Ktl-icon-tai-lieu

chủ điểm bản thân

Được đăng lên bởi hai trang son ca
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ điểm :BẢN THÂN
Từ ngày 29/9/2014 đến ngày 24/10/2014
LỚP CƠM THƯỜNG B

MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất:
a. Giáo dục dinh
dưỡng và sức khỏe:
- Có nề nếp thói quen
trong sinh hoạt.
- Bước đầu thực hiện
được một số việc tự
phục vụ, giữ gìn sức
khỏe.
- Có khả năng nhận biết
một số hành động nguy
hiểm.

NỘI DUNG

- Tập cho trẻ ngồi vào bàn
ăn, không ngậm thức ăn, bỏ
chén và thìa đúng nơi qui
định, uống nước sau khi ăn.
Tập trẻ tự xúc ăn, nhặt cơm
rơi bỏ vào dĩa, xếp ghế sau
khi ăn xong ...
- Dạy trẻ không bỏ hột hạt,
vật lạ vào tai, miệng, mũi:
hột hạt ...

b. Phát triển vận động:
- Có khả năng được một - Tập các động tác hô hấp,
số động tác phát triển
tay, bụng lườn, chân theo
các nhóm cơ.
nhạc với hoa thể dục.

HOẠT ĐỘNG

- cô và trẻ chuẩn bị bàn ăn.
- Trẻ tự cầm thìa xúc ăn.
- Trẻ cất chén muỗng đúng nơi
qui định.
- Làm quen và tập cầm ca uống
nước.
- Chơi với búp bê, chuẩn bị bữa
ăncho búp bê, cho búp bê ăn.
- Dạy trẻ nhận biết những vật
nguy hiểm.
- Trò chuyện cách giữ gìn cơ thể

- Hô hấp: Hít vào, thở ra
+ ĐT tay: Giơ cao 2 tay.
+ ĐT lườn: Cúi người về phía
trước.
- Thực hiện được một
- Tập các vận động cơ bản: + ĐT chân: Ngồi xuống, đứng
số kỹ năng vận động cơ Bò chui qua cổng, Bò trườn lên.
bản và phát triển các tố qua vật cản, Bò có mang vật - Vận động: Bò chui qua cổng.
chất vận động cơ bản.
trên lưng.
- Vận động: Bò trườn qua vật cản.
- Có khả năng thực hiện - Xếp chồng, xếp cạnh. Tập - Vận động: Bò có mang vật trên
một số kỹ năng tập cử
cầm bút di màu. Tập xâu.
lưng.
động của bàn tay, ngón LQ đất nặn nhào, lăn, véo,
- Xâu vòng tặng cô.
tay phối hợp tay mắt và vo tròn.
- Nặn viên kẹo.
sử dụng một số đồ
- Di màu tự do.
dùng, dụng cụ.
- Xếp bàn ghế.
- Xâu vòng trang phục của bé,
chơi di màu tự do, chơi với đất
nặn.
- Xếp công viên
2. Phát triển nhận thức:
- Có một số biểu hiện
- Tên mình, tên thân mật ở - NBTN: Bé là ai
ban đầu về tên và chức nhà, tuổi, trai/gái.
- NBTN: Khuôn mặt xinh xắn.
năng của một số bộ
- Thích chơi gì, làm gì,
- NBTN: Đôi bàn tay, bàn chân
phận cơ thể.
thích bạn nào. Nhận ra
của bé.
- Có một số hiểu biết
mình trong gương, hình.
- NBTN: Trang phục của bé.

ban đầu về bản thân trẻ. - Tên, chức năng chính một
- Có một số hiểu biết về số bộ phận của cơ thể: Mắt,
trang phục.
mũi, miệng, tai, tay chân.
- Tên đặc điểm đồ dùng .
- Ôn màu đỏ, nhận biết màu
- Có khả năng phân biệt xanh.
một số màu sắc, kích
- Kích thước to – nhỏ
thước của đồ vật.

3. Phát triển ngôn ngữ:
a. Nghe:
- Trẻ có khả năng nghe
hiểu và trả lời một số
câu hỏi...
Chủ điểm :BẢN THÂN
Từ ngày 29/9/2014 đến ngày 24/10/2014

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Phát triển thể chất:
a. Giáo dục dinh
dưỡng và sức khỏe:


!"#$%&#'
$!(#)*+,'#&
-#,-./01#
23
24567
)*+8$*9
:)
6#;<,878
5.2=6)1#5.73
#>,80?$@A
$B.+!"#?25 
6;&C@#5.D#A)
A73,8EF?.C?
25C
G9;2=73*.
,6H,8?.)'.)IJ
* 
#=,8;#K7B785
;&#%)0?C@#5
;#L#>)M$@A
$B
8),86#%)#?+
!"#
A,"7@7N.#K7B7/?
5#7@7N.#7@7N5
G9;67/,6
9:)
O#9'#P#/0#A:
b. Phát triển vận động:
245$!(#)*
+$*P#P:
#P#)#A
&#'$!(#)*
+2Q5,6$*#A
74,8P:#P#+
#L,6$*#A74
245&#'
)*+2Q56#R
$*#S?78?9.
?9+(?9)T,8
RE-)*+$<
EU.E-#-
6#P#$*P#=L.
?9.7-H!V.#W
#,"?:E-#
6#P#,6$*#A74J
O#?#X.O!V
?,6#4.O#)?,6
NH!
Y#<.C# 6
#%)7@E)8 6CW 
Z$LD8.H5.,>.
,O
=LJ[,8.\?
]^?9JA#?_?9
]^H!VJ@!V,[?
!"#
]^#WJ<C+.$1
HN 
`6$*JO#?#X
`6$*JO!V?,6#4
`6$*JO#)?,6N
H!
YW,OD#=
D,N2a
G)8&E
Y78
YW,O?-##S?7>.
#AE)8&E.#A,"$L
D 
Y#=,N
2. Phát triển nhận thức:
)*+7:'
7?$%,N,8#1#
5#S?)*+7*
6#A:
)*+:7
N)0.NW)6\
8.X.?bP
[##A0.H8)0.
[#78 6?
)0!A.0
J>H8?
Jc=)DCCT
J^=78?9.78#W
#S?7>
J?-##S?7>
chủ điểm bản thân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chủ điểm bản thân - Người đăng: hai trang son ca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
chủ điểm bản thân 9 10 480