Ktl-icon-tai-lieu

Chủ trương của Đảng về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên từ 1996-2006

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chủ trương của Đảng về bảo tồn, phát huy các
giá trị văn hóa các tộc người thiểu số ở
Tây Nguyên từ 1996-2006
Đặng Khánh Toàn
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: TS. Đoàn Minh Huấ n
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Làm rõ các yếu tố tác động đến quá trình hoạch định và thực thi chính
sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo tồn, phát huy văn hoá các cộng đồng tộc
người thiểu số ở Tây Nguyên từ 1996 đến 2006. Phân tích hệ thống chính sách của
Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo tồn, phát huy văn hoá các cộng đồng tộc người
thiểu số ở Tây Nguyên từ 1996 đến 2006. Đúc kết một số kinh nghiệm về hoạch
định và thực thi chính sách bảo tồn, phát huy văn hoá các cộng đồng tộc người thiểu
số ở Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Giá trị văn hóa; Dân tộc thiểu số;
Tây Nguyên
Content
1. Lý do chọn đề tài
Cấu trúc tộc người được tạo nên không chỉ bởi lãnh thổ tộc người, các hoạt động sản
xuất vật chất và những thiết chế xã hội tương ứng, mà sâu xa hơn là văn hóa tộc người. Một
thể chế chính trị nhân danh quyền dân tộc chân chính không chỉ quan tâm nhu cầu vật chất kinh tế của dân cư, mà còn phải chăm lo đầy đủ đời sống văn hoá tinh thần của các cộng
đồng tộc người - với tính cách vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Trên ý
nghĩa đó, chính sách bảo tồn, phát huy văn hoá các tộc người thiểu số chiếm một vị trí đặc
biệt quan trọng trong hệ thống chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguyên lý chung là như vậy, nhưng đi vào tình tiết cụ thể chính sách văn hoá tộc
người của Đảng Cộng sản Việt Nam ở từng nơi, từng lúc không phải không có những thiếu
sót. Đã có lúc chúng ta cường điệu hoá tính thống nhất mà quên đi tính đa dạng của văn hoá
từng tộc người, văn hoá địa phương, ít chú ý bảo tồn, khai thác giá trị văn hoá của các tộc
người thiểu số để phục vụ cho quá trình phát triển xã hội mới. Thậm chí, có những giá trị văn
hoá truyền thống của các tộc người thiểu số đã bị lãng quên, xói mòn hoặc bị xâm hại nghiêm
trọng dưới áp lực cơ chế thị trường. Điều đó đã dẫn tới sự phá vỡ hoặc đứt gãy kết cấu văn
hoá truyền thống tộc người và tạo ra những "khoảng trống" cho sự xâm nhập các văn hoá
ngoại sinh, mà tình hình bành trướng của đạo Tin Lành ở Tây Nguyên trong thời gian qua là
một minh chứng sinh động. Yếu tố văn hoá ngoại sinh xâm nhập đã phá vỡ đời sống
buôn/làng vốn yên tĩnh t...
Ch ng v bo t
 i thiu s
 1996-2006

o, bng gi
Lu: 60 22 56
ng dn: TS. 

o v: 2010
Abstract. u t 
ng Cng sn Vit Nam v bo tng tc
i thiu s   tha
ng Cng sn Vit Nam v bo tng ti
thiu s   t mt s kinh nghim v hoch
o tnng ti thiu
s ng Cng sn Vit Nam.
Keywords. Lch s ng Cng sn Vi c thiu s;

Content
1. Lý do chọn đề tài
Cc t b thong sn
xut vt chng thit ch i. Mt
th ch  quyền dân tộc chân chính  u vt cht -
kinh t c i sn cng
ng ti - v ng lc ca s 
o ti thiu s chim mt v c
bit quan trng trong h thc cng Cng sn Vit Nam.
   t c th  c
i cng Cng sn Vit Nam tng thiu
ờng điệu hoá tính thống nht quên đi tính đa dng của văn hoá
tng tộc người, văn hoá địa phươngo t c
i thiu s  phc v i mi. Th 
n thng ci thiu s  c b 
tr th n ti s phá vỡ hoặc đứt gãy kết cấu văn
hoá truyền thng tộc người o ra nhng "khong trng" cho s 
ngong c 
mt minh ch  ng. Yu t          i sng
 t khi b k i d
 - i. Thic
Chủ trương của Đảng về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên từ 1996-2006 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ trương của Đảng về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên từ 1996-2006 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chủ trương của Đảng về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên từ 1996-2006 9 10 525