Ktl-icon-tai-lieu

China - yunnan

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
686

lonelyplanet.com

Y Ú N N Á N • • H i s t o r y 687

History

Kawa
Karpo
(6740m)

Putao

Dr

W‰ix¸

Yíngjiƒng

Fúgòng

ZhƒotŸng
Bijie
W‰iníng
213

Jiànchuƒn

Hèqìng

Pƒnzh¸huƒ
(Jinjiang)

Lúg¥ Hú

Dàyáo

Ch©xióng

ng

Burma Road
214

W†nd¸ng
Mu-se

(Lá

323

Lúx¸

GU‡NGX¹

Gu†ngnán

Jiànshu¨

To Nánníng
(280km)

Ka¸yuán
Wénshƒn

Gèjiù
M›ngzì

Yuányáng

326

L«ch¥n
Ha Giang

g)

Jiƒn

S¸máo

Hék¡u
Lao Cai
Sapa

Mènglián

d

Boten

Ri

ve

r

er

Móhƒn

Dien Bien
Phu

Riv

LAOS

VIETNAM
Re

ck

Kengtung

Phongsali

Bla

Dàm›nglóng

J¨nghóng
G†nl†nbà
(M›ngh†n)

To Hanoi
(60km)

YÚNNÁN

X¹SHU„NGB‡NNÀ

M›ngh†i

Tianlin

Jiƒngchuƒn

Hónghé

ng

MYANMAR
(BURMA)

„ 

Shílín

TŸngh†i

M›nglà

„ POPULATION: 42.1 MILLION

Lùnán

Jiƒngchéng

Láncƒng
Menga

taking hike amid dramatic cliffs and
waterfalls

X¸ngyì

Yùx¸

ncƒ

Yuányáng

Q¥jìng

Diƒn Chí

Líncƒng

Thanlivin River

„ Get lost among the canals and cobbled lanes
X¸shuƒngb†nnà

Yuánmóu

Shípíng

Lashio

Anshun

DŸngchuƒn
Panxian

Chéngjiƒng

Lìjiƒng

„ Trek Tiger Leaping Gorge (p718), a breath-

Xianwei

er

Riv

K§NMÍNG

ko

Ji›gào

To Guìyáng
(5km)

Liupanshui

108

W‰ishƒn

Me

GUÌZH±U

Xiàguƒn (Dàl¨ City)

River

Ruìlì

sha

n
Ji

¦rh†i
Hú B¸nchuƒn

Dàl¨
(Old City)
Y¡ngpíng

B‡OSH„N

Mángshì
(Lùx¸)

tropical Xīshuāngbǎnnà (p730)

YÚNNÁN

Xichang

Lúg¥
Hú

Lìjiƒng

DÉHÓNG

„ Soak up the Southeast Asian atmosphere in

of Lìjiāng’s old town (p711)

Tiger
Leaping
Gorge
Nínglàng

Liùkù

„ Watch the sun rise and set on the magnifi-

exploring low-key Lúgū Hú (p722)

ng

ZhŸngdiàn
Gòngshƒn

Yúnf‰ng
Shƒn
(3005m)
B†oshƒn
TéngchŸng

Tiger
Leaping
Gorge

)

Dhondrupling Gompa
B‰nzìlán

Baima
Mountains

J¸zú Shƒn
(3240m)

HIGHLIGHTS

Yíb¸n

Déq¸n

Myitkyina

cent Yuányáng rice terraces (p728)

108

SÌCHU„N

Bingzhongluo

It’s hard to comprehend all that Yúnnán has to offer until you get here. If you’re a traveller
planning to start your China journey in Yúnnán you should be warned, once you’ve come
see it for yourself, you may never get further east than Kūnmíng.

„ Escape the crowds and while away the days

Luzhou

Derong

TIBET

200 km
120 miles

To L¨táng (130km);
Chéngd¥ (760km)

Xiƒngchéng

Nujiang Valley

The province is also home to the nation’s highest number of species of flora and fauna –
including 2500 varieties of wild flower and plant – and is known for its mild climate
year-round.

To Markam
(50km); Lhasa
(1100km)

Jiƒ

Yúnnán is the sight of importa...
YÚNNÁN
YÚNNÁN
lonelyplanet.com YÚNNÁN •• History
Yúnnán has some of the most magical and diverse scenery in all of China. There are endless
trekking opportunities in the south’s tropical rainforests, and in the north, snow-capped
Tibetan peaks hide dozens of tiny villages and temples rarely visited by tourists.
Yúnnán is also home to a third of all China’s ethnic minorities (nearly 50% of the province
is non-Han) and despite the best government efforts, numerous pockets of the province
have successfully resisted Han influence and exhibit strong local identities.
Even Kūnmíng, the provincial capital, has a flavour that seems more than half a world
away from Běijīng. Despite the rapid economic growth, Kūnmíng, ‘Spring City,’ retains an
individuality that has earned it a reputation for being one of the more cosmopolitan and
relaxed cities in the southwest.
Yúnnán is the sight of important archaeological discoveries, including sophisticated Bronze
Age cultures around Diān Chí (Lake Dian) and the oldest human remains yet found in China
(human teeth fragments dating from 1.75 million to 2.5 million years ago).
The province is also home to the nation’s highest number of species of flora and fauna –
including 2500 varieties of wild flower and plant – and is known for its mild climate
year-round.
It’s hard to comprehend all that Yúnnán has to offer until you get here. If you’re a traveller
planning to start your China journey in Yúnnán you should be warned, once you’ve come
see it for yourself, you may never get further east than Kūnmíng.
nnán 云南
History
Yúnnán, China’s sixth-largest province, has
always been a bit of a renegade. Its remote
location, harsh terrain and diverse ethnic
make-up have made it a difficult province to
govern, and for centuries it was considered a
backward place inhabited by barbarians.
Qin Shi Huang and the Han emperors held
tentative imperial power over the southwest
and forged southern Silk Road trade routes to
Burma, but by the 7th century the Bai people
had established their own powerful kingdom,
Nanzhao, south of Dàlǐ. Initially allied with the
Chinese against the Tibetans, this kingdom
extended its power until, in the middle of the
8th century, it was able to challenge and defeat
the Tang armies. It took control of a large slice
of the southwest and established itself as a
fully independent entity, dominating the trade
routes from China to India and Burma.
The Nanzhao kingdom fell in the 10th
century and was replaced by the kingdom of
Dàlǐ, an independent state that lasted until
it was overrun by the Mongols in the mid-
13th century. After 15 centuries of resistance
to northern rule, this part of the southwest
was finally integrated into the empire as the
province of Yúnnán.
Even so, it remained an isolated frontier
region, with scattered Chinese garrisons and
settlements in the valleys and basins, a mixed
aboriginal population in the highlands, and
various Dai (Thai) and other minorities along
the Mekong River (Láncāng Jiāng).
© Lonely Planet Publications
POPULATION: 42.1 MILLION www.yunnantourism.net
HIGHLIGHTS
Watch the sun rise and set on the magnifi-
cent Yuányáng rice terraces ( p728 )
Escape the crowds and while away the days
exploring low-key Lúgū( p722 )
Soak up the Southeast Asian atmosphere in
tropical Xīshuāngbǎnnà ( p730 )
Get lost among the canals and cobbled lanes
of Lìjiāng’s old town ( p711 )
Trek Tiger Leaping Gorge ( p718 ), a breath-
taking hike amid dramatic cliffs and
waterfalls
Lìjiƒng
Yuányáng
X¸shuƒngb†nnà
Lúg¥ Hú
Gorge
Leaping
Tiger
(280km)
(5km)
(1100km)
To Hanoi
To Nánníng
Chéngd¥ (760km)
To L¨táng (130km);
(50km); Lhasa
To Markam
(60km)
To Guìyáng
Jiƒng)
(J¸nshƒ
Jiƒng)
n
c
(Lá
ƒng
River
ha
Jins
Thanlivin River
ver
Ri
Mekong
Black River
Red River
TIBET
SÌCHU„N
GUÌZH±U
GU‡NGX¹
Tianlin
Panxian
Xianwei
L«ch¥n
Jiƒngchéng
Luzhou
Xichang
W‰iníng
M›ngzì
Hónghé
Yuányáng
Fúgòng
W‰ix¸
Gòngshƒn
Bingzhongluo
Xiƒngchéng
Móhƒn
Boten
Phu
Dien Bien
Menga
Lúx¸
Chéngjiƒng
Jiƒngchuƒn
Dàyáo
Yuánmóu
Derong
B‰nzìlán
Déq¸n
Mènglián
Láncƒng
B¸nchuƒn
Shípíng
Jiànshu¨
TŸngh†i
Ka¸yuán
Lashio
Mu-se
Kengtung
Phongsali
Lao Cai
Sapa
Putao
Myitkyina
Ha Giang
Gu†ngnán
Anshun
(Lùx¸)
Mángshì
Shílín
Nínglàng
Hék¡u
M›nglà
(Jinjiang)
Pƒnzh¸huƒ
Xiàguƒn (Dàl¨ City)
G†nl†nbà
Yíngjiƒng
Ruìlì
W†nd¸ng
TéngchŸng
B†oshƒn
Liùkù
Y¡ngpíng
(Old City)
Dàl¨
W‰ishƒn
Líncƒng
M›ngh†i
Dàm›nglóng
(M›ngh†n)
J¨nghóng
Ch©xióng
S¸máo
Gèjiù
Wénshƒn
Yùx¸
K§NMÍNG
Lùnán
X¸ngyì
Q¥jìng
DŸngchuƒn
Liupanshui
Bijie
ZhƒotŸng
Yíb¸n
Hèqìng
Jiànchuƒn
Lìjiƒng
ZhŸngdiàn
Dhondrupling Gompa
(3005m)
(3240m)
Shƒn
Yúnf‰ng
Mountains
Baima
(6740m)
Karpo
Kawa
J¸zú Shƒn
Diƒn Chí
¦rh†i
Lúg¥
Valley
g
n
u
r
D
Nujiang Valley
Gorge
Leaping
Tiger
DÉHÓNG
B‡OSH„N
X¹SHU„NGB‡NNÀ
VIETNAM
LAOS
(BURMA)
MYANMAR
Ji›gào
326
323
214
108
213
108
Burma Road
YÚNNÁN
0 200 km
0 120 miles
686 687
China - yunnan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
China - yunnan - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
China - yunnan 9 10 626