Ktl-icon-tai-lieu

china-shandong

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
204

lonelyplanet.com

SEA

Liányúng†ng

J©nán

JI„NGS§

Haizhou
Bay

204

J©xiàn

Zh¥chéng
Yísh©i

F‰ngxiàn

Yutai

„NHU¹

Weishan
Lake

XúzhŸu

Q¥fù
ZŸuchéng
ng

Hé

)

Jìníng

Y†nzhŸu

To Shàngh†i
(690km)

Zh†ozhuƒng

Línyí
X¸ntài
Laíwú
Tài'ƒn

Dongping
Lake

Lingyan
Temple

Simen Pagoda
Li©bù
Tài Shƒn
(1545m)

J¯'NÁN Zh¥jiƒyù
Chípíng

HÉNÁN

Shƒngqi¥
To X¸'ƒn
(640km)

220

Hézé

Ye

Nánl›

w
llo

Ri

ve

r(

á
Hu

Liáochéng

Héngshu¨

HÉB¦I

Rìzhào

Lingshan
Island

Láo Shƒn
(1133m)
Jímò
Lánc¥n
Q¸ngzhŸu

Z¸bó Línz¸
308

llo

Míngshu¨
(Zhƒngqi¥)

Ye

Gƒotáng
Línq¸ng

Xíngtái

Hándàn

„ 

SHÍJI„ZHU„NG

(p232) in Yāntái for flavours of yesteryear
Europe

SH„ND±NG

of Zhūjiāyù (p210), outside Jǐ’nán

r

ive

nR

yu

Da

NángŸng

Q¸ngd†o
Q¥fù

JiƒozhŸu

Wéifáng

Shòuguƒng

DŸngyíng

iv
wR

er

(H

uá

ng

H

é)

Tài Shƒn

„ Weave your way around Yantai Hill Park

„ POPULATION: 93.4 MILLION

Huìmín

Zh¥jiƒyù

„ Meander round the Ming dynasty village

Q¸ngd†o

309

Láiyáng
206

Laizhou Bay
Shengli
Oilfield

Yantai
Hill Park

DézhŸu

China’s most famous Taoist peak

seaside Qīngdǎo (p224)

L›líng

CƒngzhŸu

„ Tackle high-altitude Tài Shān (p214),

„ Sink a glass or two of Tsingtao beer in

B¸nzhŸu

205

To Tiƒnj¸n (130km);
B›ij¸ng (280km)

HIGHLIGHTS

SHĀNDŌNG

SHĀNDŌNG

Yet neither fame nor fortune has gone to its head. Shāndōng folk are celebrated Chinawide for their honesty and forthrightness. No-nonsense Shāndōng food is to the point:
wholesome, salty and devoid of fancy trimmings. The peculiarities of the local Putonghua
are not enough to confound most speakers of Mandarin, and for those anxious to eke out
the province’s bucolic side, the earthy textures of the ancient village of Zhūjiāyù are ideal.

Qūfù (p218), the centre of the Confucian
universe

H†iyáng

Pénglái

The Yellow River (Huáng Hé), the massive and muddy waterway that enjoys an almost
mythical status among Chinese, reaches the sea in Shāndōng after its serpentine journey
from the Tibet-Qīnghǎi plateau. Tài Shān, the holiest of China’s five sacred peaks, is by far
China’s most climbed mountain. Qīngdǎo is a breath of fresh air on the Shāndōng peninsula, with its remarkable German heritage intact and a slot secured for the sailing events
of the 2008 Olympics. Its eastern seaboard location also guarantees that Shāndōng is one
of China’s wealthiest provinces.

„ Explore the ancient walled town of

YELLOW

Wénd‰ng

Yƒntái

Bohai Bay
0
0

Shāndōng’...
SHĀ NDŌ NG
SHĀ NDŌ NG
lonelyplanet.com SHĀ NDŌ NG
In today’s China of dolled-up attractions and hyped-up travel fads, the decidedly northern
province of Shāndōng – its name means ‘East of the Mountains’ – manages to maintain an
alluring authenticity, despite being one of the nation’s most visited regions.
Shāndōng’s glittering CV makes for an impressive roll call. Native son Confucius, phi-
losopher/social theorist extraordinaire, lived here as did that iconic champion of Confucian
thought, Mencius. Wang Xizhi, China’s most famous calligrapher, and Zhuge Liang, the
supreme military strategist of the Three Kingdoms period, hail from these parts, and film
icon Gong Li, who set new benchmarks for Chinese beauty, grew up in Jǐ’nán.
The Yellow River (Huáng Hé), the massive and muddy waterway that enjoys an almost
mythical status among Chinese, reaches the sea in Shāndōng after its serpentine journey
from the Tibet-Qīnghǎi plateau. Tài Shān, the holiest of China’s five sacred peaks, is by far
China’s most climbed mountain. Qīngdǎo is a breath of fresh air on the Shāndōng penin-
sula, with its remarkable German heritage intact and a slot secured for the sailing events
of the 2008 Olympics. Its eastern seaboard location also guarantees that Shāndōng is one
of China’s wealthiest provinces.
Yet neither fame nor fortune has gone to its head. Shāndōng folk are celebrated China-
wide for their honesty and forthrightness. No-nonsense Shāndōng food is to the point:
wholesome, salty and devoid of fancy trimmings. The peculiarities of the local Putonghua
are not enough to confound most speakers of Mandarin, and for those anxious to eke out
the province’s bucolic side, the earthy textures of the ancient village of Zhūjiāyù are ideal.
Shāndōng 山东
POPULATION: 93.4 MILLION www.china-sd.net/eng/
HIGHLIGHTS
Tackle high-altitude Tài Shān ( p214 ),
China’s most famous Taoist peak
Explore the ancient walled town of
Qū( p218 ), the centre of the Confucian
universe
Sink a glass or two of Tsingtao beer in
seaside Qīngdǎo ( p224 )
Meander round the Ming dynasty village
of Zhūjiā ( p210 ), outside Jǐ’nán
Weave your way around Yantai Hill Park
( p232 ) in Yāntái for flavours of yesteryear
Europe
Zh¥jiƒyù
Hill Park
Yantai
Q¸ngd†o
Q¥fù
Tài Shƒn
(690km)
(640km)
B›ij¸ng (280km)
To Tiƒnj¸n (130km);
To X¸'ƒn
To Shàngh†i
Bohai Bay
Bay
Haizhou
Y E L L O W S E A
Laizhou Bay
Dayun River
Lake
Dongping
Lake
Weishan
Yellow River (Huáng Hé)
Yellow River (Huáng Hé)
HÉNÁN
„NHU¹
JI„NGS§
HÉB¦I
Yutai
Zh¥jiƒyù
(Zhƒngqi¥)
Míngshu¨
Q¸ngzhŸu
Línz¸
Li©bù
J©xiàn
J©nán
Jímò
H†iyáng
Shòuguƒng
Chípíng
B¸nzhŸu
Xíngtái
Héngshu¨
Rìzhào
DŸngyíng
Shíd†o
Wénd‰ng
W‰ih†i
Pénglái
Láiyáng
Lánc¥n
JiƒozhŸu
Zh¥chéng
Yísh©i
Shƒngqi¥
Línyí
Zh†ozhuƒng
F‰ngxiàn
ZŸuchéng
Q¥fù
Y†nzhŸu
Hézé
X¸ntài
Laíwú
Tài'ƒn
Liáochéng
Nánl›
Gƒotáng
Z¸bó
Huìmín
L›líng
DézhŸu
Línq¸ng
NángŸng
Hándàn
CƒngzhŸu
Wéifáng
Yƒntái
Q¸ngd†o
Liányúng†ng
XúzhŸu
Jìníng
J¯'NÁN
SHÍJI„ZHU„NG
Simen Pagoda
Temple
Lingyan
Oilfield
Shengli
(1545m)
(1133m)
Láo Shƒn
Tài Shƒn
Island
Lingshan
Cape
Chengshan
Airport
Weihai
220
308
204
309
206
205
SH„ND±NG
0 200 km
0 120 miles
© Lonely Planet Publications
204 205
china-shandong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
china-shandong - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
china-shandong 9 10 590