Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước

Được đăng lên bởi thanhphong125
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 13444 lần   |   Lượt tải: 55 lần
Chương VI

Chủ nghĩa tư bản độc quyền
và
chủ nghĩa tư bản
độc quyền Nhà nước

Tiếp theo giai đoạn cạnh tranh tự do, chủ nghĩa
tư bản phát triển lên giai đoạn cao hơn là giai
đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền và sau đó là
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Thực chất đây là những nấc thang mới trong
quá trình phát triển và điều chỉnh của chủ
nghĩa tư bản cả về lực lượng sản xuất và quan
hệ sản xuất để thích ứng với những biến động
mới trong tình hình kinh tế và chính trị thế giới
từ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX đến nay

Vận dụng sáng tạo
những nguyên lý
của chủ nghĩa Mác
vào điều kiện lịch sử
mới của thế giới,
V.I. Lênin đã chứng
minh rằng chủ
nghĩa tư bản đã bư
ớc sang giai đoạn
mới là chủ nghĩa tư
bản độc quyền.

Mục đích yêu cầu
- Nắm được nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ
nghĩa tư bản độc quyền
- Hiểu rõ các đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản
độc quyền
- Phân tích rõ nguyên nhân ra đời và những hình thức chủ
yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
- Nắm được những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản ngày
nay.
- Từ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin về chủ nghĩa tư
bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc
quyền nhà nước, phân tích rõ những thành tựu, hạn chế và xu
hướng vận động của chủ nghĩa tư bản ngày nay.

Nội dung chương Vi
I. Chủ nghĩa tư bản Độc quyền
II. Chủ nghĩa tư bản Độc quyền nhà nước
III. Những nột mới trong sự phỏt triển của Chủ nghĩa tư bản
hiện đại
IV. Vai trũ, hạn chế và xu hướng vận động của Chủ nghĩa
tư bản

I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
Nội dung:
1. Nguyờn nhõn chuyển biến của CNTB từ tự
do cạnh tranh sang độc quyền
2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB
độc quyền
3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy
luật giá trị thặng dư trong giai đoạn
CNTB độc quyền

1. Nguyờn nhõn chuyển biến của CNTB từ tự

do cạnh tranh sang độc quyền
C.Mác và Ph.Ăngghen đã dự báo rằng: cạnh tranh tự do sinh
ra tích tụ và tập trung sản xuất, tích tụ và tập trung sản xuất
phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền

Tự do
cạnh
tranh

Tích tụ
tập
trung
sản
xuất

Độc quyền

Vận dụng sáng tạo những nguyên lý của
chủ nghĩa Mác vào điều kiện lịch sử mới
của thế giới, V.I. Lênin đã chứng minh rằng
chủ nghĩa tư bản đã bước sang giai đoạn
mới là chủ nghĩa tư bản độc quyền.

* Nguyên nhân chủ yếu ra đời

Chủ nghĩa tư bản độc quyền

LLSX

Tích tụ và tập
trung sản xuất

Xí nghiệp
quy mô lớn
Xí nghiệp
quy mô lớn

Ngành sản
xuất mới
KH - KT
cuối TK 19
Tác động của
quy luật kinh
tế
Cạnh
tranh
Khủng
hoảng
ki...
Ch¬ng VI
Chñ nghÜa t b¶n ®éc quyÒn
chñ nghÜa t b¶n
®éc quyÒn Nhµ níc
Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước - Người đăng: thanhphong125
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước 9 10 329