Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn mực chung cho nhân cách thương hiệu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuẩn mực chung cho nhân cách thương hiệu
Có hay không chuẩn mực chung cho nhân cách thương
hiệu?

1. Có hay không nhân cách thương hiệu tốt hay xấu?

Khi bàn về việc “có hay không nhân cách thương hiệu tốt
hay xấu?” đã có hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Những
người theo trường phái marketing hiện đại (đại diện tiêu
biểu là Nguyễn Hữu Long, tại toạ đàm “chuẩn mực nhân
cách thương hiệu”, tháng 11/2009) dựa vào định nghĩa của
Philip Kotler và Kevin Lane Keller cho rằng “nhân cách
thương hiệu là một đặc trưng của những nét tiêu biểu của
con người mà thương hiệu đó có thể có” và họ cho rằng
thương hiệu đã được nhân cách hóa lên như một con người
với những nét tiêu biểu không bao hàm phải tốt hay xấu.
Nghĩa là những người theo trường phái này cho rằng mỗi
thương hiệu đều có nét tiêu biểu, độc đáo là có nhân cách,
chứ không nhất thiết phải tốt hay xấu.

Trái với luồng ý kiến trên lại cho rằng một thương hiệu có
nhân cách phải là một thương hiệu được sản sinh từ doanh
nghiệp làm ăn “đàng hoàng”, có đạo đức và thấu hiểu nhân
cách tiêu dùng (đại diện tiêu biểu là ông Nguyễn Vĩnh
Thái, Trần Sĩ Chương tại toạ đàm “chuẩn mực nhân cách
thương hiệu tháng 11/2009). Nhóm này cho rằng khi nói
đến nhân cách là nói đến cái tốt ví dụ như một người có
nhân cách phải là một người đạt được các chuẩn mực của
xã hội cho là tốt, cũng tương tự như vậy thương hiệu có
nhân cách phải là thương hiệu có đạo đức kinh doanh, đàng
hoàng, vì lợi ích của cộng đồng.

Nhự vậy, có hay không nhân cách thương hiệu tốt hay xấu?
Để trả lời cho câu này, cần phải tách cụm từ “nhân cách
thương hiệu” ra làm hai thành tố để phân tích là “nhân
cách” và “thương hiệu” sau đó tích hợp chúng lại.

Về thành tố thứ nhất là “nhân cách” thì phải hiểu “nhân” là
người, “cách” là tính cách hoặc cách cư xử của con người,
gộp lại hai từ “nhân cách” thì hiểu là tính cách hay cách cư
xử của con người. Tính cách cũng như cách cư xử của con
người thì có tốt, xấu hoặc phù hợp hay không phù hợp với
chuẩn mực đạo đức. Nhưng khi nói đến con người có nhân
cách thì được hiểu là con người đó có những tính cách tốt,
cách cư xử phù hợp với chuẩn mực xã hội, là người có ích
cho xã hội; còn khi nói đến con người có tính cách xấu
hoặc cách cư xử không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức
là con người không có nhân cách.

Thành tố thứ hai là “thương hiệu”, theo More (2003)
thương hiệu (brand) là tổng hợp tất cả các yếu vật chất,
thẩm mỹ, lý lẽ và cảm xúc của một sản phẩm, bao gồm tên
gọi, logo, “hình ảnh” và mọi sự thể hiện hình ảnh ...
Chuẩn mực chung cho nhân cách thương hiệu
Có hay không chuẩn mực chung cho nhân cách thương
hiệu?
1. Có hay không nhân cách thương hiệu tốt hay xấu?
Khi bàn về việc “có hay không nhân cách thương hiệu tốt
hay xấu?” đã có hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Những
người theo trường phái marketing hiện đại (đại diện tiêu
biểu là Nguyễn Hữu Long, tại toạ đàm “chuẩn mực nhân
cách thương hiệu”, tháng 11/2009) dựa vào định nghĩa của
Philip Kotler và Kevin Lane Keller cho rằng “nhân cách
thương hiệu là một đặc trưng ca những nét tiêu biểu của
con người mà thương hiệu đó có thể có” và họ cho rằng
thương hiệu đã được nhân cách hóa lên như một con người
với những nét tiêu biểu không bao hàm phải tốt hay xấu.
Nghĩa là những người theo trường phái này cho rằng mỗi
thương hiệu đều có nét tiêu biểu, độc đáo là có nhân cách,
chứ không nhất thiết phải tốt hay xấu.
Chuẩn mực chung cho nhân cách thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn mực chung cho nhân cách thương hiệu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chuẩn mực chung cho nhân cách thương hiệu 9 10 666