Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược Tài chính đến năm 2020: Tầm nhìn và định hướng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiến lược Tài chính đến năm 2020: Tầm nhìn và định
hướng
Tài chính Việt Nam trong thế giới đa chiều
Sau hơn 20 năm đổi mới, trong bối cảnh kinh tế tài
chính thế giới có nhiều biến động, song kiên trì với
mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào
năm 2020, kiên trì với con đường đổi mới, mở cửa
hội nhập, tiềm lực kinh tế của Việt Nam đã và đang
không ngừng được nâng cao.

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 19902010 đạt 7,38% – mức cao của khu vực và thế giới;
GDP bình quân đầu người tăng nhanh từ mức 123
USD/người năm 1991 lên mức 1200 USD năm 2010;
về cơ bản nước ta đã bước vào hàng ngũ những
nước thu nhập trung bình. Thể chế kinh tế thị trường
từng bước được hình thành và phát triển theo hướng
ngày càng gắn kết với thị trường thế giới, tạo điều
kiện thu hút ngày càng nhiều và sử dụng ngày càng

hiệu quả các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước
phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.
Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ về tiềm lực kinh tế,
tiềm lực tài chính quốc gia cũng không ngừng được
mở rộng và tăng cường ở cả ba cấp độ tài chính nhà
nước, tài chính doanh nghiệp, tài chính dân cư. Nhờ
đó, an ninh tài chính quốc gia được đảm bảo, cân đối
ngân sách tích cực, dư nợ Chính phủ và quốc gia
được duy trì ở mức an toàn hợp lý, tạo nền tảng đưa
Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng và ứng phó
ngày càng linh hoạt với những biến động của kinh tế
tài chính thế giới, đồng thời vững bước trên con
đường công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế tài chính thế giới vô
cùng phức tạp với những biến động liên tục, đa chiều,
nền tài chính Việt Nam đặc biệt trong giai đoạn thực
hiện chiến lược tài chính 2001-2010 còn bộc lộ một
số điểm yếu như:
(i) tính ổn định, bền vững trong huy động các nguồn
lực chưa cao;

(ii) hiệu quả phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính
quốc gia còn hạn chế, tình trạng lãng phí, kém hiệu
quả chậm được khắc phục;
(iii) việc đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự
nghiệp công tuy có bước phát triển tích cực song
chưa đạt yêu cầu đề ra, thiếu sự phối hợp giữa Nhà
nước và tư nhân trong cung ứng dịch vụ công, làm
gia tăng gánh nặng ngân sách;
(iv) hệ thống thanh tra, giám sát tài chính tuy đã có
tiến bộ song sự kết hợp giữa các cơ quan chức năng
trong giám sát tài chính ở một số khâu còn yếu nên
ảnh hưởng không nhỏ tới sự ổn định, bền vững của
toàn hệ thống;
(v) công tác cải cách hành chính tuy đã có những
bước tiến lớn song trong một số khâu còn mang tính
hình thức, thiếu đột phá và chưa the...
Chiến lược Tài chính đến năm 2020: Tầm nhìn định
hướng
Tài chính Việt Nam trong thế giới đa chiều
Sau hơn 20 năm đổi mới, trong bối cảnh kinh tế tài
chính thế giới nhiều biến động, song kiên trì với
mục tiêu tr thành nước công nghiệp hiện đại vào
m 2020, kiên trì với con đường đổi mới, mở cửa
hội nhập, tiềm lực kinh tế của Việt Nam đã đang
không ngừng được nâng cao.
Tốc đng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1990-
2010 đạt 7,38% mức cao của khu vực và thế giới;
GDP bình quân đầu người tăng nhanh t mức 123
USD/người năm 1991 lên mc 1200 USD năm 2010;
v bản nước ta đã bước vào hàng ngũ những
nước thu nhập trung bình. Thchế kinh tế thị trường
từng bước được hình thành và phát triển theo hướng
ngày càng gắn kết với th trường thế giới, tạo điều
kin thu hút ngày càng nhiều và sdụng ngày càng
Chiến lược Tài chính đến năm 2020: Tầm nhìn và định hướng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược Tài chính đến năm 2020: Tầm nhìn và định hướng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chiến lược Tài chính đến năm 2020: Tầm nhìn và định hướng 9 10 426