Ktl-icon-tai-lieu

Chính trị

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Lập
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 1646 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vũ Tài Lục

Thủ đoạn chính trị

Vũ Tài Lục

Thủ đoạn chính trị
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: 
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
HUYỀN THỌAI TRƢƠNG LƢƠNG
Lời mở
CHƢƠNG 1
CHƢƠNG 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng tám
Chƣơng chín
LỜI KẾT

Vũ Tài Lục
Thủ đoạn chính trị
HUYỀN THỌAI TRƢƠNG LƢƠNG
C ách đây hai ngàn một trăm tám mƣơi năm, vua nhà Tần là Doanh Chính thống nhất Trung Quốc, tự
hiệu là Tần Thủy Hoàng, ngụ ý muốn bảo cho ngƣời đời hay rằng giòng họ nhà ông sẽ đời đời cai trị

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Vũ Tài Lục

Thủ đoạn chính trị

Trung Quốc. Nhƣng chƣa trọn mƣời lăm năm và truyền nhau chƣa hết hai đời thì nhà Tần đã bị lật
đổ. Huyền thọai Trƣơng Lƣơng ra đời trong khung cảnh lịch sử này.
Trƣơng Lƣơng là con cháu dòng dõi của nƣớc Hàn (một trong sáu nƣớc bị nhà Tần thôn tính.) Cha
ông của Trƣơng Lƣơng đã năm đời làm tể tƣớng nƣớc Hàn. Khi Hàn bị Tần diệt, Trƣơng Lƣơng liền
đem hết sản nghiệp của mình đi tìm một thích khách để ám sát Tần Vƣơng. Đến nƣớc Triều Tiên làm
Lƣơng hải Quân, Trƣơng Lƣơng gặp một dũng sỹ với sức muôn ngƣời không địch, có thể múa đôi
chùy nặng chừng năm trăm cân nhẹ nhƣ ngƣời thƣờng cầm hai chiếc quạt.
Trƣơng Lƣơng cùng ngƣời dũng sỹ liền về Bác Lãng Sa, đón Tần Thủy Hoàng đi săn ở đây mà giết.
Kết quả quả chùy ngàn cân đã đập nát chiếc xe giá không có Tần Thủy Hoàng ngồi trong. Chết hụt,
Tần Thủy Hoàng ra lệnh tầm nã Trƣơng Lƣơng. Khắp nơi mật vụ bủa lƣới. Việc làm kinh thiên động
địa kia khiến cho nhân dân khắp nơi tán tụng. Trƣơng Lƣơng còn trẻ lại làm việc động trời nên chỉ
trong ít ngày Trƣơng Lƣơng đã trở thành một vị thiếu niên anh hùng, ngƣời của thần thọai trong đầu
óc nhân dân.
Nhƣng trƣớc mắt nhà chính trị, trƣớc mắt những con ngƣời lão luyện giang hồ thì công việc ném
chùy ở Bác Lãng Sa của Trƣơng Lƣơng chẳng qua chỉ là một hành vi vung kiếm vƣơn ngƣời lên mà
quyết đấu của kẻ thất phu, chỉ là một thứ anh hùng chủ nghĩa cá nhân thóat ly quần chúng không có
tổ chức. Với hành vi đó thật khó lòng mà lật đổ cả một bộ máy bạo ngƣợc của nhà Tần, khó lòng
đƣơng nổi với cuộc cách mạng có trăm đầu ngàn mối.
Tuy nhiên, họ cũng nhận là cái phẩm chất thanh niên của Trƣơng Lƣơng thật là đáng quý. Tấm lòng
yêu chánh nghĩa nhiệt thành, lƣơng tâm sáng rọi muốn cứu đời, cứu ngƣời là những chất liệu nếu
đem rèn đúc với sự hiểu biết nữa thì phải thành thứ vũ khí đạp đổ bạo Tần.
Trong số những nhà chính trị lão luyện ấy c...
Th đoạn chính trị Vũ Tài Lục
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Vũ Tài Lục
Th đoạn chính tr
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
HUYN THỌAI TRƢƠNG LƢƠNG
Li m
CHƢƠNG 1
CHƢƠNG 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng tám
Chƣơng chín
LI KT
Vũ Tài Lục
Th đoạn chính trị
HUYN THỌAI TRƢƠNG LƢƠNG
C ách đây hai ngàn một trăm tám mƣơi năm, vua nhà Tần là Doanh Chính thống nhất Trung Quốc, tự
hiệu là Tần Thủy Hoàng, ngụ ý muốn bảo cho ngƣời đời hay rằng giòng họ nhà ông sẽ đời đời cai trị
Chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính trị - Người đăng: Nguyễn Thế Lập
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
Chính trị 9 10 378