Ktl-icon-tai-lieu

Chinas southwest Yunnan

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lonelyplanet.com

Y Ú N N Á N • • H i s t o r y 217

HISTORY

To Markam
(50km); Lhasa
(1100km)

Xiƒngchéng

Luzhou

Derong

TIBET

108

Kawa
Karpo
(6740m)
Míngy¡ng

Nujiang Valley

Déq¸n

a sunrise or sunset over the Yuanyang
rice terraces (p323)
„ Glimpse the Tibet border, marvel at

Nuòdèng

Me

Yuányáng

214

(Lá

323

)

GU‡NGX¹
Tuo
nian
g Riv

Ka¸yu†n

Yànshƒn
Wénshƒn

326

Ha Giang
Hék¡u

Jiƒngchéng
Lao Cai

Mènglián
M›ngm†

Sapa

Dàm›nglóng

J¨nghóng
M›ngh†n
(G†nl†nbà)

Phongsali

LAOS

d

Boten

Ri

ve

r

er

Móhƒn

Dien Bien
Phu

VIETNAM
Re

Riv

Kengtung

To Nánníng
(280km)

Lüch¥n

X¹SHU„NGB‡NNÀ

M›ngh†i

Fùníng

Méngzì

Yuányáng
S¸máo

Jiànshu¨

Tianlin

er
Bƒm›i
Gu†ngnán Bó'ài

P©zh›h‰i/Qi¥b›i

ck

MYANMAR
(BURMA)

X¸ngyì

Shílín
Guìshƒn
Mílè Lúx¸

Bla

„ 

Ji©xiƒng Luópíng

g)

„ POP: 42.1 MILLION

Yíliáng
Lùnán

Gèjiù

Hónghé

M›nglà

„ AREA: 394,000 sq km

Q¥jìng

Bƒb†o

Jiƒn

China’s hiking rite of passage

Panxian

TŸngh†i

ng

M›ngƒ

Anshun

DŸngchuƒn

Dadieshui

ncƒ

Lashio

„ Escape the hordes and explore the regional time-warp towns and villages of Shāxī (p277),
„ Test your legs (and recharge your soul) trekking Tiger Leaping Gorge (p281), Southwest

Liupanshui

Xuƒnw‰i

Yùx¸ Waterfall
Jiƒngchuƒn

Shípíng

Láncƒng

Wēishān (p245), Jiànchuān (p274) and Nuòdèng (p248)

K§NMÍNG
Lake Dian

Líncƒng

in

„ Lose your way (and your cares) in the

funky old towns of Lìjiāng (p267) and
Dàlǐ (p257), then strike out into the sublime countryside around them.

ng

W†nd¸ng
Mu-se

Ji›gào

Ch©xióng
Zíx¸ Shƒn

ko

Burma Road

Thanliv
River

X¸shuƒngb†nnà

ng

Pƒnzh¸huƒ
(Jinjiang)
Chicken Foot
Mountain
r
ha Rive
(J¸zú Shƒn;
ns
3240m)
Ji
Shíyáng
Erhai B¸nchuƒn
Dàyáo Yuánmóu
Lake
ZhŸuchéng
Xiàguƒn (Dàl¨ City)
H‰ij¨ng
108

Chéngjiƒng

DÉHÓNG

„ Flee the freeze up north and get your

Southeast Asia fix in Xīshuāngbǎnnà
(p324)

B‡OSH„N

Mángshì
(Lùx¸)
Ruìlì

Jiƒ

Hèqìng

To Guìyáng
(5km)

GUÌZH±U

W‰ishƒn

B†oshƒn

Yíngjiƒng

Dàl¨
W‰ishƒn

Bijie
W‰iníng

River

sublime Méilǐ Xuěshān, and find your
own Shangri-la in the northwestern
towns of Déqīn (p294) and Shangri-la
(Xiānggé Lǐlā) (p287)

TéngchŸng

ZhƒotŸng

213

Cloudy Peak
Mountain Liùkù Nuòdèng Dàl¨
(Old
(Yúnf‰ng
Shƒn; C†ojiàn Yúnlóng City)
3005m)
Myitkyina
Y¡ngpíng

Shangri-la
Tiger
Leaping
Gorge Lìjiƒng
Jiànchuƒn
Shƒx¸

Xichang

Báishƒ

Lìjiƒng
Fúgòng
Shíg©
Jiànchuƒn
Shƒx¸

„ Feel your jaw hit your chest watching

Yíb¸n

SÌCHU„N

Birang
(Shangri La)
Déq¸n
Gorge
Dhondrupling Gomp...
YÚNNÁN
YÚNNÁN
lonelyplanet.com YÚNNÁN •• History
Y ú n n á n 云南
HISTORY
In the 1960s scientists rocked the anthro-
pological world when they determined that
fragments of humanlike teeth discovered by
railway engineers in Yuánmóu, northwest of
Kūnmíng, belonged to hominids who lived
1.75 million to 2.5 million years ago. This and
further discoveries proved what was once con-
sidered a wild, isolated region was inhabited
before any other in China.
Yúnnán’s other great anthropological
discovery was of sophisticated Bronze Age
cultures around Diān Chí (Lake Dian).
First discovered in the 1950s, excavations
throughout southeast Yúnnán are filling
gaps in a previously unknown period of the
province.
It wasn’t until the Warring States period
(453–221 BC) that the rest of China became
interested in the frontiers. Armies invaded
twice before Chu general Zhuang Qiao put
himself into power as the emperor of the Dian
kingdom near Kūnmíng. Though regular con-
tact with the rest of China was still a long way
off, it was Zhuang who facilitated eventual ex-
pansion and the first large-scale migration.
Qin dynasty emperor Qin Shihuang ex-
tended a road from Sìchuān to Qūjìng in
northeast Yúnnán and established the first
jun (prefecture). As the Qin dynasty ceded
to the Han dynasty, western Yúnnán was
organised within prefectures and the famed
Southern Silk Route into Burma and India
was established. Meanwhile, Yúnnán was
We’ve said it before and we’ll say it again: if you have time for but one province in China,
Yúnnán should be it. Strong words but hyperbole is remarkably understated when describ-
ing Yúnnán. No other province can rival Yúnnán’s diversity in land and people. Guìzhoū is
also an ethnic mosaic, Sìchuān’s rivers garner much of the Southwest’s glory and Guǎngxī’s
scenery leaps from every encyclopaedia’s entry on China. Yet Yúnnán can top ’em all.
Just gaze at a map. Yúnnán’s majestic, and often sacred, peaks thrust from the Tibetan
ranges to the north, lush jungle lies a two-day bus ride south and a fertile plain spreads
through the rest of the province. It’s also home to China’s highest number of species of
flora and fauna – including 2500 varieties of wild flowers and plants – and known for its
mild climate year-round. Indeed, the province’s nicknames include ‘Kingdom of Plants’ and
‘Garden of Heavenly Marvellous Flowers’; the capital’s nickname is ‘Spring City’.
A huge attraction is the province’s astonishingly diverse populace. Home to nearly half of
all China’s ethnic minorities, nearly 50% of the province is non-Han (Han are China’s main
ethnic group). Village-hop this breathtaking province and greet a new minority group each
day, many in time-capsule towns that you’ll never forget. Smacks of PR pulp? Well, just be
prepared that if you start here, you may never get to another province. It has happened.
AREA: 394,000 sq km POP: 42.1 MILLION www.yunnantourism.net
HIGHLIGHTS
Feel your jaw hit your chest watching
a sunrise or sunset over the Yuanyang
rice terraces ( p323 )
Glimpse the Tibet border, marvel at
sublime Méilǐ Xuěshān, and find your
own Shangri-la in the northwestern
towns of Déqīn ( p294 ) and Shangri-la
(Xiānggé Lǐlā) ( p287 )
Flee the freeze up north and get your
Southeast Asia fix in Xīshuāngbǎnnà
( p324 )
Lose your way (and your cares) in the
funky old towns of Lìjiāng ( p267 ) and
Dàlǐ ( p257 ), then strike out into the sublime countryside around them.
Escape the hordes and explore the regional time-warp towns and villages of Shāxī ( p277 ),
Wēishān ( p245 ), Jiànchuān ( p274 ) and Nuòdèng ( p248 )
Test your legs (and recharge your soul) trekking Tiger Leaping Gorge ( p281 ), Southwest
China’s hiking rite of passage
Nuòdèng
Jiànchuƒn
Shƒx¸
W‰ishƒn
Dàl¨
Shangri-la
Déq¸n
Lìjiƒng
Yuányáng
X¸shuƒngb†nnà
Gorge
Leaping
Tiger
(280km)
(5km)
(1100km)
To Hanoi
To Nánníng
Chéngd¥ (760km)
To L¨táng (130km);
(50km); Lhasa
To Markam
(60km)
To Guìyáng
River
Tuoniang River
Jiƒng)
(J¸nshƒ
Jiƒng)
n
c
(Lá
ƒng
River
ha
Jins
Thanlivin
ver
Ri
Mekong
Black River
Red River
TIBET
SÌCHU„N
GUÌZH±U
GU‡NGX¹
Tianlin
Panxian
Xuƒnw‰i
Nuòdèng
Límíng
Báishƒ
Shítouchéng
Dímáluò
M›ngm†
Míngy¡ng
Níx¸
Shíyáng
Mílè
Yíliáng
Ji©xiƒng
Guìshƒn
Bƒm›i
P©zh›h‰i/Qi¥b›i
Bó'ài
Luópíng
Bƒb†o
Yànshƒn
Fùníng
ZhŸuchéng
H‰ij¨ng
City)
(Old
Dàl¨
Yúnlóng
C†ojiàn
Shíg©
Shƒx¸
(ZhŸngdiàn)
Shangri-la
Lüch¥n
Jiƒngchéng
Luzhou
Xichang
W‰iníng
Méngzì
Hónghé
Yuányáng
Fúgòng
Wéix¸
Gòngshƒn
B¨ngzhŸngluò
Xiƒngchéng
Móhƒn
Boten
Phu
Dien Bien
M›ngƒ
Lúx¸
Chéngjiƒng
Jiƒngchuƒn
Dàyáo
Yuánmóu
Derong
B‰nzílán
Déq¸n
Mènglián
Láncƒng
B¸nchuƒn
Shípíng
Jiànshu¨
TŸngh†i
Ka¸yu†n
Lashio
Mu-se
Kengtung
Phongsali
Lao Cai
Sapa
Putao
Myitkyina
Ha Giang
Gu†ngnán
Anshun
(Lùx¸)
Mángshì
Shílín
Nínglàng
Hék¡u
M›nglà
(Jinjiang)
Pƒnzh¸huƒ
Xiàguƒn (Dàl¨ City)
(G†nl†nbà)
Yíngjiƒng
Ruìlì
W†nd¸ng
TéngchŸng
B†oshƒn
Liùkù
Y¡ngpíng
W‰ishƒn
Líncƒng
M›ngh†i
Dàm›nglóng
M›ngh†n
J¨nghóng
Ch©xióng
S¸máo
Gèjiù
Wénshƒn
Yùx¸
K§NMÍNG
Lùnán
X¸ngyì
Q¥jìng
DŸngchuƒn
Liupanshui
Bijie
ZhƒotŸng
Yíb¸n
Hèqìng
Jiànchuƒn
Lìjiƒng
Dhondrupling Gompa
(5500m)
Mt Satseto
Zíx¸ Shƒn
Mountain
Cloudy Peak
Mountain
Chicken Foot
3005m)
3240m)
Shƒn;
(Yúnf‰ng
Mountains
Baima
(6740m)
Karpo
Kawa
(J¸zú Shƒn;
Lake Dian
Lake
Erhai
Lake
Lugu
Gorge
(Shangri La)
Birang
Valley
g
n
u
r
D
Nujiang Valley
Gorge
Leaping
Tiger
DÉHÓNG
B‡OSH„N
X¹SHU„NGB‡NNÀ
VIETNAM
LAOS
(BURMA)
MYANMAR
Ji›gào
Waterfall
Dadieshui
326
323
214
108
213
108
Burma Road
YÚNNÁN
0 200 km
0 120 miles
© Lonely Planet Publications
216 217
Chinas southwest Yunnan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chinas southwest Yunnan - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Chinas southwest Yunnan 9 10 109