Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách công nghệ thị trường mở để phát triển bền vững ngành Viễn thông Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chính sách công nghệ thị trường mở để phát
triển bền vững ngành Viễn thông Việt Nam
Đỗ Văn Quang
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Mã số: 60 34 72
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Tổng quan cơ sở lý luận về công nghệ và chính sách công nghệ (CSCN);
tìm hiểu về những đặc điểm chủ yếu của công nghệ và quản lý công nghệ trong
ngành Viễn thông. Khảo sát và phân tích thực trạng về CSCN của ngành Viễn thông
Việt Nam. Đánh giá những mặt ưu điểm và nhược điểm, chỉ ra các nguyên nhân đó
để định hướng mục tiêu phát triển bền vững ngành Viễn thông Việt Nam. Kiến nghị
một số giải pháp cụ thể về chính sách công nghệ thị trường mở nhằm phát triển bền
vững ngành Viến thông Việt Nam.
Keywords. Chính sách công nghệ; Viễn thông; Việt Nam; Cơ chế thị trường
Content
1. Lý do nghiên cứu
Từ những thập kỷ cuối thế kỷ 20 cho tới nay khoa học và công nghệ đã có những
bước phát triển kỳ diệu, đặc biệt là đã xuất hiện cách mạng thông tin, cách mạng tri thức và
sự bùng nổ công nghệ cao. Thành tựu nổi bật nhất là sự phát triển cực kỳ nhanh chóng của
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nanô; đó là những công nghệ cao cơ
bản, chúng đang hội tụ với nhau để tạo thành nền tảng cho một hệ thống công nghệ mới của
thế kỷ 21, công nghệ của nền kinh tế tri thức. Hệ thống công nghệ mới ấy đang làm biến đổi
sâu sắc các quá trình sản xuất, cách thức sản xuất kinh doanh và mọi lĩnh vực của đời sống xã
hội loài người.
Ở nước ta, với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
tổ quốc, khoa học và công nghệ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Nghị
quyết hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng định “Khoa học
công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế, xã hội, là điều kiện cần thiết
để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Tại đại hội Đảng lần
IX, Đảng ta tiếp tục khẳng định “Phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu là
nền tảng và là động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Hiện nay, ngành Viễn thông Việt Nam luôn được Đảng và nhà nước quan tâm chú
trọng phát triển, Viễn Thông Việt Nam được trang bị đồng bộ và hiện đại. Trong tương quan
so với các ngành khác, ngành viễn thông được xem là ngành đi tiên phong. Tuy nhiên, do đặc
điểm tốc độ tiến bộ công nghệ của ngành này rất cao, cho nên nếu không có một chính sách
công nghệ thích hợp thì nó sẽ rất n...
Chính sách công nghệ th trưng m để phát
trin bn vng ngành Viễn thông Việt Nam
Đỗ Văn Quang
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Mã số: 60 34 72
Người hướng dn: PGS.TS. Phm Ngc Thanh
Năm bảo v: 2010
Abstract. Tổng quan sở lý luận v công nghệ chính sách công nghệ (CSCN);
tìm hiểu v những đặc điểm ch yếu của công nghệ quản công nghệ trong
ngành Viễn thông. Khảo sát và phân tích thực trng v CSCN của ngành Viễn thông
Việt Nam. Đánh giá những mặt ưu điểm nhược điểm, ch ra các nguyên nhân đó
để định hướng mục tiêu phát triển bn vững ngành Viễn thông Vit Nam. Kiến ngh
mt s gii pháp cụ th v chính sách công nghệ th trường m nhằm phát triển bn
vững ngành Viến thông Việt Nam.
Keywords. Chính sách công nghệ; Viễn thông; Vit Nam; Cơ chế th trường
Content
1. Lý do nghiên cứu
T nhng thp k cui thế k 20 cho ti nay khoa học công nghệ đã những
bước phát triển k diu, đặc biệt đã xut hin cách mạng thông tin, cách mạng tri thức
s bùng nổ công nghệ cao. Thành tựu ni bt nhất s phát triển cc k nhanh chóng của
công nghệ thông tin, ng nghệ sinh học, công nghệ nanô; đó những công nghệ cao cơ
bản, chúng đang hi t với nhau để tạo thành nn tng cho mt h thống công nghệ mi ca
thế k 21, công nghệ ca nn kinh tế tri thc. H thống công nghệ mi ấy đang làm biến đổi
sâu sắc các quá trình sản xuất, cách thức sn xuất kinh doanh và mọi lĩnh vc của đời sống xã
hội loài người.
nước ta, với vai trò, vị trí đặc bit quan trọng đối vi s nghiệp xây dựng và bảo v
t quc, khoa hc công nghệ luôn được Đảng và Nhà ớc quan m, ctrng. Ngh
quyết hi ngh ln th 2 ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng định Khoa học
công nghệ quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế, xã hội, là điều kin cn thiết
để gi vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Tại đại hội Đảng ln
IX, Đảng ta tiếp tc khẳng định “Phát trin khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu
nn tảng và là động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Hiện nay, ngành Viễn thông Vit Nam luôn được Đảng nhà nước quan tâm chú
trọng phát triển, Viễn Thông Việt Nam được trang b đồng b và hin đại. Trong tương quan
so với c ngành khác, ngành viễn thông được xem là ngành đi tiên phong. Tuy nhiên, do đặc
điểm tốc độ tiến b công nghệ của ngành này rất cao, cho nên nếu không một chính sách
công nghệ thích hợp thì sẽ rất nhanh chóng xung cấp, không thể phát triển bn vng, gi
được năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Chính sách công nghệ thị trường mở để phát triển bền vững ngành Viễn thông Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách công nghệ thị trường mở để phát triển bền vững ngành Viễn thông Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chính sách công nghệ thị trường mở để phát triển bền vững ngành Viễn thông Việt Nam 9 10 911