Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách tăng trưởng vì người nghèo

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc (UNDP) lµ m¹ng lít ph¸t triÓn cña
Liªn Hîp Quèc (LHQ) réng kh¾p trªn 130 níc, g¾n kÕt tri thøc, kinh nghiÖm,
vµ nguån lùc gi÷a c¸c quèc gia kh¸c nhau.
Ch¬ng tr×nh khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng vÒ Kinh tÕ vÜ m« cña Gi¶m
nghÌo lµ ch¬ng tr×nh cña V¨n phßng Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng, UNDP.
Ch¬ng tr×nh ®Ò cËp vÊn ®Ò gi¶m nghÌo trong c¸c khu«n khæ kinh tÕ quèc
gia vµ ®a ra c¸c lùa chän chÝnh s¸ch thùc tiÔn nh»m hç trî ®Ó cho qu¸ tr×nh
b×nh æn, c¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ vµ t¨ng trëng trë nªn v× ngêi nghÌo h¬n
trong khu vùc.
Díi ¶nh hëng cña nghiªn cøu trêng hîp ®Çu ®îc tiÕn hµnh vµo n¨m
2001 t¹i M«ng Cæ, Ch¬ng tr×nh hiÖn nay ®ang ®îc tiÕn hµnh trªn 12 quèc
gia: Bangladesh, Cambodia, Trung Quèc, Ên §é, Indonesia, Iran, M«ng Cæ,
Myanmar, Nepal, Samoa, Sri Lanka and ViÖt Nam.
Nh»m hç trî cæ vò cho c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi
nghÌo ®ãi th«ng qua ®¹t ®îc b×nh ®¼ng vµ t¨ng trëng, Ch¬ng tr×nh ¸p
dông ba bíc: nghiªn cøu chÝnh s¸ch; n©ng cao n¨ng lùc häc tËp vµ x©y
dùng chÝnh s¸ch trong khu vùc; vµ chia sÎ chÝnh s¸ch, vËn ®éng vµ cung cÊp
khuyÕn nghÞ chÝnh s¸ch. §Ó cã thªm th«ng tin, xin truy cËp trang web cña
Ch¬ng Tr×nh: www.asiapropoor.net
Ên phÈm nµy lµ mét phÇn trong mét sª ri Ên phÈm nh»m chia sÎ c¸c ph¸t
hiÖn cña c¸c nghiªn cøu ®ang ®îc tiÕn hµnh cña Ch¬ng Tr×nh ®Ó hç trî
viÖc chia sÎ ý tëng vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ v× ngêi nghÌo. Mét môc tiªu cña
sª ri nghiªn cøu nµy lµ cung cÊp c¸c ph¸t hiÖn cµng sím cµng tèt cho c¸c
nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ nh÷ng ngêi quan t©m kh¸c kÓ c¶ khi c¸c
nghiªn cøu ®ã cha hoµn chØnh/trau chuèt. C¸c b¸o c¸o nghiªn cøu cã ghi
tªn c¸c t¸c gi¶ ®Ó dïng cho viÖc trÝch dÉn. C¸c ph¸t hiÖn, c¸ch diÔn gi¶i vµ
kÕt luËn trong c¸c nghiªn cøu nµy lµ hoµn toµn cña c¸c t¸c gi¶, vµ kh«ng
nhÊt thiÕt lµ thÓ hiÖn quan ®iÓm cña UNDP.
Chính sách tăng trưởng vì người nghèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách tăng trưởng vì người nghèo - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Chính sách tăng trưởng vì người nghèo 9 10 961