Ktl-icon-tai-lieu

chức năng nhiệm vụ Phòng TN&MT

Được đăng lên bởi Binh Tran Vu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG BÁO/Số 27/Ngày 24-4-2010

43

Y BAN NHÂN DÂN
HUY N HÀM TÂN

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
ð c l p - T do - H nh phúc

S : 02/2010/Qð-UBND

Hàm Tân, ngày 19 tháng 3 năm 2010

QUY T ð NH
Ban hành Quy ñ nh v v trí, ch c năng, nhi m v ,
quy n h n, t ch c b máy và m i quan h công tác
c a Phòng Tài nguyên - Môi trư ng huy n Hàm Tân
Y BAN NHÂN DÂN HUY N HÀM TÂN
Căn c Lu t T ch c HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn c Ngh ñ nh s 14/2008/Nð-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy
ñ nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND huy n, qu n, th xã, thành ph
thu c t nh;
Căn c Quy t ñ nh s 623/Qð-UBND ngày 06/3/2008 c a UBND t nh Bình
Thu n v vi c t ch c, s p x p l i các cơ quan chuyên môn thu c UBND huy n Hàm
Tân;
Căn c Quy t ñ nh s 37/2007/Qð-UBND ngày 16/7/2007 c a UBND t nh
Bình Thu n v vi c phân công, phân c p qu n lý t ch c b máy, biên ch và công
ch c, viên ch c thu c UBND t nh Bình Thu n;
Xét ñ ngh c a Trư ng Phòng N i v huy n,
QUY T ð NH:
ði u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t ñ nh này Quy ñ nh v v trí, ch c năng,
nhi m v , quy n h n t ch c b máy và m i quan h công tác c a Phòng Tài nguyên
- Môi trư ng huy n Hàm Tân.
ði u 2. Trư ng Phòng Tài nguyên - Môi trư ng huy n có trách nhi m t ch c
ki n toàn b máy, xác ñ nh và s p x p l i các ch c danh công ch c c a Phòng Tài
nguyên - Môi trư ng; ñ ng th i xây d ng quy ch làm vi c, b o ñ m hoàn thành t t
ch c năng, nhi m v , quy n h n ñư c giao.

44

CÔNG BÁO/Số 27/Ngày 24-4-2010

ði u 3. Quy t ñ nh này có hi u l c sau 07 ngày k t ngày ký.
ði u 4. Chánh Văn phòng HðND và UBND huy n; Trư ng Phòng N i v
huy n; Trư ng Phòng Tài nguyên - Môi trư ng huy n; th trư ng các phòng, ban có
liên quan và Ch t ch UBND các xã, th tr n căn c Quy t ñ nh thi hành./.
TM. Y BAN NHÂN DÂN
CH T CH

Tr nh Văn Thu

CÔNG BÁO/Số 27/Ngày 24-4-2010

Y BAN NHÂN DÂN
HUY N HÀM TÂN

45

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
ð c l p - T do - H nh phúc

QUY ð NH
V ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy, biên ch
và m i quan h công tác c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng
huy n Hàm Tân
(Ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 02/2010/Qð-UBND
ngày 19 tháng 3 năm 2010 c a UBND huy n Hàm Tân)
ði u 1. V trí và ch c năng
1. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n Hàm Tân là cơ quan chuyên môn
thu c y ban nhân dân huy n, có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân huy n
th c hi n công tác qu n lý hành chính Nhà nư c trên các lĩnh v c: ñ t ñai, tài nguyên
nư c, tài nguyên khoáng s n, môi trư ng và bi n.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u và tài
k...
CÔNG BÁO/Số 27/Ngày 24-4-2010 43
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HÀM
TÂN ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2010/Qð-UBND Hàm Tân, ngày 19 tháng 3 năm 2010
QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác
của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
Hàm Tân
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh s 14/2008/Nð-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy
ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 623/Qð-UBND ngày 06/3/2008 của UBND tỉnh Bình
Thuận về việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hàm
Tân;
Căn cứ Quyết ñịnh s 37/2007/Qð-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh
Bình Thuận vviệc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công
chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận;
Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về vị trí, chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên
- Môi trường huyện Hàm Tân.
ðiều 2. Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện trách nhiệm tổ chức
kiện toàn bộ máy, xác ñịnh sắp xếp lại các chức danh công chức của Phòng Tài
nguyên - Môi trường; ñồng thời xây dựng quy chế làm việc, bảo ñảm hoàn thành tốt
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao.
chức năng nhiệm vụ Phòng TN&MT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chức năng nhiệm vụ Phòng TN&MT - Người đăng: Binh Tran Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
chức năng nhiệm vụ Phòng TN&MT 9 10 841