Ktl-icon-tai-lieu

Chinas-southwest-3-index

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
525

Index
A

B
Bābǎo 323
Bai people 51, 56, 252
Bái Tǎ 240-1
Báihànluò 301-2
Baima people 51
Báimǎ Xuěshān 297
Bǎisè 211-12
Baise Uprising Museum 211

Báishā 273-4
Báishuǐtái 283-4, 292-3
Bakong Scripture Printing Monastery
400-1, 5
ballooning 64
bamboo 60, 66, 362
Bamboo Sea 429
Bamboo Temple 234-5
Bàměi 323
Bangbang Army 438
Bàngmáhè 354
Banna Rain Forest Valley 334
Bǎolún Sì 443-4
Bǎoshān (city) 342-4, 342
Bǎoshān region 341-8
Bǎoshān (village) 278-80
Bāshā 137
Bātáng 405-6
bathrooms 475
Bātuán 185-6
Batuan Wind & Rain Bridge 185-6
Bauyi people 55
beer 71
Běihǎi 199-204, 200
Beihai Park 81
Běijīng 79-85, 80
accommodation 83-4
attractions 81-3
food 84-5
internet access 79
medical services 80-1
tourist offices 81
travel to/from 85
travel within 85
visas 81
Běimiào 344
Bēnzǐlán 293
Bi River 257
bicycle travel, see cycling
Bǐngzhōngluò 301
Bìrǎng Xiágǔ 293-4
bird flu 496
birds 59, 64, 120, 313
Black Dragon Pool 237
Black Dragon Pool Park 268
Black Pagoda 336-7
Bo Hanging Coffins 429-30, 256
Bo people 55
Bō’ài 323
boat cruises 66

Li River 66
Shànghǎi 91
Yangzi River 458-63
boat travel 485-6, 488
books 15, 48-9, 221
health 495
history 48, 221
border crossings 483-6
Hong Kong 484
Laos 334, 484
Myanmar 354
Thailand 331
Vietnam 208, 234
Bouyi people 112
Boxer Rebellion 32
bridges
Batuan Wind & Rain Bridge 185-6
Chengyang Wind & Rain Bridge
184, 255
Hong Bridge 214
Twin Dragon Bridge 313-14
Bronze Age Museum 307
bronze drums 191, 226
Buddhism 45
Bulang people 55, 337, 252
Bund, the 88
Burma Road 347
bus travel 488-90
business hours 466-7
Butterfly Spring 264-5

C
Caiyang River Nature Reserve 341
calligraphy 47
Cantonese language 501
Caohai Lake 98, 118-19
car travel 489
carbon offset schemes 481
caves 64-5, 98
Alu Caves 305
Changchun Cave 246
Crown Cave 166-7
Furong Cave 456
Dragon Palace Cave 113-14
Longgong Caves 113-14
Nine Dragon Cave 144-5
Reed Flute Cave 159
Swallow’s Cavern 313
Yiling Cave 196
Zhijin Cave 114-15

INDEX

ĀbàABBREVIATIONS
(Ngawa) 418-19
ACT Australian
Capital
accommodation
464-6, see
also
Territory
individual locations
NSW New South Wales
acrobatics 43
NT
Northern Territory
across-the-bridge noodles 229, 230, 308
Qld Queensland
activities 63-8, see also individual activities
SA
South Australia
AIDS 496
Tas Tasmania
air pollution 498-500
Vic Victoria
air travel
WA Western Australia
to/from China 478-83, 479
within China 486, 487
airlines 478-80
alligators 226
altitude sickness 499
Alu Caves 305
amoebic dysentery...
525
Index
ABBREVIATIONS
ACT Australian Capital
Territory
NSW New South Wales
NT Northern Territory
Qld Queensland
SA South Australia
Tas Tasmania
Vic Victoria
WA Western Australia
INDEX
A
Ābà (Ngawa) 418-19
accommodation 464-6, see also
individual locations
acrobatics 43
across-the-bridge noodles 229, 230, 308
activities 63-8, see also individual activities
AIDS 496
air pollution 498-500
air travel
to/from China 478-83, 479
within China 486, 487
airlines 478-80
alligators 226
altitude sickness 499
Alu Caves 305
amoebic dysentery 498
animals, 57-9, see also individual species
animists 54
Ānshùn 109-13, 110
attractions 110-11
festivals 111
food 112-13
shopping 111
travel to/from 113
travel within 113
aquariums
Hǎibīn Park 202
Ocean Park 94
architecture 50
art galleries, see museums & galleries
arts 47-50
architecture 50
calligraphy 47
painting 47
literature 15, 48-9, 221
music 49-50
sculpture 47-8
ATMs 472
avian influenza 496
B
Bābǎo 323
Bai people 51, 56, 252
Bái Tǎ 240-1
Báihànluò 301-2
Baima people 51
Báimǎ Xuěshān 297
Bǎisè 211-12
Baise Uprising Museum 211
Báishā 273-4
Báishuǐtái 283-4, 292-3
Bakong Scripture Printing Monastery
400-1, 5
ballooning 64
bamboo 60, 66, 362
Bamboo Sea 429
Bamboo Temple 234-5
Bàměi 323
Bangbang Army 438
Bàngmáhè 354
Banna Rain Forest Valley 334
Bǎolún Sì 443-4
Bǎoshān (city) 342-4, 342
Bǎoshān region 341-8
Bǎoshān (village) 278-80
Bāshā 137
Bātáng 405-6
bathrooms 475
Bātuán 185-6
Batuan Wind & Rain Bridge 185-6
Bauyi people 55
beer 71
Běihǎi 199-204, 200
Beihai Park 81
Běijīng 79-85, 80
accommodation 83-4
attractions 81-3
food 84-5
internet access 79
medical services 80-1
tourist offices 81
travel to/from 85
travel within 85
visas 81
Běimiào 344
Bēnzǐlán 293
Bi River 257
bicycle travel, see cycling
Bǐngzhōngluò 301
Bìrǎng Xiágǔ 293-4
bird flu 496
birds 59, 64, 120, 313
Black Dragon Pool 237
Black Dragon Pool Park 268
Black Pagoda 336-7
Bo Hanging Coffins 429-30, 256
Bo people 55
Bō
’ài 323
boat cruises 66
Li River 66
Shànghǎi 91
Yangzi River 458-63
boat travel 485-6, 488
books 15, 48-9, 221
health 495
history 48, 221
border crossings 483-6
Hong Kong 484
Laos 334, 484
Myanmar 354
Thailand 331
Vietnam 208, 234
Bouyi people 112
Boxer Rebellion 32
bridges
Batuan Wind & Rain Bridge 185-6
Chengyang Wind & Rain Bridge
184, 255
Hong Bridge 214
Twin Dragon Bridge 313-14
Bronze Age Museum 307
bronze drums 191, 226
Buddhism 45
Bulang people 55, 337, 252
Bund, the 88
Burma Road 347
bus travel 488-90
business hours 466-7
Butterfly Spring 264-5
C
Caiyang River Nature Reserve 341
calligraphy 47
Cantonese language 501
Caohai Lake 98, 118-19
car travel 489
carbon offset schemes 481
caves 64-5, 98
Alu Caves 305
Changchun Cave 246
Crown Cave 166-7
Furong Cave 456
Dragon Palace Cave 113-14
Longgong Caves 113-14
Nine Dragon Cave 144-5
Reed Flute Cave 159
Swallow’s Cavern 313
Yiling Cave 196
Zhijin Cave 114-15
© Lonely Planet Publications
Chinas-southwest-3-index - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chinas-southwest-3-index - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chinas-southwest-3-index 9 10 542