Ktl-icon-tai-lieu

china-10-index

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
1015

Index
50 Moganshan Road Art Centre 255
100ABBREVIATIONS
Days Reforms 47
Australian
Capital
108ACT
Dagobas
880

acrobatics 154-5
across-the-bridge noodles 694
activities 937, see also boat cruises,
camel treks, cycling, fishing, golf,
hiking, horse riding, rock climbing,
skiing, surfing
Admiralty 523, 526-7
air pollution 93, 113, 941, 982
air travel
to/from China 956-61
within China 966-8, 967
airlines
to/from China 956-7
within China 967-8
alligators 89-90
altitude sickness 982-3
A-Ma 567
amoebic dysentery 982
Amoy 344-8
ancestor worship 65
Ānchāng 329
Ancient Observatory 129-30
Ang Lee 79
Ānhuī 439-54, 440
animals 84, 85-6, 87-91, see also
alligators, birds, monkeys, pandas,
reptiles, salamanders, snakes,
snow leopards, tigers
Ānshùn 676-8, 676
antiques 950-1
customs regulations 940
Ānyáng 35, 466-7
aquariums
Beijing Aquarium 140
Changfeng Ocean World 260
Ocean Park 534

000 Map pages
000 Photograph pages

B
Bádá 729
Bādálǐng 163-4
Bái Tǎ 891
Báihuā Shān 637
Báishā 716-17
Báishuǐtái 720, 727
Bājiǎo 858
Bakong Scripture Printing Lamasery
787-8
bamboo 86, 759
Bamboo Temple 697
Bàngmáhè 750
Banna Wild Elephant Valley 736
Banpo Neolithic Village 430-1
Baoguo Temple 332
Bǎoshān 740-4
Bāotóu 892-4, 893
Barkhor 919-20, 920, 555

Bātáng 791
bathrooms 953
Bayan Hot 880
Bayan Huxu 896-7
beaches
Běihǎi 646-7
Dàlián 365
Dino Beach 260
Hǎikǒu 624
Hong Kong 534
Pǔtuóshān 333
Qīngdǎo 226-8
Sānyà 629, 630
Shimei Bay 628
Silver Beach 646
Wēihǎi 235
Yāntái 233
beer 100, 226
Beidahu Ski Area 380
Běidàihé 201-3, 202
Běihǎi 646-7
Beihai Park 134
Běijīng 110-76, 111, 116-17, 118-19,
122, 123
accommodation 144-8
attractions 124-42
bicycle tour 142-3, 142
courses 143-4
drinking 152-3
embassies 942-3
entertainment 153-6
food 148-52
history 111-13
internet access 114-15
itineraries 114
medical services 115
shopping 156-8
tourist offices 124
tours 137, 142-3, 142
travel to/from 158-60
travel within 160-2, 170
Beijing Aquarium 140
Beijing Botanic Gardens 141-2
Beijing opera 79-80, 153-4
Beijing Planning Exhibition Hall 131
Beijing Underground City 130
Beijing Zoo 140-1
Běishān Sì 901
Bell Tower 135
Bellows Gorge 816

INDEX

Territory
NSW New South Wales
NT
Northern Territory
Aberdeen 534
Qld Queensland
accommodation 934-6, see
SA
South Australia
also individual locations
Tas Tasmania
costs 23
Vic Victoria
language 988-9
WA Western Australia

A

Shanghai Aquarium 260
Xiamen Underwater World 349
architecture 80-2, 443
Arhat Temple 803
Army of Terraco...
1015
Index
INDEX
ABBREVIATIONS
ACT Australian Capital
Territory
NSW New South Wales
NT Northern Territory
Qld Queensland
SA South Australia
Tas Tasmania
Vic Victoria
WA Western Australia
50 Moganshan Road Art Centre 255
100 Days Reforms 47
108 Dagobas 880
A
Aberdeen 534
accommodation 934-6, see
also individual locations
costs 23
language 988-9
acrobatics 154-5
across-the-bridge noodles 694
activities 937, see also boat cruises,
camel treks, cycling, fishing, golf,
hiking, horse riding, rock climbing,
skiing, surfing
Admiralty 523, 526-7
air pollution 93, 113, 941, 982
air travel
to/from China 956-61
within China 966-8, 967
airlines
to/from China 956-7
within China 967-8
alligators 89-90
altitude sickness 982-3
A-Ma 567
amoebic dysentery 982
Amoy 344-8
ancestor worship 65
Ānchāng 329
Ancient Observatory 129-30
Ang Lee 79
Ānhuī 439-54, 440
animals 84, 85-6, 87-91, see also
alligators, birds, monkeys, pandas,
reptiles, salamanders, snakes,
snow leopards, tigers
Ānshùn 676-8, 676
antiques 950-1
customs regulations 940
Ānyáng 35, 466-7
aquariums
Beijing Aquarium 140
Changfeng Ocean World 260
Ocean Park 534
Shanghai Aquarium 260
Xiamen Underwater World 349
architecture 80-2, 443
Arhat Temple 803
Army of Terracotta Warriors 428-30,
6, 168
Art Scene China 255
Art Scene Warehouse 255
art galleries, see individual galleries
arts 70-82
architecture 80-2, 443
bronze vessels 73
calligraphy 70-1
ceramics 71-2, 302, 320, 603,
604
cinema 24, 37, 47, 51, 77-9
funerary objects 74
gardens 82
jade 73-4
literature 74-6
music 79-80, 153-4
painting 71, 72
sculpture 72-3
astrology 66
atheism 69
ATMs 947
Aura Gallery 255
avian influenza 980
Aydingkul Lake 829
Azure Clouds Temple 141
B
Bádá 729
Bādálǐng 163-4
Bái Tǎ 891
Báihuā Shān 637
Báishā 716-17
Báishuǐtái 720, 727
Bājiǎo 858
Bakong Scripture Printing Lamasery
787-8
bamboo 86, 759
Bamboo Temple 697
Bàngmáhè 750
Banna Wild Elephant Valley 736
Banpo Neolithic Village 430-1
Baoguo Temple 332
Bǎoshān 740-4
Bāotóu 892-4, 893
Barkhor 919-20, 920, 555
Bātáng 791
bathrooms 953
Bayan Hot 880
Bayan Huxu 896-7
beaches
Běihǎi 646-7
Dàlián 365
Dino Beach 260
Hǎikǒu 624
Hong Kong 534
Pǔtuóshān 333
Qīngdǎo 226-8
Sānyà 629, 630
Shimei Bay 628
Silver Beach 646
Wēihǎi 235
Yāntái 233
beer 100, 226
Beidahu Ski Area 380
Běidàihé 201-3, 202
Běihǎi 646-7
Beihai Park 134
Běijīng 110-76, 111, 116-17, 118-19,
122, 123
accommodation 144-8
attractions 124-42
bicycle tour 142-3, 142
courses 143-4
drinking 152-3
embassies 942-3
entertainment 153-6
food 148-52
history 111-13
internet access 114-15
itineraries 114
medical services 115
shopping 156-8
tourist offices 124
tours 137, 142-3, 142
travel to/from 158-60
travel within 160-2, 170
Beijing Aquarium 140
Beijing Botanic Gardens 141-2
Beijing opera 79-80, 153-4
Beijing Planning Exhibition Hall 131
Beijing Underground City 130
Beijing Zoo 140-1
Běishān Sì 901
Bell Tower 135
Bellows Gorge 816
000 Map pages
000 Photograph pages
© Lonely Planet Publications
china-10-index - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
china-10-index - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
china-10-index 9 10 832