Ktl-icon-tai-lieu

Chóngqìng 重庆

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
799

Chóngqìng 重庆
After years as a kind of understudy to Sìchuān, Chóngqìng is getting its moment in China’s
spotlight.

Chóngqìng is being showered with money in the hopes the boom will have a ripple effect,
lifting the mega municipality’s dozens of towns and hundreds of villages out of poverty.
It’s a tall order for a city of five million and Chóngqìng is going through a fascinating
awkward stage. Old stilted homes cling to hills in front of gleaming skyscrapers and massive architectural projects. Stick porters loaded with goods trot underneath the soaring
new light-rail system.
For travellers, it makes Chóngqìng much more than just a place to kill time before your
Three Gorges cruise.
Perched on the steep hills overlooking the confluence of the Yangzi River (Cháng Jiāng)
and Jialing River (Jiālíng Jiāng), Chóngqìng spends most days blanketed by fog. By nighttime, however, the cloak is thrown off to reveal flashing neon and swooping spotlights.
A city ordinance against horns also means things are a lot quieter than in other Chinese
cities. And with Chóngqìng’s rolling hills you’ll notice the absence of bicycles as motorbikes
and cars fight for space on the city’s crowded streets.

HIGHLIGHTS
„ Explore Chóngqìng’s ancient towns like

Shuāngjiāng (p810) and Láitān (p810)
„ Take on spicy hotpot, Chóngqìng’s (p806)

favourite and most famous dish
„ Explore the exquisite Buddhist cave

sculptures and grotto paintings in
Dàzú (p809)

Laítƒn
Shuƒngjiƒng
Dàzú

„ AREA CODE: %023

Chóngqìng

„ POPULATION: CITY 5 MILLION; MUNICIPALITY 31 MILLION

CHÓNGQÌNG

While more or less ignored by the rest of the country since its glory days as the wartime
capital, Chóngqìng’s development is now seen by Běijīng as the key to getting China’s
interior up to speed with the east coast’s economic success.

800 C H Ó N G Q Ì N G

lonelyplanet.com

0
0

CHÓNGQÌNG MUNICIPALITY
Gu†ngyuán

To X¸'ƒn
(500km)

100 km
60 miles

SHAANXI

Wànyuán

Wàngcƒng

Chéngk¡u
210

BƒzhŸng

Bailu
Wúx¸
Wénquán

X¸ndiànzi

Xuƒnhàn

Jiƒngk¡uzhèn

SÌCHU„N

Fèngj¸e
(Y¡ng'ƒn)

Kƒixiàn

Dáxiàn

Nánbù

W¥shƒn

Yunyang
Sanhuizhen

212

Miàoyu

WànzhŸu
(Wànxiàn)

318

Jiƒ

Liángpíng
Dàzhú

NánchŸng

gR

lin

(Ch

Jia

Suìning

Baiyangping

áng

Shèhóng

ng)

Qúxiàn

‹nsh¸

Shizitan
Reservoir

Laítƒn

Ya

ngz

Tóngnàn
Shuƒngjiƒng

iR

ive

r

r

ive

ZhŸngzhŸu

Héchuƒn

HÚB¦I
Shízù

F‰ngd¥
Chángshòu

Xiánf‰ng

Yúb›i
Fúlíng

Dàzú
To Chéngd¥
(230km)

Qiánjiƒng

Bìshƒn

Láifèng

319

CH...
CHÓNGQÌNG
© Lonely Planet Publications
After years as a kind of understudy to Sìchuān, Chóngqìng is getting its moment in China’s
spotlight.
While more or less ignored by the rest of the country since its glory days as the wartime
capital, Chóngqìng’s development is now seen by Běijīng as the key
to getting China’s
interior up to speed with the east coast’s economic success.
Chóngqìng is being showered with money in the hopes the boom will have a ripple effect,
lifting the mega municipality’s dozens of towns and hundreds of villages out of poverty.
It’s a tall order for a city of five million and Chóngqìng is going through a fascinating
awkward stage. Old stilted homes cling to hills in front of gleaming skyscrapers and mas-
sive architectural projects. Stick porters loaded with goods trot underneath the soaring
new light-rail system.
For travellers, it makes Chóngqìng much more than just a place to kill time before your
Three Gorges cruise.
Perched on the steep hills overlooking the confluence of the Yangzi River (Cháng Jiāng)
and Jialing River (Jiālíng Jiāng), Chóngqìng spends most days blanketed by fog. By night-
time, however, the cloak is thrown off to reveal flashing neon and swooping spotlights.
A city ordinance against horns also means things are a lot quieter than in other Chinese
cities. And with Chóngqìng’s rolling hills you’ll notice the absence of bicycles as motorbikes
and cars fight for space on the city’s crowded streets.
Chóngqìng 重庆
AREA CODE: %023 POPULATION: CITY 5 MILLION; MUNICIPALITY 31 MILLION
HIGHLIGHTS
Explore Chóngqìng’s ancient towns like
Shuāngjiāng ( p810 ) and Láitān ( p810 )
Take on spicy hotpot, Chóngqìng’s ( p806 )
favourite and most famous dish
Explore the exquisite Buddhist cave
sculptures and grotto paintings in
Dàzú ( p809 )
Shuƒngjiƒng
Laítƒn
Dàzú
Chóngqìng
799
Chóngqìng 重庆 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chóngqìng 重庆 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chóngqìng 重庆 9 10 435