Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược và quản trị công nghệ và đổi mới

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1928 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2
CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI
Khái quát chung
Làm thế nào để tích hợp khía cạnh chiến lược với quản trị công nghệ và đổi mới (MTI) trong
doanh nghiệp. Chương này trình bày các cơ sở nền tảng của quản trị chiến lược của MTI. Các
vấn đề cụ thể được đề cập như sau:
Ý nghĩa của chiến lược
Công nghệ cải tiến liên tục và công nghệ cải tiến đột phá
Công nghệ tấn công và công nghệ phòng thủ
Trọng tâm của MTI trong chiến lược
Tiến trình chiến lược
Môi trường ngành và ảnh hưởng của ngành
Nhóm chiến lược trong ngành

-1-

GIỚI THIỆU
Chương 1 cung cấp tổng quan về MTI. Chương này tích hợp MTI và chiến lược, những cơ sở
nền tảng còn lại trong tài liệu này. Nỗ lực chiến lược của doanh nghiệp là những hành động
nhằm định hướng doanh nghiệp. Những hành động và hoạt động phải phù hợp với nhau1 để
thúc đẩy doanh nghiệp theo định hướng đã định. Để đảm bảo thành công, chiến lược của
doanh nghiệp và quản trị công nghệ là những vấn đề quan trọng và có mối quan hệ tác động
lẫn nhau.
Để minh họa nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc tích hợp chiến lược với quản trị công
nghệ và đổi mới, hãy xem xét Polaroid Corporation. Doanh nghiệp được sáng lập vào năm
1937, trước đây là một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu ở Mỹ. Sản phẩm của
công ty được biết đến với các tên lửa dò nhiệt bằng máy vi tính theo qui trình xử lý ảnh.
Polaroid thành công nhờ năng lực đổi mới trong việc tạo ra công nghệ đón đầu (cuttingedge), mà còn ở khả năng của chiến lược xây dựng các hành động thích hợp cho công nghệ.
Điều này đã tạo một vị thế thị trường mạnh cho doanh nghiệp và công nghệ.
Tuy nhiên, vào cuối những năm 1990, năng lực của Polaroid trong việc kết hợp giữa công
nghệ và chiến lược rơi vào tình thế bế tắc. Vào thời kỳ này đã có những tiến bộ mới trong
máy quay kỹ thuật số. Polariod cũng biết nhu cầu về máy quay kỹ thuật số, nhưng công ty đã
tiếp cận sản phẩm này, một quyết định chiến lược là không thâm nhập vào thị trường này.
Thay vào đó, Polariod tập trung các nỗ lực cho chiến lược bảo vệ công nghệ độc tôn về hình
ảnh của mình. Tuy nhiên, công ty đã thất bại trong việc cải tiến công nghệ cơ bản. Do đó,
công ty đã kết liễu sản phẩm và chiến lược sai lầm cho sản phẩm đó. Kết quả là công ty bị
phá sản vào cuối năm 20012.
Vì vậy, một công ty đáp ứng công nghệ cho cạnh tranh thành công cần phải cũng cố vị thế
công nghệ. Vị thế công nghệ này có thể đạt được bằng cách phát triển công nghệ bên trong
hay mua sắm công nghệ từ bên ngoài, nhưng sự thành công của doanh nghi...
-1-
CHƯƠNG 2
CHIN LƯỢC VÀ QUN TR CÔNG NGHĐỔI MI
Khái quát chung
Làm thế nào để tích hp khía cnh chiến lược vi qun tr công nghđổi mi (MTI) trong
doanh nghip. Chương này trình bày các cơ s nn tng ca qun tr chiến lược ca MTI. Các
vn đề c th được đề cp như sau:
Ý nghĩa ca chiến lược
Công ngh ci tiến liên tc và công ngh ci tiến đột phá
Công ngh
tn công và công ngh phòng th
Trng tâm ca MTI trong chiến lược
Tiến trình chiến lược
Môi trường ngành và nh hưởng ca ngành
Nhóm chiến lược trong ngành
Chiến lược và quản trị công nghệ và đổi mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược và quản trị công nghệ và đổi mới - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Chiến lược và quản trị công nghệ và đổi mới 9 10 403