Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược Marketing của Công ty Vật Tư Bưu Điện I

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 4943 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên Đề Tốt Nghiệp
TM41B

Nguyễn Cảnh Thắng - Lớp
LỜI MỞ ĐẦU

Xây dựng chiến lược Marketing là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của mỗi
doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả nhất ba mục tiêu lợi nhuận, vị thế và
an toàn.
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn
tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp đó phải tiến hành huy động mọi nguồn lực,
phải biết điều hành tổng hợp mọi yếu tố nhằm đạt được mục tiêu đã định sẵn.
Thông qua chiến lược Marketing, doanh nghiệp có thể phát huy hết nội lực
hướng vào những cơ hội hấp dẫn trên thị trường và vì thế sẽ giúp doanh nghiệp
nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình
mở cửa và tự do hóa nền kinh tế. Vai trò của Marketing nói chung đã không còn
mới mẻ nữa nhưng thực hiện các hoạt động đó như thế nào để có hiệu quả nhất
lại là mối trăn trở quan tâm của các nhà quan trị kinh doanh.
Năm 2002 đã chứng kiến một sự kiện đáng ghi nhớ trong quá trình phát
triển của ngành Bưu chính viễn thông, đó là việc thành lập bộ Bưu chính viễn
thông trên cơ sở của Tổng cục bưu điện. Sự ra đời của bộ Bưu chính viễn thông
đã đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của ngành Bưu chính viễn thông
và Công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi doanh nghiệp hoạt động
sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính viễn thông trong việc phát triển
và tự do cạnh tranh. Việc thành lập Bộ bưu chính viễn thông cũng phản ánh tình
hình phát triển mạnh mẽ của ngành Bưu chính viễn thông và mức độ gia tăng
nhu cầu của người dân Việt Nam trong những năm sắp tới.
Công ty Vật Tư Bưu Điện I là Công ty Nhà nước trực thuộc tổng Công ty
Bưu chính viễn thông Việt Nam, mặc dù có những ưu đãi nhất định của Nhà
nước song trong cơ chế thị trường và xu hướng phát triển mới không phân biệt
các thành phần kinh tế, Công ty phải có những thay đổi chiến lược nhằm thích
ứng với hoàn cảnh mới và phát huy thế mạnh của mình. Nhận thức được điều đó
cán bộ, công nhân viên trong Công ty không ngừng tìm tòi hướng đi cho riêng
mình, hoạt động Marketing của Công ty đã được coi trọng, nhiều hoạt động
Marketing được thực hiện và đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào việc
tăng quy mô kinh doanh, thúc đẩy tiêu thụ, tăng doanh số và lợi nhuận. Tuy
nhiên việc triển khai các hoạt động Marketing còn thiếu đồng bộ, không khoa
học, nhiều khi mang tính chủ quan, chính điều này là một trong những nguyên
nhân làm giảm xút hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của Công ty.
Trang 1

Chuyên Đề Tốt Nghiệp
TM41B

Nguyễn...
Chuyên Đề Tt Nghip Nguyn Cnh Thng - Lp
TM41B
Trang
1
LI M ĐẦU
Xây dng chiến lược Marketing là nhim v vô cùng quan trng ca mi
doanh nghip nhm thc hin có hiu qu nht ba mc tiêu li nhun, v thế
an toàn.
Trong nn kinh tế th trường cnh tranh gay gt, mt doanh nghip mun
tn ti và phát trin thì doanh nghip đó phi tiến hành huy động mi ngun lc,
phi biết điu hành tng hp mi y
ếu t nhm đạt được mc tiêu đã định sn.
Thông qua chiến lược Marketing, doanh nghip có th phát huy hết ni lc
hướng vào nhng cơ hi hp dn trên th trường và vì thế s giúp doanh nghip
nâng cao hiu qu kinh doanh, tăng cường kh năng cnh tranh trong quá trình
m ca và t do hóa nn kinh tế. Vai trò ca Marketing nói chung đã không còn
mi m na nhưng thc hin các hot
động đó như thế nào để có hiu qu nht
li là mi trăn tr quan tâm ca các nhà quan tr kinh doanh.
Năm 2002 đã chng kiến mt s kin đáng ghi nh trong quá trình phát
trin ca ngành Bưu chính vin thông, đó là vic thành lp b Bưu chính vin
thông trên cơ s ca Tng cc bưu đin. S ra đời ca b Bưu chính vin thông
đã đặ
t nn móng cho giai đon phát trin mi ca ngành Bưu chính vin thông
và Công ngh thông tin, to điu kin thun li cho mi doanh nghip hot động
sn xut kinh doanh trong lĩnh vc bưu chính vin thông trong vic phát trin
và t do cnh tranh. Vic thành lp B bưu chính vin thông cũng phn ánh tình
hình phát trin mnh m ca ngành Bưu chính vin thông và mc độ gia tăng
nhu cu ca ngườ
i dân Vit Nam trong nhng năm sp ti.
Công ty Vt Tư Bưu Đin I là Công ty Nhà nước trc thuc tng Công ty
Bưu chính vin thông Vit Nam, mc dù có nhng ưu đãi nht định ca Nhà
nước song trong cơ chế th trường và xu hướng phát trin mi không phân bit
các thành phn kinh tế, Công ty phi có nhng thay đổi chiến lược nhm thích
ng vi hoàn cnh mi và phát huy thế mnh ca mình. Nh
n thc được điu đó
cán b, công nhân viên trong Công ty không ngng tìm tòi hướng đi cho riêng
mình, hot động Marketing ca Công ty đã được coi trng, nhiu hot động
Marketing được thc hin và đem li hiu qu kinh tế cao, góp phn vào vic
tăng quy mô kinh doanh, thúc đẩy tiêu th, tăng doanh s và li nhun. Tuy
nhiên vic trin khai các hot động Marketing còn thiếu đồng b, không khoa
hc, nhiu khi mang tính ch quan, chính đi
u này là mt trong nhng nguyên
nhân làm gim xút hiu qu kinh doanh và kh năng cnh tranh ca Công ty.
Chiến lược Marketing của Công ty Vật Tư Bưu Điện I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược Marketing của Công ty Vật Tư Bưu Điện I - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Chiến lược Marketing của Công ty Vật Tư Bưu Điện I 9 10 836