Ktl-icon-tai-lieu

Chiếu sáng hiệu suất cao

Được đăng lên bởi thuanbk2007-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHƯ THẾ NÀO LÀ CHIẾU SÁNG HIỆU SUẤT CAO
LỜI NÓI ĐẦU

Hiện tại tình hình thiếu điện luôn diễn ra hết sức căng thẳng nhất là vào mùa
khô, làm thế nào để thực hành tiết kiệm điện hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo nhu
cầu sử dụng điện phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội là điều cần quan
tâm không chỉ của các cơ quan quản lý nhà nước, của ngành điện mà của toàn xã
hội. Hoạt động chiếu sáng là lĩnh vực sử dụng điện chiếm tỷ trọng khá lớn trong
tổng lượng điện tiêu thụ. Do vậy tiết kiệm điện trong chiếu sáng là vấn đề cấp
thiết. Song thực hiện bằng cách nào, tắt bớt đèn hay áp dụng những thành tựu
tiến bộ trong công nghệ chiếu sáng hiệu suất cao?
Cuốn sách nhỏ này nhằm giới thiệu những kiến thức phổ thông dưới dạng
hỏi đáp về chiếu sáng hiệu suất cao, lợi ích của nó trong việc tiết kiệm điện và
bảo vệ môi trường, các giải pháp áp dụng chiếu sáng hiệu suất cao trong các lĩnh
vực từ chiếu sáng đường phố, ngõ hẻm đến chiếu sáng trong nhà như công sở,
trường học, bệnh viện...Trên cơ sở đó giúp cho công tác quản lý, ra quyết dịnh
liên quan đến đầu tư, sử dụng hệ thống chiếu sáng, giúp công tác phối hợp giữa
các ban ngành trong thực hiện các giải pháp chiếu sáng hiệu suất cao.Tài liệu
cũng góp phần hỗ trợ cho công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng
trong việc phát hiện các chủ đề liên quan đến chiếu sáng công cộng hiệu suất
cao.
PHẦN I: Những hiểu biết chung về chiếu sáng hiệu suất cao

Câu hỏi 1: Chiếu sáng hiệu suất cao là gì?
Trả lời: Trong các tạp chí chuyên ngành đã có nhiều bài báo giới thiệu về chiếu
sáng hiệu suất cao, trình bày những lập luận và kiến giải thậm chí có những
cuốn sách dày nói về khoa học công nghệ chiếu sáng hiệu suất cao với những lý
thuyết và công thức phức tạp giành cho giới chuyên môn và các nhà nghiên cứu.
Tuy vậy cũng có thể nói một cách ngắn gọn chiếu sáng hiệu suất cao là hình
thức chiếu sáng bảo đảm độ sáng cao hơn, chất lượng ánh sáng tốt hơn phù hợp
với con mắt khi nhìn và quan sát nhưng sử dụng ít điện hơn so với chiếu sáng
thông thường trước đây.
Câu hỏi 2: Để thực hiện chiếu sáng hiệu suất cao cần những giải pháp gì ?
Trả lời: Chiếu sáng hiệu suất cao là giải pháp tổng thể bao gồm:
- Sử dụng các bóng đèn phát ra nhiều ánh sáng mà sử dụng ít điện, có màu sắc
ánh sáng phù hợp với hoạt động của mắt trong khi làm việc và sinh hoạt hàng
ngày.
- Sử dụng các chao, máng đèn tập trung ánh sáng nhiều hơn đến nơi cần chiếu
sáng, do vậy hiệu quả sử dụng ánh sáng do bóng đèn phát ra cao hơn, đồng thời
giảm bớt độ chói của bóng đèn...
NHƯ THẾ NÀO LÀ CHIẾU SÁNG HIỆU SUẤT CAO
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện tại tình hình thiếu điện luôn diễn ra hết sức căng thẳng nht là vào mùa
khô, làm thế nào để thực hành tiết kiệm điện hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo nhu
cầu sử dụng điện phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội điều cần quan
tâm không chcủa các quan quản lý nhà nước, của ngành điện mà của toàn xã
hội. Hoạt động chiếu sáng lĩnh vực s dụng điện chiếm t trng khá lớn trong
tổng lượng đin tiêu th. Do vậy tiết kiệm điện trong chiếu sáng vấn đ cấp
thiết. Song thực hiện bằng ch nào, tt bớt đèn hay áp dụng những thành tựu
tiến b trong công ngh chiếu sáng hiệu suất cao?
Cun sách nh này nhm giới thiệu những kiến thức ph thông dưới dạng
hỏi đáp v chiếu sáng hiu sut cao, lợi ích của trong việc tiết kiệm đin
bảo v môi trường, các giải pháp áp dụng chiếu sáng hiu suất cao trong các lĩnh
vực t chiếu sáng đường ph, ngõ hm đến chiếu sáng trong nhà như công s,
trường hc, bnh viện...Trên cơ s đó giúp cho công tác qun lý, ra quyết dịnh
liên quan đến đầu tư, s dụng h thng chiếu sáng, giúp công tác phi hợp giữa
các ban ngành trong thực hiện các giải pháp chiếu sáng hiệu suất cao.Tài liệu
cũng góp phần h tr cho công tác truyền thông nâng cao nhận thức cng đồng
trong vic phát hiện các ch đề liên quan đến chiếu sáng công cng hiệu suất
cao.
PHẦN I: Những hiểu biết chung về chiếu sáng hiệu suất cao
Câu hỏi 1: Chiếu sáng hiệu suất cao là gì?
Tr lời: Trong các tạp chí chuyên ngành đã có nhiu i báo giới thiệu v chiếu
sáng hiệu suất cao, trình bày những lập luận kiến giải thm chí những
cun sách dày nói v khoa học công ngh chiếu sáng hiu suất cao với nhng
thuyếtng thc phức tạp giành cho giới chuyên môncác nhà nghiên cứu.
Tuy vy cũng có th nói mt cách ngắn gọn chiếu ng hiệu suất cao hình
thức chiếu sáng bảo đảm độ sáng cao hơn, chất lượng ánh ng tốt hơn phù hợp
với con mt khi nhìn và quan sát nhưng s dụng ít điện hơn so với chiếu sáng
thông thường trước đây.
Câu hỏi 2: Để thực hiện chiếu sáng hiệu suất cao cần những giải pp gì ?
Tr lời: Chiếu sáng hiệu suất cao là gii pháp tổng th bao gồm:
- S dụng các bóng đèn phát ra nhiều ánh sáng s dụng ít điện, màu sắc
ánh sáng p hợp với hoạt đng ca mắt trong khi m vic sinh hoạt hàng
ngày.
- S dụng các chao, máng đèn tập trung ánh sáng nhiu hơn đến nơi cn chiếu
sáng, do vy hiệu qu s dụng ánh sáng do ng đèn phát ra cao hơn, đng thời
giảm bớt độ chói của bóng đèn tránh gây loá mắt.
Chiếu sáng hiệu suất cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiếu sáng hiệu suất cao - Người đăng: thuanbk2007-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chiếu sáng hiệu suất cao 9 10 742