Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ để xây dựng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chính sách phát triển nhân lực khoa học và
công nghệ để xây dựng Trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội
Nguyễn Thị Hạnh
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Mã số: 60 34 72
Người hướng dẫn: TS. Mai Hà
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhân lực khoa học và công nghệ
(KH&CN). Phân tích thực trạng nhân lực KH&CN ở Trường Đại học Công nghiệp
Hà Nội trong thời điểm hiện nay. Đánh giá những tác động của chính sách đào tạo,
bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực KH&CN của trường ĐH Công
nghiệp Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực KH&CN
thích hợp trong đó chú trọng việc xác định các ngành nghề mũi nhọn, các ngành
nghề cần ưu tiên trước mắt, phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa có
khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung cũng
như Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng.
Keywords. Khoa học; Công nghệ; Nguồn nhân lực; Trường Đại học công nghiệp Hà
Nội
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong công cuộc xây dựng đất nước, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước
ta được thực hiện trên cơ sở đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ
xã hội theo hướng phát triển bền vững, trong đó nhân tố con người là trung tâm. Nguồn lực
con người, đặc biệt là nguồn nhân lực trình độ cao đóng vai trò là cơ sở, nền tảng quyết định
sự thành công của CNH, HĐH.
Quản lý và sử dụng có hiệu quả cán bộ khoa học (CBKH) là nhiệm vụ trọng tâm hàng
đầu của các trường đại học. Bởi vì nhân lực KH&CN trong trường đại học là một bộ phận
quan trọng, chủ yếu của nguồn nhân lực trong nhà trường. Đội ngũ này được coi là “nguồn
nhân lực khoa học và công nghệ” của trường đại học, là lực lượng đóng vai trò quyết định
chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và các mặt hoạt
động khác của nhà trường.
Phương hướng để xây dựng cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ, chúng ta nhất
thiết phải thấy được bối cảnh của sự phát triển KH&CN trong nước và quốc tế, cũng như xu
thế phát triển của thế giới hiện đại và năng lực hội nhập của đất nước. Và trong xu thế cạnh
tranh kinh tế thế giới hiện nay, sự cạnh tranh ở lĩnh vực KH&CN ngày càng thể hiện mạnh
mẽ hơn bao giờ hết, nhất là công nghệ cao. Vì vậy việc coi con người là yếu tố trung tâm của
sự phát triển sẽ là tiền đề liên quan chặt chẽ đến việc coi KH&CN là yếu tố then chốt của

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với điều kiện nước ta hiện nay, t...
Chính sách phát triển nhân lực khoa hc và
công nghệ để xây dựng Trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội
Nguyn Th Hnh
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Mã số: 60 34 72
Người hướng dn: TS. Mai Hà
Năm bảo v: 2010
Abstract. H thống hóa sở lý luận v nhân lực khoa học công nghệ
(KH&CN). Phân tích thc trạng nhân lực KH&CN Trường Đại học Công nghiệp
Nội trong thời điểm hiện nay. Đánh giá những tác động của chính sách đào to,
bồi dưỡng, tuyn dng, s dng nguồn nhân lực KH&CN của trường ĐH Công
nghiệp Nội. Đề xut mt s giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực KH&CN
thích hợp trong đó chú trng việc xác định các ngành nghề mũi nhọn, các ngành
ngh cần ưu tiên trước mắt, phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa
kh năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội của đất nước nói chung cũng
như Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng.
Keywords. Khoa hc; Công nghệ; Nguồn nhân lực; Trường Đại học công nghiệp Hà
Ni
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong công cuộc y dựng đất nước, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước
ta được thc hiện trên s đảm bo s kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế vi tiến b
hội theo hướng phát triển bn vững, trong đó nhân t con người trung tâm. Ngun lc
con người, đặc biệt nguồn nhân lực trình độ cao đóng vai trò s, nn tng quyết định
s thành công của CNH, HĐH.
Quản lý và sử dụng có hiệu qu cán bộ khoa học (CBKH) là nhim v trọng tâm hàng
đầu của các trường đại hc. Bởi nhân lực KH&CN trong trường đại học một b phn
quan trng, ch yếu ca nguồn nhân lực trong nhà trường. Đội ngũ này được coi “nguồn
nhân lực khoa học công nghệ” của trường đại học, lực lượng đóng vai trò quyết định
chất lượng hiệu qu của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) các mt hot
động khác của nhà trường.
Phương hướng để xây dựng chế, chính sách khoa học và công nghệ, chúng ta nhất
thiết phi thấy được bi cnh ca s phát triển KH&CN trong nước quc tế, cũng như xu
thế phát triển ca thế gii hiện đại năng lực hi nhp ca đất nước. trong xu thế cnh
tranh kinh tế thế gii hin nay, s cnh tranh nh vc KH&CN ngày càng th hin mnh
m hơn bao giờ hết, nhất là công nghệ cao. vậy việc coi con người yếu t trung tâm của
s phát triển s tiền đề liên quan chặt ch đến vic coi KH&CN yếu t then cht ca
Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ để xây dựng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Trang 2
Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ để xây dựng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ để xây dựng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 9 10 452