Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện tại tỉnh Nam Định

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học và công
nghệ trên địa bàn huyện tại tỉnh Nam Định
Mai Thanh Long
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chính sách Khoa học và Công nghệ; Mã số: 60 34 70
Người hướng dẫn: TS. Hồ Ngọc Luật
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1:Trình bày cơ sở lý luận chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học và
công nghệ. Chương 2: Thực trạng chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ
trên địa bàn huyện tại tỉnh Nam Định. Chương 3: Định hướng chính sách thúc đẩy tiến
bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện tại tỉnh Nam Định.
Keywords: Chính sách khoa học; Nam Định; Quản lý khoa học; Công nghệ
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Kết luận Hội nghị lần thứ 6 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục thực
hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) đã
đề ra nhiệm vụ trọng tâm đến 2010, trong đó có nêu: “Đổi mới và nâng cao trình độ công
nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân nhằm nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lao động
thủ công, lạc hậu, tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, nâng sức cạnh tranh của
nền kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và sức mạnh quốc phòng - an ninh. Chú trọng
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và thành tựu KH&CN cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng
khó khăn.”1
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về đẩy nhanh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 đã
nhấn mạnh: "Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KH&CN cho sản xuất, coi
đây là khâu đột phá quan trọng nhất để thúc đẩy phát triển nông nghiệp và kinh tế nông
thôn".2

1
2

Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), trang 4
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, trang 3

Tuy nhiên, trong tình hình thực tế của xã hội Việt Nam, nhất là trong điều kiện kinh tế
- xã hội (KT-XH) tại các địa phương còn chưa thực sự phát triển, thì “Chính sách thúc đẩy
tiến bộ KH&CN trên địa bàn huyện còn đang là vấn đề mới”. Thực tế cho thấy, nghiệp vụ
quản lý KH&CN cấp huyện, chính sách thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN trên
địa bàn huyện đang là một vấn đề ngay bản thân Bộ KH&CN cũng đang trong quá trình chỉ
đạo thực hiện, rút kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện.
Tại các địa phương, việc xây dựng chính sách thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng tiến bộ
KH&CN trên địa bàn huyện của các tỉnh còn nhiều khó khăn, phức tạp và hiệu quả không
cao.
Tại tỉnh Nam Định, vấn đề đưa ra...
Chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học và công
nghệ trên địa bàn huyện tại tỉnh Nam Định
Mai Thanh Long
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chính sách Khoa học và Công nghệ; Mã số: 60 34 70
Người hướng dẫn: TS. Hồ Ngọc Luật
m bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1:Trình y sở luận chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học và
công nghệ. Chương 2: Thực trạng chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ
trên đa bàn huyện tại tỉnh Nam Đnh. Chương 3: Định hướng cnh sách thúc đẩy tiến
bộ khoa học và công nghệ trên đa bàn huyện tại tỉnh Nam Đnh.
Keywords: Chính sách khoa học; Nam Định; Quản khoa học; ng nghệ
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Kết luận Hội nghị lần thứ 6 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục thực
hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) vphát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) đã
đề ra nhiệm vtrọng tâm đến 2010, trong đó nêu: “Đổi mới nâng cao trình độ công
nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân nhằm nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lao động
thủ công, lạc hậu, tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, nâng sức cạnh tranh của
nền kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân sức mạnh quốc phòng - an ninh. Chú trọng
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thành tựu KH&CN cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng
khó khăn.”
1
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về đẩy nhanh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 đã
nhấn mạnh: "Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng chuyển giao KH&CN cho sản xuất, coi
đây khâu đột phá quan trọng nhất để thúc đẩy phát triển nông nghiệp kinh tế nông
thôn".
2
1
Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), trang 4
2
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, trang 3
Chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện tại tỉnh Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện tại tỉnh Nam Định - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện tại tỉnh Nam Định 9 10 294