Ktl-icon-tai-lieu

CHỮ NÔM và CÔNG VIỆC KHẢO CỨU CỔ VĂN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỮ NÔM
và
CÔNG VIỆC KHẢO CỨU CỔ VĂN VIỆT NAM
Dương Quảng Hàm
Giáo sư trường Trung học Bảo hộ Hà nội
(Extrait du Bulletin général de l’Instruction publique, No 7,
Mars 1942 – pp. 227-286: Le Chữ Nôm ou écriture démotique,
son importance dans l’étude de l’ancienne litérature annamite.)

Lê Văn Ðặng chuyển dịch.
Trước khi người Tàu qua chiếm cứ nước Nam, chẳng biết dân Việt có hay không có
một văn tự riêng để biểu thị tiếng nói bằng chữ viết. Ðây là một vấn đề nan giải bởi
không còn dấu vết hay tài liệu gì cả. Dù sao, khi nước Nam giành lại nền độc lập sau một
thời gian dài ngót 1050 năm (111 tcn –939 scn), chữ Hán đã du nhập lan tràn trong nước,
trở thành văn tự chính thức, dùng trong trường học và các cuộc thi cử, trong sắc chỉ của
vua, trong văn kiện hành chánh và luật lệ của triều đình. Khi các tác giả người Việt nghĩ
đến việc soạn thảo tác phẩm bằng văn nôm quốc âm thì họ nhận thấy thiếu một văn tự
riêng để diễn đạt tiếng quốc ngữ. Các vị này cần phải dùng chữ Hán để sáng tạo một hệ
thống chữ viết hầu chuyển tả quốc âm: đó là chữ Nôm hay văn tự bình dân.
Ngày sáng tạo Chữ Nôm.
“Chữ Nôm được sáng tạo từ bao giờ và do ai làm?” là một câu hỏi hiện chưa có câu
1
trả lời dứt khoát vì thiếu tài liệu xác thực. Không ai dựa trên sự kiện Hàn Thuyên
là người đầu tiên làm thơ văn bằng ngôn ngữ Việt theo Ðường
luật để kết luận rằng
chính Hàn Thuyên đã sáng chế Chữ Nôm vào cuối thế kỷ thứ XIII. Ðó là một nghị luận
thiếu căn cứ vững chắc, bởi các Niên giám Việt Nam chỉ ghi rằng Hàn Thuyên làm
những bài thơ đầu tiên bằng Quốc âm, và chưa hề ghi rằng Hàn Thuyên đã sáng tạo chữ
Nôm hoặc chữ Nôm chỉ phát hiện trong khoảng sinh thời của ông 2. Hiển nhiên Hàn
Thuyên phải dùng chữ Nôm để soạn thảo các tác phẩm của ông; tuy vậy không có gì phủ
nhận rằng chữ Nôm đã có trước ông.
Mặt khác, một sự kiện có trong Niên giám (Xem Cương mục, Ðoạn mở đầu, quyển 4,
tờ 25b-26a) cho chúng ta tin tưởng rằng chữ Nôm có thể đã có trước thế kỷ thứ XIII.
Vào cuối thế kỷ thứ VIII (791), nước Nam còn bị nhà Ðường đô hộ, một nhà lãnh đạo
Việt Nam tên là Phùng Hưng
, sau khi đánh bại tên thái thú Tàu dạo đó, chiếm
quyền Bảo hộ và cai quản xứ sở một thời gian ngắn. Dân chúng tôn vinh ông là “Bố cái
đại vương
” có nghĩa là “ông Vua, cha mẹ [của dân]”. Trong danh hiệu này
có hai chữ Việt: bố (cha) và cái (mẹ). Vào thời đó, danh hiệu của vị nguyên thủ trong
nước có hai chữ thuần túy Việt Nam không thể viết trực tiếp bằng chữ Tàu, ta phải có
một hệ thống chữ viết riêng biệt để diễn tả hai danh từ này...
Ch Nôm, c văn Vit Nam Vin Vit Hc1
CH NÔM
CÔNG VIC KHO CU C VĂN VIT NAM
Dương Qung Hàm
Giáo sư trường Trung hc Bo h Hà ni
(Extrait du Bulletin général de l’Instruction publique, N
o
7,
Mars 1942 – pp. 227-286: Le Ch Nôm ou écriture démotique,
son importance dans l’étude de l’ancienne litérature annamite.)
Lê Văn Ðng chuyn dch.
Trước khi người Tàu qua chiếm c nước Nam, chng biết dân Vit có hay không có
mt văn t riêng để biu th tiếng nói bng ch viết. Ðây là mt vn đề nan gii bi
không còn du vết hay tài liu gì c. Dù sao, khi nước Nam giành li nn độc lp sau mt
thi gian dài ngót 1050 năm (111 tcn –939 scn), ch Hán đã du nhp lan tràn trong nước,
tr thành văn t chính thc, dùng trong trường hc và các cuc thi c, trong sc ch ca
vua, trong văn kin hành chánh và lut l ca triu đình. Khi các tác gi người Vit nghĩ
đến vic son tho tác phm bng văn nôm quc âm thì h nhn thy thiếu mt văn t
riêng để din đạt tiếng quc ng. Các v này cn phi dùng ch Hán để sáng to mt h
thng ch viết hu chuyn t quc âm: đó là ch Nôm hay văn t bình dân.
Ngày sáng to Ch Nôm.
“Ch Nôm được sáng to t bao gi và do ai làm?” là mt câu hi hin chưa có câu
tr li dt khoát vì thiếu tài liu xác thc. Không ai da trên s kin Hàn Thuyên
1
là người đầu tiên làm thơ văn bng ngôn ng Vit theo Ðường lut để kết lun rng
chính Hàn Thuyên đã sáng chế Ch Nôm vào cui thế k th XIII. Ðó là mt ngh lun
thiếu căn c vng chc, bi các Niên giám Vit Nam ch ghi rng Hàn Thuyên làm
nhng bài thơ đầu tiên bng Quc âm, và chưa h ghi rng Hàn Thuyên đã sáng to ch
Nôm hoc ch Nôm ch phát hin trong khong sinh thi ca ông
2
. Hin nhiên Hàn
Thuyên phi dùng ch Nôm để son tho các tác phm ca ông; tuy vy không có gì ph
nhn rng ch Nôm đã có trước ông.
Mt khác, mt s kin có trong Niên giám (Xem Cương mc, Ðon m đầu, quyn 4,
t 25b-26a) cho chúng ta tin tưởng rng ch Nôm có th đã có trước thế k th XIII.
Vào cui thế k th VIII (791), nước Nam còn b nhà Ðường đô h, mt nhà lãnh đạo
Vit Nam tên là Phùng Hưng , sau khi đánh bi tên thái thú Tàu do đó, chiếm
quyn Bo h và cai qun x s mt thi gian ngn. Dân chúng tôn vinh ông là “B cái
đại vương ” có nghĩa là “ông Vua, cha m [ca dân]”. Trong danh hiu này
có hai ch Vit: b (cha) và cái (m). Vào thi đó, danh hiu ca v nguyên th trong
nước có hai ch thun túy Vit Nam không th viết trc tiếp bng ch Tàu, ta phi có
mt h thng ch viết riêng bit để din t hai danh t này, và h thng ch viết đó phi
là ch Nôm. Hin nay, tài liu ghi chép c nht v ch Nôm là bn khc nơi núi H
Thành (tnh Ninh Bình) vào năm th 3 Thiu Phong triu Trn D Tôn (1343)
trên đó có hai mươi tên làng bng ch Nôm (xem Bulletin de l’E.F.E.O., XII, 1, trang 7,
s 1).
CHỮ NÔM và CÔNG VIỆC KHẢO CỨU CỔ VĂN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỮ NÔM và CÔNG VIỆC KHẢO CỨU CỔ VĂN VIỆT NAM - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
CHỮ NÔM và CÔNG VIỆC KHẢO CỨU CỔ VĂN VIỆT NAM 9 10 267