một công việc nhất định. Người có trí lực là người có khả năng nhận thức đối với hành vi lao động mà họ thực hiện và với mục đích công việc mà họ làm. Người có đủ thể lực và trí lực mới được gọi là nhân lực. Như vậy, con người phải trải qua một thời gian phát triển cơ thể tức là phải đạt tới một độ tuổi nhất định và phải có quá trình tích luỹ kiến thức, kỹ năng lao động (tức là phải được đào tạo, được rèn luyện . ) mới trở thành nguồn nhân lực.
Trong phạm vi bài viết này, nguồn nhân lực của một tổ chức được hiểu là toàn bộ số nhân viên (thành viên) của tổ chức đó có mà có thể huy động để thực hiện các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức.
2. Đào tạo và phát triển.
Đào tạo là quá trình học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ hiện tại của họ có hiệu quả hơn.
Phát triển là quá trình học tập nhằm giúp nguồn lao động có thể thực hiện được những công việc trong tương lai hoặc phát triển trình độ nghề nghiệp cho họ.
Nhìn chung, đào tạo tập trung vào công việc hiện tại. Phạm vi hoạt động đào tạo chủ yếu hướng vào từng cá nhân người lao động nhằm thoả mãn nhu cầu trước mắt của tổ chức. Trong khi đó, phát triển chú ý đến cả công việc hôm nay và công việc nhân viên sẽ làm trong tương lai, phạm vi hoạt động phát triển thường tiếp cận trên quy mô nhóm hay cả tổ chức và nhằm thoả mãn những nhu cầu dài hạn hơn so với hoạt động đào tạo.
Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ đến năm 2005 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ đến năm 2005 9 10 960