Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách hợp tác với nước ngoài về đào tạo của Việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2777 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chính sách hợp tác với nước ngoài về đào tạo
của Việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Chu Trí Thắng
Trường Đại học Giáo dục
Luận án TS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Bá Lãm
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan các chính sách về đào tạo nhân lực sau đại học (SĐH) của
Việt Nam, trình bày chính sách hợp tác quốc tế (HTQT) về đào tạo nhân lực SĐH
của Việt Nam bắt đầu từ thời kỳ đổi mới cho đến thời điểm hiện nay. Kinh nghiệm
về HTQT trong đào tạo nhân lực SĐH của bốn nước điển hình là Mỹ, Nhật Bản,
Hàn Quốc và Trung Quốc. Phân tích, đánh giá các chính sách HTQT về đào tạo
nhân lực SĐH của Việt Nam theo quan điểm hội nhập, phát triển nhân lực, phát
triển kinh tế - xã hội (kết quả, tồn tại, nguyên nhân). Đề xuất các giải pháp để hoàn
thiện chính sách đào tạo nhân lực SĐH có hiệu quả, chất lượng, tiên tiến, phục vụ
cho các mục tiêu hội nhập của đất nước.
Keywords: Quản lý giáo dục; Đào tạo sau đại học; Chính sách; Hội nhập quốc tế;
Việt Nam
Content
1.Lý do chọn đề tài
- Trong thời đại ngày nay, không một quốc gia nào có thể đứng vững ở vị trí tiên
tiến mà thiếu sự học tập tích cực và thiếu nhân lực trình độ cao. Sự phồn thịnh của mỗi
quốc gia trong thế kỷ 21 sẽ phụ thuộc nhiều vào nền giáo dục đại học và SĐH.
- Tác động của đào tạo SĐH đối với sự phát triển KT-XH ngày càng trở nên mạnh
mẽ. Đối với nước ta, kể từ khi đổi mới đội ngũ cán bộ có trình độ SĐH đã thực sự phát
triển và có nhiều đóng góp cho đất nước.Tuy nhiên, đào tạo SĐH của nước ta chưa đáp
ứng được nhu cầu của xã hội cả về số lượng và chất lượng. Vì vậy cần phải hợp tác với
nước ngoài để phát triển đào tạo SĐH.
- Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu thế khách quan của thế giới ngày nay.
Toàn cầu hóa là kết quả của sự phát triển của KH – CN. Toàn cầu hóa đặt ra yêu cầu cho

mỗi quốc gia yêu về hội nhập quốc tế. Để tận dụng những cơ hội của toàn cầu hóa, nếu
không quốc gia đó sẽ bị tụt hậu.
- GD-ĐT là một trong những ngành kinh tế của Việt Nam đã tham gia cam kết
GATS. Tuy nhiên hiện nay sự tham gia của Việt Nam trong lĩnh vực GD-ĐT, trong đó có
đào tạo SĐH còn bị hạn chế bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có các nguyên nhân về
chính sách đào tạo.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Chính sách hợp
tác với nước ngoài về đào tạo SĐH của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế” nhằm
bổ sung và hoàn thiện cho những chính sách về đào tạo SĐH phục vụ cho sự nghiệp
CNH - HĐH đất nước.
2.Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề ...
Chính sách hp tác với nước ngoài v đào tạo
ca Vit nam trong thi k hi nhp quc tế
Chu Trí Thng
Trường Đại hc Giáo dc
Lun án TS ngành: Qun giáo dc; Mã s: 62 14 05 01
Người hướng dn: PGS.TS. Đặng Bá Lãm
m bảo v: 2011
Abstract: Tng quan các chính sách v đào tạo nhân lc sau đại học (SĐH) của
Vit Nam, trình bày chính sách hp tác quc tế (HTQT) v đào tạo nhân lực SĐH
ca Vit Nam bắt đầu t thi k đổi mi cho đến thời điểm hin nay. Kinh nghim
v HTQT trong đào to nhân lực SĐH của bn nước điển hình M, Nht Bn,
Hàn Quc Trung Quốc. Phân tích, đánh giá các chính sách HTQT về đào tạo
nhân lực SĐH của Việt Nam theo quan điểm hi nhp, phát trin nhân lc, phát
trin kinh tế - xã hi (kết qu, tn tại, nguyên nhân). Đề xut các giải pháp để hoàn
thiện chính sách đào tạo nhân lực SĐH hiệu qu, chất lượng, tiên tiến, phc v
cho các mc tiêu hi nhp của đất nước.
Keywords: Qun lý giáo dc; Đào tạo sau đại hc; Chính sách; Hi nhp quc tế;
Vit Nam
Content
1.Lý do chn đề tài
- Trong thời đại ngày nay, không một quốc gia nào thể đứng vững vtrí tiên
tiến mà thiếu sự học tập tích cực thiếu nhân lực trình độ cao. Sphồn thịnh của mỗi
quốc gia trong thế kỷ 21 sẽ phụ thuộc nhiều vào nền giáo dục đại học và SĐH.
- Tác động của đào tạo SĐH đối với sự phát triển KT-XH ngày càng trở nên mạnh
mẽ. Đối với ớc ta, ktừ khi đổi mới đội ngũ cán bộ trình độ SĐH đã thực sự phát
triển nhiều đóng góp cho đất nước.Tuy nhiên, đào tạo SĐH của ớc ta chưa đáp
ứng được nhu cầu của hội cả về số lượng và chất lượng. vậy cần phải hợp tác với
nước ngoài để phát triển đào tạo SĐH.
- Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế xu thế khách quan của thế giới ngày nay.
Toàn cầu hóa kết quả của sự phát triển của KH CN. Toàn cầu hóa đặt ra yêu cầu cho
Chính sách hợp tác với nước ngoài về đào tạo của Việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách hợp tác với nước ngoài về đào tạo của Việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Chính sách hợp tác với nước ngoài về đào tạo của Việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế 9 10 528