Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp ở khu vực nông thôn Thái Bình

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2009: Tập 7, số 6: 788 - 795

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
ë khu vùc n«ng th«n Th¸i B×nh
Human Resources Development Policies to Enterprises in Thai Binh Rural Areas
Phạm Vân Đình1, Ngô Văn Hoàng2
1, 2

Viện Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: ktpt.ied@gmail.com
TÓM TẮT

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế có sự cạnh tranh gay gắt, vấn đề phát
triển nguồn nhân lực được coi là yếu tố then chốt dẫn tới thành công. Điều này càng trở nên quan
trọng đối với các doanh nghiệp tại khu vực nông thôn nơi mà luôn được coi là có nguồn nhân lực
vừa thiếu, vừa yếu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung tìm hiểu sâu 30 doanh nghiệp ở Thái
Bình (trong đó có 15 doanh nghiệp thuộc vùng thuần nông và 15 doanh nghiệp thuộc vùng ven đô).
Ba vấn đề chính được nghiên cứu là (i) vấn đề liên quan tới việc sử dụng nguồn nhân lực; (ii) sự
liên kết giữa các doanh nghiệp ở nông thôn Thái Bình với cơ sở đào tạo và (iii) tính phù hợp của
các chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp này. Kết quả nghiên cứu cho thấy,
chất lượng nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp thuộc vùng ven đô cao hơn so với các doanh
nghiệp thuộc vùng thuần nông. Tuy nhiên, sự liên kết giữa các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo
trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp còn lỏng lẻo. Bên cạnh đó, các chính
sách phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp còn chưa thực sự phù hợp. Nghiên cứu
cũng gợi mở những định hướng nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ở nông
thôn Thái Bình.
Từ khoá: Chính sách phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp trong nông thôn, nguồn nhân lực,
Thái Bình.

SUMMARY
For enterprises coperating in a highly competitive economy, development of human resources is
always considered as one of the key factors leading to success. This seems to be more important for
enterprises in rural areas where the shortage and weakness of human resources exist. This study is
to examine and analyze in deep on human resource issues in 30 enterprises in Thai Binh province,
including 15 enterprises in the pure agricultural areas and 15 remaining enterprises in the edge of
urban areas. The study focused on (i) issues related to employing the human resources; (ii) the
connection between rural enterprises and vocational schools in Thai Binh province and (iii)
appropriateness of human resource developme...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2009: Tp 7, s 6: 788 - 795 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
788
ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
ë khu vùc n«ng th«n Th¸i B×nh
Human Resources Development Policies to Enterprises in Thai Binh Rural Areas
Phm Vân Đình
1
, Ngô Văn Hoàng
2
1, 2
Vin Kinh tế và Phát trin, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
Địa ch email tác gi liên lc: ktpt.ied@gmail.com
TÓM TT
Đối vi các doanh nghip hot động trong nn kinh tế có s cnh tranh gay gt, vn đề phát
trin ngun nhân lc được coi là yếu t then cht dn ti thành công. Điu này càng tr nên quan
trng đối vi các doanh nghip ti khu vc nông thôn nơi mà luôn được coi là có ngun nhân lc
va thiếu, va yếu. Trong nghiên cu này, chúng tôi tp trung tìm hiu sâu 30 doanh nghip Thái
Bình (trong đó có 15 doanh nghip thuc vùng thun nông và 15 doanh nghip thu
c vùng ven đô).
Ba vn đề chính được nghiên cu là (i) vn đề liên quan ti vic s dng ngun nhân lc; (ii) s
liên kết gia các doanh nghip nông thôn Thái Bình vi cơ s đào to và (iii) tính phù hp ca
các chính sách phát trin ngun nhân lc cho các doanh nghip này. Kết qu nghiên cu cho thy,
cht lượng ngun nhân lc các doanh nghip thuc vùng ven đô cao hơn so vi các doanh
nghip thuc vùng thun nông. Tuy nhiên, s liên kế
t gia các doanh nghip và các cơ s đào to
trong vn đề phát trin ngun nhân lc cho các doanh nghip còn lng lo. Bên cnh đó, các chính
sách phát trin ngun nhân lc cho các doanh nghip còn chưa thc s phù hp. Nghiên cu
cũng gi m nhng định hướng nhm phát trin ngun nhân lc trong các doanh nghip nông
thôn Thái Bình.
T khoá: Chính sách phát trin ngun nhân lc, doanh nghip trong nông thôn, ngun nhân lc,
Thái Bình.
SUMMARY
For enterprises coperating in a highly competitive economy, development of human resources is
always considered as one of the key factors leading to success. This seems to be more important for
enterprises in rural areas where the shortage and weakness of human resources exist. This study is
to examine and analyze in deep on human resource issues in 30 enterprises in Thai Binh province,
including 15 enterprises in the pure agricultural areas and 15 remaining enterprises in the edge of
urban areas. The study focused on (i) issues related to employing the human resources; (ii) the
connection between rural enterprises and vocational schools in Thai Binh province and (iii)
appropriateness of human resource development policies to those enterprises. The result shows that
the human resources’ quality of the enterprises in the edge of urban areas is better than that in the
pure agricultural areas. However, there is a loose linkage between the enterprises and vocational
schools in terms of developing human resources. Moreover, human resource development policies
are not really relevant to the enterprises. Hence, some orientations and recommendation in
developing human resource for the enterprises in rural zones of Thai Binh province are proposed.
Key words: Enterprises in rural areas, human resources, human resource policies, Thai Binh.
Chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp ở khu vực nông thôn Thái Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp ở khu vực nông thôn Thái Bình - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp ở khu vực nông thôn Thái Bình 9 10 937