Ktl-icon-tai-lieu

Chủ trương của Đảng trong quan hệ Việt Nam - Liên Xô từ năm 1954 đến năm 1964

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2833 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chủ trương của Đảng trong quan hệ Việt Nam Liên Xô từ năm 1954 đến năm 1964
Tạ Quang Giảng
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS. NGND Lê Mậu Hãn
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Khái quát quan hệ Việt Nam - Liên Xô trước năm 1954 và củng cố mối
quan hệ này ở những năm 1954-1959. Phân tích những nội dung cơ bản trong
đường lối đối ngoại của Đảng những năm 1954-1964, trong đó đặt trọng tâm làm
sáng tỏ chủ trương của Đảng trong quan hệ với Liên Xô. Trình bày những chủ
trương của Đảng trong quan hệ Việt Nam - Liên Xô những năm 1954-1964 thông
qua quá trình Đảng chỉ đạo củng cố, thúc đẩy quan hệ với Liên Xô trong khoảng
thời gian trên. Phân tích thành tựu, hạn chế trong chủ trương và sự chỉ đạo thực
hiện quan hệ với Liên Xô của Đảng những năm 1954-1964; nêu lên ý nghĩa của
mối quan hệ đối với cách mạng Việt Nam.
Keywords: Lịch sử Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Thời kỳ 1954 -1964; Liên
Xô; Việt Nam; Quan hệ ngoại giao
Content
1. Lý do lựa chọn đề tài
Nhân tố quốc tế luôn giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của mỗi
quốc gia. Không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển bình thường nếu không có
quan hệ với thế giới bên ngoài.
Trong lịch sử quan hệ ngoại giao của Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Liên Xô có
một vị trí quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi nước. Đặc biệt, mối
quan hệ đó có ảnh hưởng to lớn tới tiến trình cách mạng Việt Nam.
Năm 1950, Việt Nam và Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện
này đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hai nước. Từ đó, quan hệ giữa hai
nước đã trải qua những thời kỳ phát triển khác nhau, nhưng giai đoạn 1954 - 1964 vẫn là
giai đoạn mà quan hệ hai nước để lại những dấu ấn nhất định trong sự phát triển của mỗi

quốc gia. Quan hệ hai nước thời kỳ này đã có ảnh hưởng to lớn đối với cách mạng Việt
Nam; đồng thời tác động tới vị thế, uy tín quốc tế của Liên Xô.
Thời kỳ 1954 - 1964 cũng là thời kỳ quan hệ Việt Nam - Liên Xô có những nét
thăng, trầm trong bối cảnh quốc tế phức tạp với sự đan xen lợi ích của các cường quốc.
Hiện nay, khi quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga vẫn đang phát triển tốt đẹp
- Liên bang Nga trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam, thì việc nghiên cứu mối quan
hệ giữa Việt Nam và Liên Xô trong những năm 1954 -1964, từ đó rút ra những đánh giá,
nhận xét, kinh nghiệm phục vụ hiện tại, có một ý nghĩa thực tiễn và lý luận sâu sắc; góp
phần tiếp tục phát triển q...
Ch trương của Đảng trong quan h Vit Nam -
Liên Xô t năm 1954 đến năm 1964
T Quang Ging
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi & Nhân văn
Lun văn ThS ngành: Lch s Đng Cng sn Vit Nam; Mã s: 60 22 56
Người hướng dn: PGS. NGND Lê Mu Hãn
m bảo v: 2010
Abstract: Khái quát quan h Vit Nam - Liên Xô trước năm 1954 và cng c mi
quan h này những năm 1954-1959. Phân tích nhng nội dung bn trong
đường lối đối ngoi của Đảng những năm 1954-1964, trong đó đặt trng m làm
sáng t ch trương của Đng trong quan h vi Liên Xô. Trình bày nhng ch
trương của Đảng trong quan h Vit Nam - Liên những m 1954-1964 thông
qua quá trình Đảng ch đạo cng cố, thúc đẩy quan h vi Liên trong khong
thi gian trên. Phân tích thành tu, hn chế trong ch trương và s ch đạo thc
hin quan h vi Liên của Đảng những năm 1954-1964; nêu lên ý nghĩa của
mi quan h đối vi cách mng Vit Nam.
Keywords: Lch s Đảng; Đảng Cng sn Vit Nam; Thi k 1954 -1964; Liên
Xô; Vit Nam; Quan h ngoi giao
Content
1. Lý do lựa chọn đề tài
Nhân tố quốc tế luôn giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của mỗi
quốc gia. Không một quốc gia nào thể tồn tại và phát triển bình thường nếu không
quan hệ với thế giới bên ngoài.
Trong lịch sử quan hệ ngoại giao của Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Liên
một vị trí quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi nước. Đặc biệt, mối
quan hệ đó có ảnh hưởng to lớn tới tiến trình cách mạng Việt Nam.
Năm 1950, Việt Nam và Liên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Skiện
này đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hai nước. Từ đó, quan hệ giữa hai
nước đã trải qua những thời k phát triển khác nhau, nhưng giai đoạn 1954 - 1964 vẫn
giai đoạn mà quan hệ hai nước để lại những dấu ấn nhất định trong sự phát triển của mỗi
Chủ trương của Đảng trong quan hệ Việt Nam - Liên Xô từ năm 1954 đến năm 1964 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ trương của Đảng trong quan hệ Việt Nam - Liên Xô từ năm 1954 đến năm 1964 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chủ trương của Đảng trong quan hệ Việt Nam - Liên Xô từ năm 1954 đến năm 1964 9 10 431